THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 205-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công tác đồng chí Phan Văn Tiệm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo yêu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Đồng chí Phan Văn Tiệm, Bộ trưởng phụ trách một số công tác của Chính phủ, ngoài nhiệm vụ là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Tài chính - tiền tệ Nhà nước (theo Quyết định số 85-TTg ngày 11-11-1992 của Thủ tướng Chính phủ), nay được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền chỉ đạo công tác của các ngành Du lịch, Hải quan, Thống kê, Trọng tài kinh tế, Dự trữ quốc gia, Vật giá.

Điều 2

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí Phan Văn Tiệm có quyền:

1- Đôn đốc việc chuẩn bị và xem xét các dự án pháp luật, chính sách, và các dự án quan trọng khác do các cơ quan Du lịch, Hải quan, Thống kê, Trọng tài kinh tế, Dự trữ quốc gia, Vật giá trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ. Khi cần thiết được mời lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và các chuyên gia có kinh nghiệm để tham khảo ý kiến nhằm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các vấn đề nói trên được chính xác, có căn cứ khoa học.

2- Tổ chức việc điều hoà phối hợp để xử lý những việc vượt quá thẩm quyền của Thủ tướng cơ quan nói tại Điều 1 của Quyết định này, hoặc những việc còn có ý kiến khác nhau giữa Thủ trưởng các cơ quan nói trên với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua việc điều hoà phối hợp xử lý, nếu còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

3- Cùng Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực Du lịch, Hải quan, Thống kê, Trọng tài kinh tế, Dự trừ quốc gia, Vật giá giải quyết một số công việc của lĩnh vực này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

4- Kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc thực hiện các quyết định của Chính phủ. Nếu phát hiện Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân địa phương có quyết định sai trái với pháp luật, chính sách về các lĩnh vực nói trên, thì được xử lý theo quyền hạn của Bộ trưởng quy định tại Điều 25, 26 và 27 của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992.

Điều 3

Bộ trưởng Phan Văn Tiệm dựa vào bộ máy Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 4

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Bộ trưởng Phan Văn Tiệm, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt