ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2055/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 20 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KIỆN TOÀN VÀ BỔ SUNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂNRỪNG TỈNH THÁI BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triểnrừng giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 338/TTr-SNN &PTNT ngày 16/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn và bổ sungđồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh TháiBình trong giai đoạn 2011-2020 và làm Phó Trưởng ban thay đồng chí Trần XuânĐịnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chuyển côngtác khác.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉđạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn2011-2020 theo Điều 2 Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của Ủy ban nhândân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Nga chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca