UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức và tiền lương cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng

----------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức; các Nghị định của Chính phủ: số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/3/2003 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ; số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về chế độ công chức dự bị; số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP; số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước; số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và các Thông tư hướng dẫn các Nghị định trên;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TU ngày 30/9/1998 của Ban Thư­ờng vụ Thành ủy Hải Phòng về Quy chế quản lý tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ; Quyết định số 215/QĐ-TU ngày 23/7/2001 của Ban Th­ường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 711/QĐ-TU ;

Xét Báo cáo số 307/STP-KTVB ngày 13/9/2007 của Sở Tư pháp về việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1050/TT-SNV ngày 17/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức và tiền lương các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế các nội dung liên quan tại Quyết định số 468/QĐ-UB ngày 26/3/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế, tiền l­ương khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố: số 513/QĐ-UB ngày 21/3/2001 về việc sửa đổi một số nội dung về phân cấp quản lý cán bộ tại Quyết định số 468/QĐ-UB ngày 26/3/1999; số 2272/QĐ-UB ngày 29/9/2005 về việc quy định thẩm quyền ký quyết định nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước và công chức cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng; số 739/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 về việc ủy quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng, giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán cấp sở và tương đương của thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Các ông, (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở, ban, ngành, Người đứng đầu cơ quan hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử