ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2050/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 28 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “KẾHOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠNTỪ NAY ĐẾN NĂM 2015”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức”;

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3năm 2013 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnhvề việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnhBình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công vănsố 1964/SNV-TC ngày 22 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kếhoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh Bình Thuận giai đoạntừ nay đến năm 2015”

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai, theodõi, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng cácsở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết địnhthi hành./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ đẩy mạnh CCCVCC tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC, SNV (Minh - 90).

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCHCHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số:2050/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Thực hiện Đề án“Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 với mục tiêuchung của cả nước là xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năngđộng, minh bạch, hiệu quả”,Ủy ban nhândân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnhBình Thuận giai đoạn từ nay đến năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

1. Mục tiêu:

a) Triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấucông chức trong các cơ quan, tổ chức. Phấn đấu đến năm 2015 có 100% các cơ quanhành chính cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng và được cấp thẩm quyền phê duyệt Danhmục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch;

b) Tạo được sự chuyển biến mới về công vụ, côngchức đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại,năng động, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả nhằm tăng cường vai trò quản lý củacác cơ quan chuyên môn các cấp đồng thời pháthuy sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ;

c) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêucầu về chất lượng, đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, cótrình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm cao trongthực thi công vụ. Đến năm 2015, 100% cán bộ, công chức có đủ các tiêu chuẩnchức danh theo quy định;

d) Đổi mới công tác theo dõi, đánh giá, phân loạicán bộ, công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và kết quả thựcthi công vụ; đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác tuyển dụng, nângngạch công chức và việc tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sởvà tương đương trở lên;

e) Thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôiviệc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật....theohướng dẫn của Trung ương;

g) Quy định và thực hiện chính sách thu hút, tiếncử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

h) Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và chế độ,chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã theo quy định.

i) 100% các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ứng dụngcông nghệ thông tin trong công tác chỉđạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

2. Quan điểm:

a) Quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lốicủa Đảng về tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Thống nhất về nhậnthức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt trong cải cáchnền hành chính hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế - xãhội của tỉnh;

b) Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phảigắn với Kế hoạch thực hiện Chương trìnhcải cách hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; phù hợp với đổimới hệ thống chính trị, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước từ cấptỉnh đến cơ sở góp phần xây dựng một nền hành chính thống nhất, trong sạch,hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ tốt các nhu cầu của nhân dân, làm cơ sởcho việc cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉsố quản trị và hành chính công (PAPI)... trước xu thế công nghiệp hóa, hiện đạihóa và hội nhập quốc tế;

c) Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theolộ trình, bước đi thích hợp và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địaphương.

d) Cải cách chế độ công vụ, công chức là quyết tâmvà trách nhiệm của chung các cơ quan, đơn vị đặc biệt là của người đứng đầu cơquan hành chính các cấp. Kết quả thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chứcphải được xác định là một trong những nội dung, tiêu chí trong đánh giá côngtác thi đua, khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ,CÔNG CHỨC

1. Nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định về phâncấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảmđổi mới căn bản việc quản tổ chức, cánbộ, công chức, viên chức. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sắp xếp tinh gọn tổ chứcbộ máy các cơ quan hành chính để khắc phục những chồng chéo về chức năng, nhiệmvụ.

2. Tổ chức triển khai việc xác định vị trí việc làmvà cơ cấu công chức theo ngạch trong cáccơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Nâng cao chất lượng thi tuyển và thi nâng ngạchcông chức, lựa chọn đúng người có phẩm chất, trình độ chuyên môn và năng lực đểtuyển dụng vào công vụ hoặc bổ nhiệm vào các ngạch cao hơn.

4. Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theohướng năng động, linh hoạt. Triển khai thực hiện kịp thời các quy định sửa đổivề chế độ công chức theo hướng dẫn của Trung ương.

5. Căn cứ hướng dẫn của Chính phủ để xây dựng quyđịnh của tỉnh về đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cánbộ, công chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với cácchế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ đặc biệt là đề cao tráchnhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu.

6. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đánhgiá công chức. Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của cánbộ, công chức; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơquan sử dụng công chức. Chú trọng thành tích, kết quả công tác của cán bộ, côngchức; coi đó là thước đo để đánh giá trình độ, năng lực của cán bộ, công chức. Sửađổi, bổ sung và ban hành quy trình, tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức hiệncó của tỉnh nhằm đảm bảo chính xác, dân chủ, công bằng, công khai đối với việcđánh giá cán bộ, công chức. Kết quả đánh giá cán bộ, công chức là một trong những cơ sở để thực hiện cơ chế đào thải,giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, viphạm kỷ luật; duy trì việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với công chức lãnhđạo theo hướng dẫn của Trung ương và các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

7. Nghiên cứu đề xuất chính sách đãi ngộ nhân tàigắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

8. Đổi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộlãnh đạo, quản lý từ cấp phòng thuộc Sở và tương đương trở lên trên cơ sở tiêuchuẩn chức danh, vị trí việc làm và hiệu quả thực thi công vụ. Thực hiện chế độthực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý theo quyđịnh của Trung ương.

9. Nghiên cứu, góp ý, đề xuất với Chính phủ và cácBộ, ngành Trung ương có liên quan về việc sửa đổi các quy định về chức danh, sốlượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn vàđổi mới cơ chế quản lý, xây dựng quy định của tỉnh về việc tuyển dụng công chứccấp xã.

10. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biênchế gắn với công tác đánh giá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chứctheo hướng dẫn của Trung ương.

11. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý côngchức như tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch, thống kê tổng hợp, quản lý cơ sởdữ liệu cán bộ, công chức... từng bước đưa công tác thống kê báo cáo trở thànhmột công cụ quan trọng trong xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐẨY MẠNHCẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Nhiệm vụ:

a) Triển khai thực hiện việc xây dựng Đề án xácđịnh vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện theo quyđịnh tại Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ và Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đó quy định về số lượngngười làm việc trong từng cơ quan, đơn vị; làm cơ sở cho việc xây dựng quyhoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức củatỉnh;

b) Sửa đổi, bổ sung quy định về phân công, phân cấpquản lý cán bộ công chức hiện có của tỉnh phùhợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước;

c) Đổi mới và nâng cao chất lượng trong công táctuyển dụng công chức, thi nâng ngạch công chức thông qua hình thức thi tuyểntheo nguyên tắc cạnh tranh. Đổi mới phương thức, hình thức trong thi tuyển vàthi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chấtlượng, thực tài;

d) Tiếp tục triển khai việc thi tuyển chức danhlãnh đạo từ cấp phòng thuộc Sở và tương đương trở lên của các đơn vị hành chínhcấp tỉnh, cấp huyện nhằm đảm bảo cho việc bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý cáccấp có đủ đạo đức và thực tài. Triển khai thực hiện chế độ thực tập, tập sựlãnh đạo, quản lý theo quy định;

e) Căn cứ hướng dẫn của Chính phủ để xây dựng vàban hành quy định về đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ củacán bộ, công chức; gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với cácchế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ và đề cao trách nhiệm,thẩm quyền của người đứng đầu cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương;

g) Xây dựng và ban hành Quy chế tuyển dụng côngchức cấp xã phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật;

h) Sửa đổi, bổ sung tiêu chí đánh giá, xếp loạicông chức đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác.

2. Các giải phápthực hiện:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chođội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh biết để thống nhất về nhậnthức và hành động; đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác đẩymạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước;

b) Tổ chức tập huấn các nội dung của công tác đẩymạnh cải cách chế độ công vụ, công chức như việc xây dựng Đề án vị trí việc làm nhằm giúp các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác này;

c) Tăng cường công tác rà soát, kiện toàn, sửa đổi,bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính cấptỉnh, cấp huyện đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách, công vụ, công chức. Trên cơsở đó tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượngđội ngũ cán bộ, công chức;

d) Nghiên cứu, xây dựng và lấy ý kiến để sửa đổi,bổ sung Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh về quy địnhphân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chứcthuộc UBND tỉnh Bình Thuận. Xây dựng và lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung Quyếtđịnh số 1804QĐ-UBND ngày 07/7/2009 củaUBND tỉnh về quy chế đánh giá xếp loại công chức;

e) Xây dựng bộ các câu hỏi và đáp án thi tuyển côngchức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lựccủa cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tuyển dụng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi tuyển và thinâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng,thực tài;

g) Nghiên cứu, xây dựng quy định về chế độ tiến cử,giới thiệu những người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí tronghoạt động công vụ;

h) Nâng cao chế độ kỷ luật, trật tự, kỷ cương tronghoạt động công vụ. Tăng cường công tác thanh tra công vụ và xây dựng đội ngũcông chức thanh tra công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính;

i) Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện cho công tácđẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;

k) Thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê trong lĩnhvực công vụ, công chức.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạchđược bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác (nếu có) theophân cấp ngân sách ban hành.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bốtrí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch cơ quan, đơn vị, địa phươngmình trong dự toán ngân sách hằng năm được giao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thựchiện:

Từ năm 2013 đến tháng 12 năm 2015.

2. Phân công tráchnhiệm thực hiện:

a) Sở Nội vụ:

- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đẩy mạnhcải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh và BanChỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh tổ chức, chỉ đạo, phốihợp triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các Sở, Ban,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về cải cách chế độ công vụ,công chức trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được giao quản lý. Xây dựngKế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức triển khai và hướng dẫn các cơ quan có liênquan tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vàcác cơ quan có liên quan tổng hợp, đánhgiá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Nội vụ), Thủ tướng Chínhphủ.

b) Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủytổ chức triển khai thực hiện trong các cơ quan thuộc Khối Đảng, đoàn thể chophù hợp với tình hình và tính chất hoạt động của các đơn vị thuộc Khối Đảng,đoàn thể.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Có trách nhiệm tham mưu, đề xuấtUBND tỉnh cân đối, kinh phí, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từnguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Đồng thời,khai thác các nguồn lực khác từ các dự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổchức thực hiện.

d) Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh:

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liênquan đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện và xây dựng hệ thống các vănbản về quản lý công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh.

e) Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đểtriển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học vào việc thực hiện các nhiệm vụcủa Kế hoạch này.

g) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở,ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố triển khai ứng dụng công nghệthông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Phối hợp và chỉ đạo các cơ quanthông tin đại chúng tuyên truyền việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức trên địa bàn tỉnh.

h) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Bình Thuận:

Tăng cường công tác tuyên truyềnviệc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh theo các nộidung của Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướngChính phủ, Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độcôngvụ, công chức của tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2015 và sự chỉ đạo của UBNDtỉnh, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh.

i) Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy bannhân dân cấp huyện:

- Thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnhcải cách chế độ công vụ, công chức của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo và phối hợpthực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch này. Thành phần Ban Chỉ đạo tươngtự như thành phần của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

- Xây dựng kế hoạch cụ thể của cơquan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức triển khai thực hiện.

3. Chế độ thông tin báo cáo:

Các sở, ban, ngành, địa phương cótrách nhiệm thực hiện việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 6 thángvà hàng năm và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Thời gian gửi báo cáo 6 thángtrước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013-2015. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở,Ban, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trìnhthực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quanvà Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp,báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét trình Ủy bannhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này cho phùhợp với tình hình thực tế./.