ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2051/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀISẢN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung mộtsố điều liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

Căncứ Quyết định số 1382/QĐ-BTP ngày 29/7/2015 của Bộ Tư pháp về việccông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quảntài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước;

Xét đề nghị của Giámđốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 69/TTr-STP ngày 05/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hànhchính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lýtài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tưpháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ YÊN

(Kèm theo Quyếtđịnh số 2051/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANHLÝ TÀI SẢN

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.

2

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.

3

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

4

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản.

5

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

6

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên.

7

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

8

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên.

9

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

10

Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

11

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên.

12

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

PhầnII

NỘIDUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnvới tư cách cá nhân

1.1. Trình tự thực hiện

-Bước 1:Người có chứng chỉ hành nghềQuản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhânnộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủthì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xửlý;

+ Nếu hồ sơ thiếuhoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Trong trường hợp từ chối thì phải thông báo lýdo bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định củapháp luật;

+ Trong thời hạn07 ngày làm việc kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vàodanh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản vàthông báo bằng văn bản cho người đó;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyếtđịnh ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệphành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Sở Tư pháp gửi danh sách Quản tài viên,doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho Bộ Tư pháp;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngàylễ, tết).

- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả;

+ Thời gian trả kết quả: Sáng từ 07giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngàylễ, tết).

1.2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phậntiếp phận và trả kết quả của Sở Tư pháp Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thànhphố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Trường hợp người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản vớitư cách cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp Phú Yên thì xuất trình bảnchính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên để đối chiếu.

- Trường hợp người đề nghị đăng ký hành nghề quảnlý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tưpháp Phú Yên thì chỉ xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên khicó yêu cầu.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lýtài sản với tư cách cá nhân.

-Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tàiviên.

- Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp Phú Yênyêu cầu người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh tài sản với tư cách cá nhânnộp Phiếu lý lịch tư pháp.

b) Số lượng hồ sơ:01 (bộ).

1.4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn07 ngày làm việc kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vàodanh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản vàthông báo bằng văn bản cho người đó.

1.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư phápPhú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực

hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TưphápPhú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

1.7. Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản ghi tên vào danh sách Quản tài viên, doanhnghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

1.8. Lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lýtài sản với tư cách cá nhân (Mẫu TP-QTV-04 theo quy định tại Nghị địnhsố 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

* Những người sau đây không được đăng ký hành nghềquản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân:

- Không đủ điều kiện hành nghề quản tài viên quyđịnh tại Điều 12 của Luật phá sản.

- Thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều14 của Luật Phá sản:

+ Cán bộ, công chức, viênchức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơnvị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan,đơn vị thuộc Công an nhân dân.

+ Người đang bị truy cứutrách nhiệm hình sự; người đã bị kết án nhưng chưa được xóa án tích; người đangbị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sởcai nghiện bắt buộc.

+ Người mất năng lực hànhvi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Người đang bị cấm hành nghề quản lý, thanh lý tàisản theo bản án hay quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.

* Những người sau đây đượccấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

- Luật sư;

- Kiểm toán viên;

- Người có trình độ cửnhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lênvề lĩnh vực được đào tạo.

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

2. Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnvới tư cách cá nhân

2.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Quản tài viên hành nghề với tư cách cánhân chấm dứt việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì phải gửi văn bản thôngbáo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủthì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xửlý;

+ Nếu hồ sơ thiếuhoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Sở Tư phápquyết định xóa tên Quản tài viên đó khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệphành nghề quản lý, thanh lý tài sản và báo cáo Bộ Tư pháp;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngàylễ, tết).

- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả;

+ Thời gian trả kết quả: Sáng từ 07giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ,tết).

2.2. Cách thức thực hiện

Gửi Văn bản thông báo trực tiếp hoặc qua bưu điệnđến Bộ phận tiếp phận và trả kết quả của Sở Tư pháp Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo chấm dứt việc hành nghề quản lý,thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

2.4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủhồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định xóa tên Quản tài viên đó khỏi danh sách Quảntài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và báo cáo Bộ Tưpháp.

