BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2051/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌCNÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀKHUYẾN NÔNG TRỰC THUỘC VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửađổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;
Căn cứ Văn bản số 572/TTg-KTN ngày 9 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc chuyển Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương, Trung tâm Chuyển giaocông nghệ và Khuyến nông trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại các văn bản: số 70/TTr-KHNN-TCCB ngày 20/01/2010; số 678/TTr-KHNN-TCCB ngày 25/5/2010 trình Đề ántổ chức lại Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông trực thuộc Viện Câylương thực và Cây thực phẩm ký ngày 01/7/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Thành lập Trung tâm Chuyển giaocông nghệ và Khuyến nông trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trên cơsở chuyển giao nguyên trạng và tổ chức lại Trung tâm Chuyển giao công nghệ vàKhuyến nông trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

Trung tâm Chuyển giao công nghệ vàKhuyến nông (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học cônglập, có chức năng nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ,khuyến nông, sản xuất và tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Trung tâmhoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp cônglập.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, cócon dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định củapháp luật.

Trụ sở chính của Trung tâm đặt tạiVĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch quốc tế tiếng Anh củaTrung tâm là: Center for Technology Development and Agricultural Extension,viết tắt là: CETDAE.

Điều 2. Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Xây dựng kế hoạch chuyển giaocông nghệ và khuyến nông; giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ của ViệnKhoa học Nông nghiệp Việt Nam.

2. Thực hiện các dự án, đề tàinghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai.

3. Thực hiện chuyển giao công nghệ,các tiến bộ kỹ thuật và khuyến nông. Liên kết, phối hợp với các Viện thành viênthuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phùhợp với các vùng sinh thái.

4. Thực hiện nhiệm vụ khuyến nông;xây dựng mô hình trình diễn, huấn luyện, đào tạo nghề cho kỹ thuật viên, khuyếnnông viên và nông dân.

5. Khảo nghiệm giống cây trồng vàcác sản phẩm, chế phẩm nông nghiệp mới phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

6. Kiểm nghiệm chất lượng hạt giốngvà chất lượng nông sản.

7. Hợp tác, liên kết về chuyển giaocông nghệ, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc phạm vi của Trung tâmvới các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước theo quy định của pháp luật.

8. Tư vấn đầu tư, dịch vụ tronglĩnh vực nông nghiệp, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm, vật tưnông nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý, sử dụng có hiệu quảnguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác doGiám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trungtâm

1. Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâmChuyển giao công nghệ và Khuyến nông có Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giámđốc.

a) Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc ViệnKhoa học Nông nghiệp Việt Nam; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện Khoa họcNông nghiệp Việt Nam và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

b) Phó Giám đốc Trung tâm do Giámđốc Viện Khoa học Nông nghiệp bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm vàchịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ đượcGiám đốc Trung tâm phân công.

2. Các phòng và đơn vị trực thuộc:

a) Phòng Quản lý tổng hợp;

b) Phòng Tư vấn, Chuyển giao Côngnghệ và Khuyến nông;

c) Phòng Nghiên cứu ứng dụng vàPhát triển dự án;

d) Phòng Kiểm nghiệm và Dịch vụtổng hợp;

đ) Trại sản xuất nông nghiệp VănĐiển.

Các Phòng có Trưởng phòng và PhóTrưởng phòng; Trại sản xuất nông nghiệp Văn Điền có Trưởng trại và Phó Trưởngtrại.

Điều 4. Trách nhiệm của Giám đốcViện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

1. Tổ chức bàn giao và tiếp nhậnnguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản,trụ sở, đất đai, lao động và hồ sơ, tài liệu liên quan của Trung tâm Chuyểngiao công nghệ và Khuyến nông trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩmvề trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Thời hạn hoàn thành bàn giao vàtiếp nhận xong trước ngày 31 tháng 8 năm 2010.

2. Triển khai thực hiện việc tổchức lại Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông theo Quyết định này.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệmthi hành

a) Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

b) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng VụTổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc ViệnKhoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thựcphẩm, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông và Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Vụ, Cục, TTra Bộ, VP Bộ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (80b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát