ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2050/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM QUẢN LÝ CHẤTLƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN TRỰC THUỘC CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂMSẢN VÀ THUỶ SẢN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệpcông lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày05 tháng 6 năm 2009 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụhướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lýchất lượng nông lâm sản và thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổchức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tạiThông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản huyện Vân Hồ

Trạm quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản là đơn vịsự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 9 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm2010, trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Sơn La, cócon dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, điều hành về chuyên môn và quản lývề tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Sơn La.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

1. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tham gia phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêuchuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩmnông lâm thuỷ sản.

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về quản lýchất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn huyện.

- Tham gia với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thônhuyện xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo về đảm bảo chất lượng, an toàn vệsinh thực phẩm trên địa bàn.

- Tư vấn về việc đáp ứng các quy định về đảm bảo chất lượng,an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâmthuỷ sản.

- Thực hiện các hoạt động sự nghiệp theo các chương trìnhgiám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên cơ sở kế hoạchđược phê duyệt.

- Thực hiện các hoạt động phục vụ việc kiểm tra công nhậnđiều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đạt quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, vận chuyển, kinh doanh nông lâmthuỷ sản đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường tiêu thụ hoặc xuất khẩu.

- Thực hiện các hoạt động phục vụ việc kiểm tra chứng nhậnchất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thuỷ sản sảnxuất tại các cơ sở trên địa bàn quản lý trước khi đưa ra tiêu thụ tại thịtrường ở địa phương.

- Thực hiện các hoạt động phục vụ việc thẩm tra, truy xuấtnguyên nhân sản phẩm nông lâm thuỷ sản tiêu thụ trên địa bàn không đảm bảo chấtlượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và đề xuất kiến nghị, giải pháp, biện pháp đảmbảo chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện các hoạt động phục vụ việc kiểm tra, công nhậnđủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở và chứng nhận chấtlượng đối với sản phẩm nông lâm thuỷ sản phi thực phẩm. Giám sát, thẩm tra,truy xuất nguyên nhân và kiến nghị giải pháp, biện pháp đảm bảo chất lượngtrong quá trình sản xuất sản phẩm nông lâm thuỷ sản không dùng làm thực phẩm.

- Thực hiện hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về lĩnh vựcchất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn.

- Hướng dẫn, tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ và tập huấn nângcao năng lực trong lĩnh vực chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thuỷsản cho kỹ thuật viên và nông dân.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức thực nghiệm và ứngdụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành phục vụ cho sản xuất của địa phương.

- Giúp UBND huyện xây dựng, củng cố và quản lý mạng lướicộng tác viên quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở.

- Thực hiện điều tra, thống kê, lưu trữ cơ sở dữ liệu và báocáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩmtheo quy định và khi có yêu cầu của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản vàthuỷ sản và UBND huyện.

Quản lý viên chức, người lao động, quản lý tài chính, tàisản theo thẩm quyền được Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sảnvà thuỷ sản phân công và quy định của pháp luật.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chi cục Trưởng Chi cụcQuản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản phân công hoặc theo quy định củapháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức gồm: 01 Trạm trưởng, 01 Phó Trạm trưởng vàcác kiểm tra viên.

- Số lượng người làm việc của Trạm được UBND tỉnh giao hàngnăm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Thường tực Tỉnh uỷ;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng VHXH;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Toa