2.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư phápPhú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TưphápPhú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

2.7. Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản xóa tên Quản tài viên khỏi danh sách Quảntài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

2.8. Lệ phí: Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

-Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

3. Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòngđại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

3.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1:Trong thời hạn 07 ngày làm việc,kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kýhoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảngửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp Phú Yên.

- Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủthì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xửlý;

+ Nếu hồ sơ thiếuhoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Sở Tư pháplập danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lýtài sản tại địa phương, công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp vàgửi báo cáo Bộ Tư pháp;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngàylễ, tết).

- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả;

+ Thời gian trả kết quả: Sáng từ 07giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ,tết).

3.2. Cách thức thực hiện

Gửi văn bản thông báo trựctiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp phận và trả kếtquả của Sở Tư pháp Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnhPhú Yên).

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo sau khi doanh nghiệp quản lý, thanhlý tài sản được cấp giấy chứng nhận đăng kýhoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

3.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

3.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư phápPhú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TưphápPhú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

3.7. Kết quả thực hiện TTHC

Danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của doanhnghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương được lập và được công bố trênCổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Phú Yên.

3.8. Lệ phí: Không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

-Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

4. Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợpdanh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản.

4.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Khi thay đổi thành viên hợp danh của côngty hợp danh quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản hoặc thay đổichủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sảnthì chậm nhất là 10 ngày sau khi thực hiện việc thay đổi, công ty hợp danh, doanhnghiệp tư nhân phải đăng ký hành nghềquản , thanh lý tài sản cho thành viênhợp danh mới hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân mới gửi đếnBộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp Phú Yên (68 Lê Duẩn, Phường 7, thànhphố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủthì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xửlý;

+ Nếu hồ sơ thiếuhoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Sở Tư pháp Phú Yên xem xét quyết định thay đổithành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhâncủa doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngàylễ, tết).

- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả;

+ Thời gian trả kết quả: Sáng từ 07giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ,tết).

4.2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phậntiếp phận và trả kết quả của Sở Tư pháp Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thànhphố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đăngký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trực tiếp tại Sở Tư pháp Phú Yên thì xuấttrình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người được đề nghịthay đổi để đối chiếu.

- Trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quađường bưu điện đến Sở Tư pháp Phú Yên khi có yêu cầu thì phải xuất trình bản chínhchứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người được đề nghị thay đổi để đốichiếu.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lýtài sản;

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên củathành viên hợp danh mới; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanhnghiệp tư nhân mới.

- Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp Phú Yênyêu cầu doanh nghiệp đề nghị đăng ký hànhnghề quản lý, thanh lý tài sản nộp Phiếu lý lịch tư pháp của những người được đềnghị thay đổi.

b) Số lượng hồ sơ:01 (bộ).

4.4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn07 ngày làm việc, kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp Phú Yên quyết định thay đổi thành viên hợpdanh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệptư nhân cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

4.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

4.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư phápPhú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TưphápPhú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

4.7. Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định thay đổi thành viên hợp danh của côngty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệpquản lý, thanh lý tài sản.

4.8. Lệ phí: Không.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

5. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnđối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

5.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảncó đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản gửi 01 bộ hồ sơ đềnghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện hoặc trựctiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư phápPhú Yên (68 Lê Duẩn Phường 7,thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) và nộp lệphí đăng ký hành nghề.

- Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủthì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xửlý;

+ Nếu hồ sơ thiếuhoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Trong trường hợp từ chối thì phải thông báo lýdo bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định củapháp luật;

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyếtđịnh ghi tên doanh nghiệp vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghềquản lý, thanh tài sản và thông báobằng văn bản cho doanh nghiệp đó;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyếtđịnh ghi tên doanh nghiệp vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghềquản lý, thanh lý tài sản, Sở Tư pháp gửi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệphành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho Bộ Tư pháp;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngàylễ, tết).

- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả;

+ Thời gian trả kết quả: Sáng từ 07giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngàylễ, tết).

