ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về giá cho thuê Ki ốt tại chợ Bắc Hà

________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại tờ trình số: 203/TT .TC ngày 14/10/1996 về giá cho thuê Ki ốt tại chợ Bắc Hà,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định giá cho thuê Ki ốt tại chợ Bắc Hà như sau:

- Loại ki ốt 84 m2 giá cho thuê là: 16.500.000đ/l ki ốt

- Loại ki ốt 15,3 m2 giá cho thuê là: 14.000.000đ/l ki ốt

- Loại ki ốt 11,7 m2 giá cho thuê là: 11.000.0000/1 ki ốt

- Giá nói trên bao gồm cả tiền thuê đất.

- Thời hạn cho thuê được ổn định trong 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính vật giá, UBND huyện Bắc Hà căn cứ vào mức giá trên, quy định cụ thể theo từng vị trí các ki ốt cho phù hợp với tình hình thực tế. Mức điều chỉnh giá cho thuê không vượt quá 10% so với giá chuẩn trên.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Địa chính, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà; các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng