UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 2056 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của quy định phụ thu giá bán điện đối với các hộ mua điện của Công ty Điện lực Hải Phòng

ban hành kèm theo Quyết định số 457 /QĐ-UB ngày 27/3/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 193 / 1999/QĐ-TTg ngày 22/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năng;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 06 / 1999/TT-LT /BVGCP-BCN ngày 7/10/1999 của Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Công nghiệp hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 12 /TT-LB ngày 29/4/1994 về phụ thu giá điện;

Xét đề nqhị của Sở Tài chính - Vật giá tại Công văn số 245 / 1999/CV-TCVG ngày 20/10/1999, đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 674 /QLĐ-SCN ngày 3/11/1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quy định phụ thu giá bán điện đối với các hộ mua điện của Công ty Điện lực Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 457/ QĐ-UB ngày 27/3/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố như sau:

1. Đối tượng và mức phụ thu:

Các đối tượng trước đây phụ thu ở mức 50% đồng /KWh, nay phụ thu 40 đổng/KWh.

2. Ngoài các hộ mua điện tạm thời chưa thực hiện phụ thu giá bán điện được ghi tại mục 2 của bản quy định, nay thêm các hộ sau đây được tạm thời chưa thực hiện phụ thu giá bán điện:

Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3, Xưởng sản xuất thuốc của Công ty Dược Hải Phòng tại quận Kiến An.

Điều 2. Các nội dung khác của Quy định phụ thu giá bán điện đối với các hộ mua điện của Công ty Điện lực Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 457/ QĐ-UB ngày 27/3/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn giữ nguyên như cũ.

Điều 3. Giao Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Sở Công nghiệp, Công ty Điện lực Hải Phòng hướng dẫn và tổ chức thực hiện

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/1999; Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Công nghiệp, Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng, Thủ trưỏmg các cấp, ngành liên quan và các hộ mua điện của Công ty Điện lực Hải Phòng căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Tiến Dũng