5.2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phậntiếp phận và trả kết quả Sở Tư pháp Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phốTuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đăngký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trực tiếp tại Sở Tư pháp Phú Yên thì xuấttrình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp để đối chiếu và bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quađường bưu điện đến Sở Tư pháp Phú Yên khi có yêu cầu thì phải xuất trình bản chínhchứng chỉ hành nghề Quản tài viên và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

-Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý,thanh lý tài sản;

- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên củathành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giámđốc của công ty hợp danh quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản;bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người khác hành nghề quảnlý, thanh lý tài sản trong công ty hợp danh (nếu có); bản chụp chứng chỉ hànhnghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điểm b Khoản 2Điều 13 của Luật Phá sản; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của nhữngngười khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp tư nhân (nếucó).

- Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp đề nghịđăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tàisản nộp Phiếu lý lịch tư pháp của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh quy định tạiĐiểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; của những người khác hành nghề quảnlý, thanh lý tài sản trong công ty hợp danh (nếu có); của chủ doanh nghiệp tưnhân quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản; của những người kháchành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp tư nhân (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:01 (bộ).

5.4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn07 ngày làm việc kể từ ngàynhận hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định ghi tên doanh nghiệp vào danh sáchQuản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh tài sản và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đó.

5.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

5.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư phápPhú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TưphápPhú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

5.7. Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định ghi tên doanh nghiệp vào danh sách Quảntài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

5.8. Lệ phí: Không.

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lýtài sản của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (Mẫu TP-QTV-05 theo quy địnhtại Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ).

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

5.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

-Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

6. Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quảntài viên

6.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1:Khi có thay đổi về địa chỉ giaodịch trong hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn07 ngày, kể từ ngày thay đổi, Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi vănbản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnđến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 9,thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Bước 2: Công chức tiếp nhậnkiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủthì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xửlý;

+ Nếu hồ sơ thiếuhoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđược văn bản đề nghị của Quản tài viên, Sở Tư pháp Phú Yên thay đổi thông tinvề địa chỉ giao dịch của Quản tài viên trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệphành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngàylễ, tết).

- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả;

+ Thời gian trả kết quả: Sáng từ 07giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngàylễ, tết).

6.2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phậntiếp phận và trả kết quả của Sở Tư pháp Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thànhphố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hànhnghề quản lý, thanh lý tài sản.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

6.4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn03 ngày làm việc, kể từ ngàynhận được văn bản đề nghị của Quản tài viên, Sở Tư pháp Phú Yên thay đổi thôngtin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên trong danh sách Quản tài viên, doanhnghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

6.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư phápPhú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TưphápPhú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

6.7. Kết quả thực hiện TTHC

Thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quảntài viên trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lýtài sản.

6.8. Lệ phí: Không.

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

6.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

-Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

7. Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanhnghiệp quản lý, thanh lý tài sản

7.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1:Khi có thay đổi tên, địa chỉ trụsở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quảntài viên hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì trong thờihạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp quản lý, thanh lýtài sản gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý,thanh lý tài sản đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp Phú Yên (68 LêDuẩn, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Bước 2: Công chức tiếp nhậnkiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủthì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xửlý;

+ Nếu hồ sơ thiếuhoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđược văn bản của doanh nghiệp, Sở Tư pháp Phú Yên thay đổi thông tin về tên,địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật,danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp trong danh sách Quản tàiviên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh tài sản;

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngàylễ, tết).

- Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

+ Nộp giấy biên nhận;

+ Nhận kết quả;

+ Thời gian trả kết quả: Sáng từ 07giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngàylễ, tết).

7.2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phậntiếp phận và trả kết quả của Sở Tư pháp Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thànhphố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a)Thành phần hồ sơ:

-Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin đăng kýhành nghề quản lý, thanh lý tài sản ( bản chính);

- Các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi nội dungđăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

7.4. Thời hạn giải quyết

Trong thời03 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđược văn bản của doanh nghiệp, Sở Tư pháp Phú Yên thay đổi thông tin về tên,địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật,danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp trong danh sách Quản tàiviên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh tài sản.

7.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

7.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư phápPhú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TưphápPhú Yên.

-Cơ quan phối hợp: Không.

7.7. Kết quả thực hiện TTHC

Thay đổi thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, văn phòngđại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viênhành nghề trong doanh nghiệp trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hànhnghề quản lý, thanh tài sản.

