ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI,BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 ngày 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghịđịnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hànhchính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 08tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố,công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chínhquyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công vănsố 1078/SNV-VP ngày 12/8/2013 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 85/TTr-STP ngày 22/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 16 thủtục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực tôngiáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi (có danh mục kèmtheo).

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết địnhnày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngàyQuyết định có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụngđúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhànước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc cósự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyềnban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụngtheo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để côngbố.

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phốihợp với Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủtục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời gian cập nhật hoặc loạibỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản quyđịnh thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều1 Quyết định này, Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháptrình UBND tỉnh công bố trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày phát hiệncó sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩmquyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủtục hành chính chưa được công bố.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký. Các thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo được công bố tại Quyết địnhsố 373/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh được bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácSở: Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CBTH;
- Lưu: VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ

(Kèm theo Quyếtđịnh số 205/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

1. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ

TT

Tên thủ tục

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

1

Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới

Chồng chéo với Luật Xây dựng

2. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

TT

Tên thủ tục

Ghi chú

Lĩnh vực Tôn giáo

1

Thủ tục về đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi

2

Thủ tục về đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

3

Thủ tục về việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam

3. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung:

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực Tôn giáo

Nghị định 12/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ

1

Thủ tục về đăng ký hoạt động tôn giáo

Sa đổi, bổ sung

2

Thủ tục về công nhận tổ chức tôn giáo

Sa đổi, bổ sung

3

Thủ tục về thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Sa đổi, bổ sung

4

Thủ tục về chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc

Sa đổi, bổ sung

5

Thủ tục về sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

Sa đổi, bổ sung

6

Thủ tục về đăng ký hội đoàn tôn giáo hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi

Sa đổi, bổ sung

7

Thủ tục về đăng ký Dòng tu, Tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi

Sa đổi, bổ sung

8

Thủ tục về mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

Sa đổi, bổ sung

9

Thủ tục về phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc trong tôn giáo

Sa đổi, bổ sung

10

Thủ tục về thuyên chuyển nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý

Sa đổi, bổ sung

11

Thủ tục về hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký

Sa đổi, bổ sung

12

Thủ tục về Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo

Sa đổi, bổ sung

13

Thủ tục về các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

Sa đổi, bổ sung

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèmtheo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh QuảngNgãi)

PHẦNI. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Thủ tục về đăng ký hoạt động tôn giáo

6

2

Thủ tục về công nhận tổ chức tôn giáo

8

3

Thủ tục về thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

10

4

Thủ tục về chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc

12

5

Thủ tục về sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

14

6

Thủ tục về đăng ký hội đoàn tôn giáo hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi

15

7

Thủ tục về đăng ký Dòng tu, Tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi

16

8

Thủ tục về mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

17

9

Thủ tục về phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc trong tôn giáo

18

10

Thủ tục về thuyên chuyển nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý

19

11

Thủ tục về hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký

20

12

Thủ tục về Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo

21

13

Thủ tục về đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi

22

14

Thủ tục về các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

23

15

Thủ tục về đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

24

16

Thủ tục về việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam

25

PHẦNII. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

I. THỦ TỤC VỀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNGTÔN GIÁO

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng kýhoạt động tôn giáo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệthì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký hoạt động tôngiáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tên tổ chức, họ và tên người đại diện tổchức, nơi cư trú, nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam, tônchỉ, mục đích, cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động, dự kiến nơi đặt trụ sở chính;

- Giáo lý, giáo luật, nghi lễ;

- Danh sách dự kiến những ngườiđại diện tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp xác nhận;

- Số lượng người tin theo.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục) (Nghị định 22/2005/NĐ-CP là 45 ngày)

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo)

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo (Mẫu B5)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

- Có sinh hoạt tôn giáo ổn định từhai mươi năm trở lên kể từ ngày được UBND cấp xã chấp thuận sinh hoạt tôn giáo,không vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 15 Pháp lệnh tín ngưỡng,tôn giáo;

- Là tổ chức của những người cócùng niềm tin; có giáo lý, giáo luật, lễ nghi, đường hướng hành đạo và hoạtđộng gắn bó với dân tộc, không trái với thuần phong mỹ tục và quy định của phápluật;

- Không thuộc tổ chức tôn giáo đãđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

- Tên gọi của tổ chức không trùngvới tên các tổ chức tôn giáo đã được cơ cơ quan nhà nước có thẩm quyền côngnhận hoặc tên các danh nhân, anh hùng dân tộc;

- Có địa điểm hợp pháp để hoạtđộng tôn giáo;

- Có người đại diện là công dânViệt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong tổ chức và nghiêmchỉnh chấp hành pháp luật.

(Mới so với Nghị định22/2005/NĐ-CP )

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 6 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

2. THỦ TỤC VỀ CÔNG NHẬN TỔ CHỨCTÔN GIÁO

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ công nhậntổ chức tôn giáo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thìtiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặckhông hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị công nhận tổchức tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tôn giáo, tên tổ chức đề nghị công nhận, têngiao dịch quốc tế (nếu có), họ và tên người đại diện tổ chức, số lượng tín đồ,phạm vi hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị, cơ cấu tổ chức, trụ sởchính của tổ chức;

- Bản báo cáo tóm tắt quá trìnhhoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo;

- Giáo lý, giáo luật, nghi lễ;

- Hiến chương, điều lệ của tổ chức;

Nghị định 22/2005/Đ-CP ngoài cácthủ tục nêu trên còn có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấptỉnh

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu B6)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

Sau thời hạn 03 năm kể từ ngàyđược cấp đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức có hoạt động tôn giáo liên tục,không vi phạm các quy định của Nghị định này và đáp ứng các điều kiện quy địnhtại Khoản 1 Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được quyền đề nghị cơ quannhà nước có thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo.

I) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 8 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

3. THỦ TỤC VỀ THÀNH LẬP TỔ CHỨCTÔN GIÁO TRỰC THUỘC

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thành lậptổ chức tôn giáo trực thuộc, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủvà hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị thành lập tổ chứctôn giáo trực thuộc, trong đó nêu rõ các nội dung:

- Tên tổ chức tôn giáo trực thuộcdự kiến thành lập;

- Lý do thành lập;

- Danh sách dự kiến những ngườiđại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc thành lập;

- Số lượng tín đồ hiện có tại thờiđiểm thành lập;

- Phạm vi hoạt động tôn giáo;

- Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổchức.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B7)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

- Có văn bản đề nghị của tổ chứctôn giáo;

- Tổ chức được thành lập thuộc hệthống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận;

- Số lượng tín đồ tại địa bàn đápứng quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 10 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhtín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

4. THỦ TỤC VỀ CHIA, TÁCH TỔCHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ về chia,tách tổ chức tôn giáo trực thuộc, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầyđủ và hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị chia, tách tổ chứctôn giáo trực thuộc, trong đó nêu rõ các nội dung:

- Tên tổ chức tôn giáo trực thuộctrước khi chia, tách và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia,tách;

- Lý do chia, tách;

- Danh sách dự kiến những ngườiđại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc chia, tách;

- Số lượng tín đồ hiện có tại thờiđiểm chia, tách;

- Phạm vi hoạt động tôn giáo;

- Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổchức.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B8)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

- Có văn bản đề nghị của tổ chứctôn giáo;

- Tổ chức sau khi chia, tách vẫnthuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận;

- Số lượng tín đồ của tổ chức tôngiáo trực thuộc đông, địa bàn hoạt động rộng, khó tổ chức hoạt động tôn giáo.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 10 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnhtín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

5. THỦ TỤC VỀ SÁP NHẬP, HỢPNHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ về sápnhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếuhồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị sáp nhập, hợp nhấttổ chức tôn giáo trực thuộc, trong đó nêu rõ các nội dung:

- Tên tổ chức tôn giáo trực thuộctrước khi sáp nhập, hợp nhất và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khisáp nhập, hợp nhất;

- Lý do sáp nhập, hợp nhất;

- Danh sách dự kiến những ngườiđại diện tổ chức tôn giáo sáp nhập, hợp nhất;

- Số lượng tín đồ hiện có tại thờiđiểm sáp nhập, hợp nhất;

- Phạm vi hoạt động tôn giáo;

- Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổchức.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (MẫuB8)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

- Có văn bản đề nghị của tổ chứctôn giáo;

- Tổ chức được sáp nhập, hợp nhấtvẫn thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

I) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 10 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

6. THỦ TỤC VỀ ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀNTÔN GIÁO TRONG PHẠM VI TỈNH QUẢNG NGÃI

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộiđoàn tôn giáo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thìtiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõtên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạtđộng của hội đoàn.

- Danh sách những người tham giađiều hành hội đoàn;

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệhoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức vàquản lý.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký hội đoàn tôn giáo (Mẫu B9)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

I) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 12 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

7. THỦ TỤC VỀ ĐĂNG KÝ DÒNG TU,TU VIỆN VÀ CÁC TỔ CHỨC TU HÀNH TẬP THỂ KHÁC TRONG PHẠM VI TỈNH QUẢNG NGÃI

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ về đăngký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác, kiểm tra tính hợp lệcủa hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặckhông hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõtên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làmviệc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;

- Danh sách tu sĩ;

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệhoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức vàquản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòngtu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác;

- Danh sách các cơ sở tu hành trựcthuộc dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có xác nhận của Ủyban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức và hoạt động.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổchức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thểkhác (Mẫu B10)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

I) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 13 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

8. THỦ TỤC VỀ MỞ LỚP BỒI DƯỠNGNHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáotỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ mở lớpbồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo, kiểm tra tính hợp lệ của hồsơ; nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị nêu rõ tên lớp,địa điểm mở lớp, lý do mở lớp, thời gian học, nội dung, chương trình, thànhphần tham dự;

- Danh sách giảng viên.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôngiáo (Mẫu B15)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 18 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

9. THỦ TỤC VỀ PHONG CHỨC, PHONGPHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CHỨC SẮC TRONG TÔN GIÁO

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phongchức, phong phẩm, bầu cử, suy cử, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầyđủ và hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Bản đăng ký của tổ chức tôn giáonêu rõ họ và tên, phẩm trật, chức vụ, phạm vi phụ trách, bản tóm tắt quá trìnhhoạt động tôn giáo của người được đăng ký.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầucử, suy cử (Mẫu B16)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 19 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại:0553824348. Email:[email protected]

10. THỦ TỤC VỀ THUYÊN CHUYỂNNƠI HOẠT ĐỘNG CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TÔN GIÁO ĐÃ BỊ XỬLÝ

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ về thuyênchuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật vềtôn giáo đã bị xử lý, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và hợplệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõhọ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển,nơi thuyên chuyển đi, nơi thuyên chuyển đến;

- Văn bản của tổ chức tôn giáo vềviệc thuyên chuyển;

- Sơ yếu lý lịch của Ủy ban nhândân cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tuhành (Mẫu B20)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 23 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

11. THỦ TỤC VỀ HOẠT ĐỘNG TÔNGIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ

(Đối với hoạt động tôn giáo cósự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố trong tỉnh hoặc ngoài tỉnhQuảng Ngãi)

a) Trình tự thực hiện

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi

- Cán bộ, tiếp nhận hồ sơ hoạtđộng tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõtên hoạt động tôn giáo, người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dunghoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động và các điều kiện đảm bảo.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký (MẫuB22)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

Địa điểm diễn ra các hoạt động tôngiáo ngoài chương trình đăng ký hằng năm phải đảm bảo các điều kiện về an ninhtrật tự, vệ sinh môi trường và các điều kiện đảm bảo khác.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 25 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

12. THỦ TỤC VỀ HỘI NGHỊ, ĐẠIHỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO

(Đốivới trường hợp quy định tại Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 củaChính phủ)

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp sơ tại Ban Tôn giáo tỉnhQuảng Ngãi.

- Cbb tiếp nhận hồ sơ hội nghị,đại hội của tổ chức tôn giáo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủvà hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõtên tổ chức tôn giáo, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người thamdự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, đại hội;

- Báo cáo hoạt động của tổ chứctôn giáo;

- Dự thảo hiến chương, điều lệhoặc hiến chương, điều lệ sửa đổi (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

l) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chứctôn giáo (Mẫu B24)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáotỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

13. THỦ TỤC VỀ ĐĂNG KÝ HIẾNCHƯƠNG, ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

(Đốivới trường hợp quy định tại Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 củaChính phủ)

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hiếnchương, điều lệ sửa đổi, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ vàhợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõtên tổ chức tôn giáo, người đại diện, lý do, nội dung sửa đổi hiến chương, điềulệ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi (Mẫu B26)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 30 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại:0553824348. Email:[email protected]

14. THỦ TỤC VỀ CÁC CUỘC LỄ DIỄNRA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO

(Đối với trường hợp có sự thamgia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương)

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hiếnchương, điều lệ sửa đổi, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ vàhợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị nêu rõ tên cuộclễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quymô, thành phần tham dự cuộc lễ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo (Mẫu B27)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 31 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáotỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

15. THỦ TỤC VỀ ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐIHỌC Ở NƯỚC NGOÀI VỀ ĐƯỢC PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng kýngười đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suycử, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận vàgiải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Bản đăng ký của tổ chức tôn giáonêu rõ họ và tên, phẩm trật, chức vụ, phạm vi phụ trách, tóm tắt quá trình hoạtđộng tôn giáo của người được đăng ký.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầucử, suy cử (Mẫu B16)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

l) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 38 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

16. THỦ TỤC VỀ VIỆC TẬP TRUNGĐỂ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Tôngiáo tỉnh Quảng Ngãi.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ về việcsinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam, kiểm tra tính hợp lệ củahồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khônghợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tôn giáo trong giờ hành chính vào cácngày làm việc trong tuần hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị sinh hoạt tôngiáo, trong đó nêu rõ họ tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thờigian, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt;

- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứngminh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện;

- Văn bản đồng ý của tổ chức tôngiáo cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ (đúngthủ tục).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính: UBND tỉnh Quảng Ngãi

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôngiáo hợp pháp ở Việt Nam (mẫu B35)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính:

Người nước ngoài sinh hoạt tôngiáo tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các văn bảnpháp luật có liên quan.

I) Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủtục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

Điều 40 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hànhPháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

m) Thông tin liên hệ: Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553824348. Email:[email protected]

PHỤ LỤC II

BIỂUMẪU CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

TT

TÊN BIU MU

KÝ HIỆU

1

Đăng ký hoạt động tôn giáo

B5

2

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

B6

3

Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

B7

4

Đề nghị chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

B8

5

Đăng ký Hội đoàn tôn giáo

B9

6

Đăng ký Dòng tu

B10

7

Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

B15

8

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

B16

9

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

B20

10

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký

B22

11

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội

B25

12

Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi

B26

13

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo

B27

14

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

B35

Mẫu B5

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
……….(1),ngày……tháng……năm……..

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)……………………..………………………………………………...

Tên tổ chức: (3)……………………………………………………………………

Tên tôngiáo:……………………………………………………………………...

Đăng ký hoạt động tôn giáo vớinội dung như sau:

Người đại diện:

Họ và tên: ………………..Tên gọikhác……………...Năm sinh………...

Giấy CMND số:……………...Ngàycấp:…………….Nơi cấp:………..…

Nơi cư trú:…………………………………………………………………

Nguồn gốc hìnhthành:……………………………………………………………

Tôn chỉ, mụcđích:………………………………………………………………..

Phạm vi hoạtđộng:……………………………………………..………………...

Cơ cấu tổchức:…………………………………………………………………...

Số lượng người tintheo:.………………………………………..………………..

Dự kiến nơi đặt trụ sởchính:……………....……………………………………..

Kèm theo văn bản gồm: giáo lý,giáo luật, lễ nghi; quá trình phát triển ở Việt Nam; danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận (họ tên, tên gọi khác, tuổi, số Giấy CMND, địa chỉ).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(Ký, ghi rõ họ tên)

_____________________________________________________

(1) Địa danh nơi đăng ký hoạt độngtôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổchức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); SởNội vụ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương).

(3) Tên tổ chức đăng ký hoạt động tôngiáo.

Mẫu B6

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐỀNGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Kính gửi: (2) ……………………………………………………………………

Tên tổ chức (chữ in hoa):……………………..………………………………...

Tên tôn giáo: …………………………………………………………………..

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức: (3)………………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):….…………………………………..…………

Trụ sở chính: …………….………..……………………………………………

Người đại diện:

Họ và tên: ………………Tên gọi khác……………Năm sinh………….

Giấy CMND số:……………..Ngày cấp:…………Nơi cấp:……………

Chức vụ trong tổ chức (nếu có):…………………………………….…..

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáosố:…../….. ngày cấp: ../……./…

Cơ quan cấp:……………………………………………………………………

Số lượng tín đồ:…………………..…………………………………………….

Phạm vi hoạt động:………………..……………………………..……………..

Cơ cấu tổ chức:………………..…………………………………….………….

Kèm theo văn bản gồm: báo cáo tóm tắt quá trìnhhoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo; giáolý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương, điều lệ của tổ chức.

TM. TỔ CHỨC(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

______________________________________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổchức.

(2) Thủ tướng Chính phủ (đối với tổ chứccó phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với tổ chức có phạm vi hoạtđộng chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

(3) Tên tổ chức đã được cấp đăng ký hoạtđộng tôn giáo (bằng chữ in hoa).

Mẫu B7

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐỀNGHỊ THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Kính gửi: (2) ………...…………………………………………………………….

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôngiáo trực thuộc:

…….……………….……………………………………………………………...

Trụ sở: ……..…………………...………………………………………………...

Đề nghị được thành lập tổ chức tôn giáotrực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập:……………………………..

…………….………………………………………………………………………

Lý do thành lập:………………………………...…..…………………………….

Phạm vi hoạt động tôn giáo:……………………………………………………...

Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thànhlập:………………………………….

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi thànhlập:...…………………………..

…………….………………………………………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến nhữngngười đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc khi được thành lập.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_________________________________

(1) Địa danh nơi cótrụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Thủ tướng Chínhphủ đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chứctôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối vớiviệc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

Mẫu B8

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐỀNGHỊ …(2) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Kính gửi: (3)………………………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị………………………(2)tổ chức tôn giáo trực thuộc: ……………………………………………………………………………………

Trụ sở: ……..……………………………………………………………………..

Đề nghị được(2) tổ chức tôngiáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi (2)……………………………………..

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộcsau khi (2):..……………………………………...

Lý do (2):……………………………...........……………………………………...

Phạm vi hoạt động tôngiáo:……………………………………………………...

Số lượng tín đồ trước khi (2)………………………………………………………

Số lượng tín đồ sau khi (2)………………………………………………………..

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổchức sau khi (2):……………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: danhsách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_____________________________________

(1) Địa danh nơi cótrụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chứctôn giáo trực thuộc).

(2) Chia (hoặc tách,sáp nhập, hợp nhất).

(3) Thủ tướng Chínhphủ đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trựcthuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chứctôn giáo cơ sở.

Mẫu B9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐĂNGKÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)………………………………………………………………………

Tổ chức tôn giáo:……………….…...…………………………………………..

Trụ sở chính:…………………………………………………………………….

Đăng ký hội đoàn tôn giáo với nội dung sau:

Tên hội đoàn (chữ inhoa):…..………………………………. ………………….

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………………….

Mục đích hoạt động:……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Cơ cấu tổ chức và quản lý:……………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………….

Người chịu trách nhiệm về hoạtđộng của hội đoàn:

Họ và tên: ……………Tên gọikhác………………Năm sinh……………

Giấy CMND số:………….Ngàycấp:………...….Nơi cấp:………..……..

Chức vụ, phẩm trật trong tôn giáo(nếu có):………………………………

Kèm theo bản đăng ký gồm: nộiquy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn; danh sách những người thamgia điều hành hội đoàn (họ tên, tên gọi khác, tuổi, giấy CMND số, địa chỉ).

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁOKý, ghi rõ họ tên, chức vụ)

______________________________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổchức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với hộiđoàn có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với Hội đoàn cóphạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủyban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hội đoàn cóphạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Mẫu B10

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐĂNGKÝ DÒNG TU (2)

Kính gửi: (3)………………….…………………………………..………………..

Tổ chức tôn giáo: …………….….…...……...…...………………………………

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

Đăng ký dòng tu……..(2):

Tên dòng tu (2):……………….………………………………….…..……………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………………….

Tôn chỉ, mụcđích:………………………………………………………………..

Hệ thống tổ chức và quảnlý:…..………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Trụ sở hoặc nơi làm việc:……………………..…………………………………

Người đứng đầu dòng tu…..(2):

Họ và tên: ………………Tên gọikhác……………...Năm sinh……….…

Giấy CMND số:………………….Ngày cấp:…………..Nơicấp:………..

Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có):…………………………………….

Kèm theo bản đăng ký gồm: nội quy,quy chế hoặc điều lệ hoạt động; danh sách tu sĩ; (họ tên, tên gọi khác, tuổi,giấy CMND số, địa chỉ, năm vào tu); danh sách các cơ sở tu hành trực thuộc cóxác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở về thực trạng tổ chức vàhoạt động.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

___________________________________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính.

(2) Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tuhành tập thể khác.

(3) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với dòngtu, tu viện có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương);Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với dòng tu, tu việncó phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh); Ủyban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với dòng tu, tu việncó phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Mẫu B15

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐỀ NGHỊ MỞ LỚPBỒI DƯỠNG
NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Kính gửi: (2) ……...……………………………………………………………….

Tên tổ chức tôn giáo:……………………...……………………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếucó):…………………………………………………...

Trụ sở chính: ……..………………………………………………………………

Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạtđộng tôn giáo với nội dung sau:

Tên lớp: …………...……………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức:…………………………………………………………………

Lý do mởlớp:…………………………………………………………………......

Thời gianhọc:…………………………………………………………………….

Nội dunghọc:……………………………………………………………………..

Thành phần tham dự:……………………………..……………………………...

Kèm theo đề nghị gồm: chươngtrình học; danh sách giảng viên (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ,phẩm trật ).

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

___________________________________

(1) Địa danh nơi cótrụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mở lớp.

Mẫu B16

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐĂNG KÝ NGƯỜIĐƯỢC PHONG CHỨC,
PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ

Kính gửi: (2)……………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo:…………………………..……………...…………...........

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……..……………..……………………………………………….

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổnhiệm, bầu cử, suy cử với nội dung sau:

TT

Họ và tên

Tên gọi khác trong tôn giáo

Năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Phẩm trật

Phạm vi phụ trách

1

2

n

Đính kèm bản đăng ký gồm: tóm tắt quá trình hoạtđộng tôn giáo của người được đăng ký.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

____________________________________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổchức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với cáctrường hợp phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tạikhoản 1 Điều 19 Nghị định); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trungương (đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghịđịnh).

Mẫu B20

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐĂNG KÝ THUYÊNCHUYỂN
NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH

Kính gửi: (2)………………………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo: …………………….…...……..…………………………...

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo củachức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

Họ và tên: …………………………………………………Nămsinh…………...

Tên gọi trong tôn giáo (nếucó):………………………………………………….

Giấy CMND số:……………...Ngàycấp:………………….Nơi cấp:……………

Chức vụ, phẩm trật (nếu có):…………………………………………………….

Nơi thuyên chuyển đi:…..………….……………………………………………

Nơi thuyên chuyển đến:………………………………………………………….

Lý do thuyênchuyển:………….…………………………………………………

Kèm theo bản đăng ký gồm: sơyếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cưtrú của người được thuyên chuyển; văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyênchuyển.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_____________________________________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổchức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.

Mẫu B22

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNGTÔN GIÁO
NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ

Kính gửi: (2)……………………………………….……………………………...

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:…………………………………………..…………..

Trụ sở chính: ……..………………………………………………………………

Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đãđăng ký với nội dung sau:

Tên hoạt động tôn giáo:…...……………………………………………………..

Nội dung hoạt động:…...…………………………………………………………

Người tổ chức:………………….…...……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật: ………………………………………………………………

Thời gian:……….…………. …………………………………………………….

Địa điểm:…………………………………………………………………………

Dự kiến số lượng người tham dự:…….………..…………………………………

Các điều kiện đảm bảo……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

___________________________________

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoàihuyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh); Ủy ban nhân dânhuyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với hoạt động tôn giáo có sựtham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Mẫu B25

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨCHỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI

Kính gửi: (2)………………………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo:…………………...…...……..……………………………..

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………….………………Nămsinh…………

Tên gọi trong tôn giáo (nếucó)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật:……….. ……………………………………………..

Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hộivới nội dung sau:

Lý do tổ chức: ……………………………………………………………………

Nội dung hội nghị, đại hội:……………………………………………………….

Thời gian tổ chức: ………………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức: …………………...……………………………………………

Dự kiến thành phần tham dự: ……………………………………………...…….

Số lượng người tham dự: ………………………………………………………...

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình tổ chức; báocáo hoạt động của tổ chức tôn giáo; dự thảo hiến chương, điều lệ hoặc hiếnchương, điều lệ sửa đổi (nếu có).

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

______________________________________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổchức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ đối với tổchức tôn giáo tổ chức hội nghị, đại hội theo quy định tại Điều 28 Nghị định; Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với tổ chức tôn giáo tổchức hội nghị, đại hội theo quy định tại Điều 29 Nghị định.

Mẫu B26

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐĂNGKÝ HIẾN CHƯƠNG, ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

Kính gửi: (2) ….……………………….………………………………................

Tên tổ chức tôn giáo:…………………………………………………………..…

Người đại diện:

Họ và tên:……………..…………………..……………Nămsinh…..........

Tên gọi trong tôn giáo (nếucó)……………………………………………

Chức vụ, phẩmtrật:……………….....…….……………………………....

Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi với nộidung sau:

Lý do sửa đổi:…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nội dung sửa đổi:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Kèm theođăng ký gồm: Hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã sửa đổi.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

________________________________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức tôn giáo hoạt động trongphạm vi nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương (đối với tổ chức tôn giáo hoạt động chủ yếutrong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Mẫu B27

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨCCUỘC LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO

Kính gửi: (2)………………………………..……………………………………..

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):….…...………..……………………………..

Người đại diện:

Họ và tên: …………………………….. ……………Nămsinh…..……....

Tên gọi trong tôn giáo (nếucó)……………………………………………

Chức vụ, phẩm trật:……………………………………………………….

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoàicơ sở tôn giáo với nội dung sau:

Tên cuộclễ:………………………………………………………………………

Nộidung:…………………………………………………………………………

Thời gian tổ chức:………………………………………………………..………

Địa điểm tổchức:…………………………………………………………………

Người chủtrì:……………………………………………………………………..

Quymô:…………………………………………………………………………..

Thànhphần:………………………………………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: chươngtrình tổ chức cuộc lễ.

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

_____________________________________

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổchức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồđến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thànhphố thuộc tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồtrong phạm vi một quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Mẫu B35

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------……….(1), ngày……tháng……năm……..

ĐỀ NGHỊ SINH HOẠTTÔN GIÁO CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
TẠI CƠ SỞ TÔN GIÁO HỢP PHÁP Ở VIỆT NAM

Kính gửi: (2)……………………………………………………………….

Người đại diện:

Họ và tên: ………….….…Tên gọi khác……..………Năm sinh…………

Quốc tịch: ……………………Tôn giáo: …………………………………

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoàitại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam với nội dung sau:

Lý do đề nghị sinh hoạt tôngiáo:......…………………………………………….

Thời gian sinh hoạt tôngiáo:...…………………………………………………...

Số lượng người tham gia:….………….…………………………………………

Cơ sở tôn giáo dự kiến đăng kýsinh hoạt tôn giáo:………………………………

Địachỉ:……………………………………………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: bản saocó chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của ngườiđại diện; văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo có cơ sở hợp pháp nơi nhóm ngườinước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(Ký, ghi rõ họ tên)

__________________________________

(1) Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôngiáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương nơi có cơ sở tôn giáo hợp pháp mà người nước ngoài chọn làmđịa điểm sinh hoạt tôn giáo.