7.8. Lệ phí: Không.

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

7.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

-Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

8. Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tàisản đối với Quản tài viên

8.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Quản tài viên bị tạm đình chỉ hành nghềnếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP Sở Tư pháp Phú Yên ra Quyết định tạm đình chỉ hoạt động hành nghềquản lý, thanh tài sản đối với Quảntài viên.

- Bước 2: Quyết định tạm đình chỉ, hành nghề quảnlý, thanh lý tài sản được gửi cho Quản tài viên, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên,Bộ Tư pháp và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

8.2. Cách thức thực hiện

Quyết định tạm đình chỉ, hành nghề quản lý, thanhlý tài sản được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho người có liên quan.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: Không quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

8.4 Thời hạn giải quyết: Không quy định.

8.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

8.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư phápPhú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TưphápPhú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

8.7. Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh tài sản đối với Quản tài viên.

8.8. Lệ phí: Không.

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

-Quản tài viênbị tạm đình chỉ hành nghề nếu thuộc một trong các trườnghợp sau đây:

+Đang bị truy cứutrách nhiệm hình sự;

+Đang bị áp dụngbiện pháp xử lý hành chính;

+Quản tài viênlà luật sư bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định của phápluật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp hoặc bị xử lý kỷ luậtbằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư theo quy định củapháp luật về luật sư;

+Quản tài viên kiểm toán viên hành nghề bị tước quyềnsử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, bị đình chỉ hành nghề kiểmtoán theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểmtoán độc lập; quản tài viên là kiểm toán viên bị tước quyền sử dụng chứng chỉkiểm toán viên theo quy định của pháp luật.

- Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanhlý tài sản

+ Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanhlý tài sản đối với trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bịáp dụng biện pháp xử lý hành chính tối đa là 12 tháng.

+ Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanhlý tài sản đối với trường hợp Quản tài viên là luật sư bị tước quyền sử dụngchứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hànhchính trong lĩnh vực tư pháp hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉtư cách thành viên Đoàn luật sư theo quy định của pháp luật về luật sư thực hiệntheo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyếtđịnh xử lý kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

+ Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanhlý tài sản đối với trường hợp Quản tàiviên kiểm toán viên hành nghề bị tướcquyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, bị đình chỉ hànhnghề kiểm toán theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tronglĩnh vực kiểm toán độc lập; quản tài viên là kiểm toán viên bị tước quyền sửdụng chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của pháp luật thực hiện theo quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

8.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

-Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

9. Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tàisản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

9.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Quản tài viên bị tạm đình chỉ hành nghềnếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP Sở Tư pháp Phú Yên ra Quyết định tạm đình chỉ hoạt động hành nghềquản lý, thanh tài sản đối với doanhnghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Bước 2: Quyết định tạm đình chỉ hành nghề quảnlý, thanh lý tài sản được gửi cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản,Tòa ánnhân dân tỉnh Phú Yên, Bộ Tư pháp và công bố trên Cổng thông tin điện tử của SởTư pháp.

9.2. Cách thức thực hiện

Quyết định tạm đình chỉ, hành nghề quản lý, thanhlý tài sản được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho người có liên quan.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: Không quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

9.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

9.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

9.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư phápPhú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TưphápPhú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

9.7. Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanhlý tài sản.

9.8. Lệ phí: Không.

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bị tạm đìnhchỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong các trường hợp sau đây:

+ Công ty hợp danh thay đổi thành viên hợp danhmà không bảo đảm điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phásản; doanh nghiệp tư nhân thay đổi chủ doanh nghiệp mà không đảm bảo điều kiệnquy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản;

+ Thành viên hợp danh của công ty hợp danh bịtạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quy định tại Khoản 1 Điều nàydẫn đến công ty hợp danh không bảo đảm điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2Điều 13 của Luật Phá sản; chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm đình chỉ hành nghềquản lý, thanh lý tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 dẫn đến doanh nghiệp tư nhân không bảo đảm điều kiện quy địnhtại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản.

- Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanhlý tài sản đối với trường hợp Công ty hợp danh thay đổi thành viên hợp danh màkhông bảo đảm điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản;doanh nghiệp tư nhân thay đổi chủ doanh nghiệp mà không đảm bảo điều kiện quyđịnh tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản;Thành viên hợp danhcủa công ty hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quyđịnh tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 dẫn đếncông ty hợp danh không bảo đảm điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13của Luật Phá sản; chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý,thanh lý tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 dẫn đến doanh nghiệp tư nhân không bảo đảm điều kiện quy địnhtại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sảntối đa là 12 tháng.

9.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

-Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

10. Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghềquản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lýtài sản

10.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Thời gian tạm đình chỉ trường hợp quy địnhtại Điểm a, Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 NĐ 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2105tối đa là 12 tháng đã hết mà lý do tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tàisản vẫn còn thì thời gian tạm đình chỉ tiếp tục được kéo dài, mỗi lần không quá12 tháng. Sở Tư pháp Phú Yên ra Quyết định gia hạn việc tạm đình chỉ hoạt độnghành nghề quản lý, thanh tài sản đốivới Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Bước 2: Quyết định gia hạn việc tạm đình chỉ hànhnghề quản lý, thanh lý tài sản được gửi cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lýtài sản, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, Bộ Tư pháp và công bố trên Cổng thôngtin điện tử của Sở Tư pháp Phú Yên.

10.2. Cách thức thực hiện

Quyết định việc gia hạn tạm đình chỉ, hành nghề quảnlý, thanh lý tài sản được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho người có liênquan.

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: Không quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

10.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

10.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

10.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư phápPhú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TưphápPhú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

10.7. Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quảnlý, thanh tài sản đối với Quản tàiviên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

10.8. Lệ phí: Không.

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

10.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

-Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

11. Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quảnlý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên.

11.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Tư pháp ra Quyết định hủy bỏ quyết địnhtạm đình chỉ hoạt động hành nghề quản lý, thanh tài sản đối với Quản tài.

- Bước 2: Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hànhnghề quản lý, thanh lý tài sản được gửi cho Quản tài viên, Tòa án nhân dân tỉnhPhú Yên, Bộ Tư pháp và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp PhúYên.

11.2. Cách thức thực hiện

Quyết định hủy bỏ tạm đình chỉ, hành nghề quản lý,thanh lý tài sản được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho người có liên quan.

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quyđịnh.

a) Thành phần hồ sơ: Không quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

11.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

11.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

11.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư phápPhú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TưphápPhú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

11.7. Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quảnlý, thanh tài sản đối với Quản tàiviên.

11.8. Lệ phí: Không.

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Quản tài viên được hủy bỏ quyết định tạm đình chỉhành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn trong các trường hợp sauđây:

- Có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ ánhoặc bản án đã có hiệu lực của Tòa án tuyên không có tội đối với Quản tài viên;

- Quản tài viên không còn bị áp dụng biện pháp xửlý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

11.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

-Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

12. Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý,thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

12.1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Tư pháp Phú Yên ra Quyết định hủy bỏquyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Bước 2: Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hànhnghề quản lý, thanh lý tài sản được gửi cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tàisản, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, Bộ Tư pháp và công bố trên Cổng thông tinđiện tử của Sở Tư pháp Phú Yên.

12.2. Cách thức thực hiện

Quyết định việc gia hạn tạm đình chỉ, hành nghề quảnlý, thanh lý tài sản được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho người có liênquan.

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quyđịnh.

a) Thành phần hồ sơ:Không quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

12.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

12.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

12.6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư phápPhú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở TưphápPhú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Không.

12.7. Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quảnlý, thanh tài sản đối với doanh nghiệpquản lý, thanh lý tài sản.

12.8. Lệ phí: Không.

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được hủy bỏquyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn trongcác trường hợp sau đây:

-Công ty hợp danh đáp ứng điều kiện có tối thiểu hai thành viên hợp danh là Quản tài viên, Tổnggiám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh là Quản tài viên.

- Doanh nghiệp tư nhân đáp ứng điều kiện có chủ doanh nghiệp là Quản tài viên, đồng thời là Giám đốc.

12.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

-Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.