THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2058/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẦN BẢO VỆKHẨN CẤP CỦA NHÂN LOẠI - HÁT XOAN PHÚ THỌ (GIAI ĐOẠN 2013 - 2020)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật di sản văn hóangày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật di sản văn hóangày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật di sản văn hóa;

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch tại Tờ trình số 241/TTr-BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2013 vềviệc phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị disản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ (Giaiđoạn 2013-2020),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phêduyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệkhẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ (Giai đoạn 2013-2020) với những nộidung chủ yếu sau đây:

1. Tên đề án: Bảo tồn và phát huy giátrị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan PhúThọ (Giai đoạn 2013 - 2020).

2. Mục tiêu của Đề án:

a) Tiếp tục giữ gìn, lưu truyền, phổbiến, phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo mang tính xã hội, nhânvăn, những phong tục, tập quán tốt đẹp về Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúngHùng Vương. Nâng cao nhận thức và lòng tự hào trong cộng đồng, trách nhiệm củacác thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóaHát Xoan. Từng bước bảo tồn phát huy giá trị Hát Xoan trở thànhsản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

b) Đến năm 2015,đưa Hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp và trở thành di sảnvăn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đầu tư tu bổ,phục hồi 5 di tích tại các phường Xoan gốc ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;đào tạo được lớp nghệ nhân kế cận tại các phường Xoan gốc kế tục lớp nghệ nhâncao tuổi hiện nay trong việc truyền dạy cho lp trẻ tạicộng đồng; tỷ lệ người biết Hát Xoanlà thanh niên, thiếu niên và nhi đồng ở các phường Xoan gốccủa tỉnh Phú Thọ đạt 40%; bảo đảm 100% người có công bảo tồn, gìn giữ, truyền dạyHát Xoan được tôn vinh và hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định.

c) Phấn đấu đến năm 2020, khôi phụccác lễ hội, tục lệ Hát Xoan truyền thống nhằm xây dựng thành không gian văn hóaHát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; tiếp tục đầu tư tu bổ, phụchồi cho các di tích còn lại gắn với Hát Xoan; nâng tỷ lệ người biết Hát Xoan làthanh niên, thiếu niên và nhi đồng ở các phường Xoan gốc của tỉnh Phú Thọ lên70%; hỗ trợ chống xuống cấp cho các di tích và phục hồi các tục lệ Hát Xoantruyền thống tại các di tích có Hát Xoan lan tỏa.

3. Nhiệm vụ và nội dung thực hiện

a) Giai đoạn 2013-2015:

- Tăng cường công tác sưu tầm, nghiêncứu, kiểm kê, tư liệu hóa và số hóa các bài Hát Xoan,những sinh hoạt văn hóa, âm nhạc gắn với không gian vănhóa Hát Xoan;

- Phục hồi, bảo tồn, truyền dạy vàthực hành Hát Xoan trong cộng đồng địa phương;

- Tu bổ, tôn tạo các di tích trọngđiểm gắn với Hát Xoan tại các phường Xoan gốc; phục hồi không gian diễn xướngHát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương;

- Triển khai chương trình giáo dục vềdi sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan lồng ghép trong các chương trình chính thứcvà ngoại khóa trong các trường học trên địa bàn tỉnh PhúThọ;

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm củacác cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp trong việc bảo vệ, pháthuy giá trị của Hát Xoan Phú Thọ và năng lực thực hành, quản lý di sản cho cộngđồng Hát Xoan;

- Thành lập Trung tâm Bảo tồn và pháthuy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúngHùng Vương;

- Quảng bá, phổ biến, tôn vinh giá trị của di sản văn hóa Hát Xoan trong nước và với bạn bè quốc tế;

- Xây dựng, ban hành các cơ chế,chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân và các phường Hát Xoan.

b) Giai đoạn 2016-2020

- Phát huy giá trị của di sản văn hóaphi vật thể Hát Xoan và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong hoạt động pháttriển du lịch, dịch vụ thông qua các hoạt động trình diễn tại các phường HátXoan, các di tích Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương;

- Tiếp tục đầu tư phục hồi, tu bổ,tôn tạo các di tích liên quan đến Hát Xoan; truyền dạy Hát Xoan, khôi phục cáctục lệ, lễ hội truyền thống ở các địa phương có Hát Xoan lan tỏa;

- Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các địaphương có phường Xoan gốc và vùng lân cận đphục vụ nhu cầuphát triển du lịch và nâng cao đời sống cộng đồng Hát Xoan;

- Tăng cường đưa Hát Xoan tham giacác cuộc giao lưu quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể.

4. Các dự án thành phần

a) Dự án "Sưu tầm, nghiên cứu,kiểm kê, tư liệu hóa, số hóa các bài bản, tư liệu về Hát Xoan";

b) Dự án "Truyền dạy các bàiXoan cổ trong cộng đồng";

c) Dự án "Phục hồi, bảo tồn cácdiễn xướng Hát Xoan; các tục lệ, nghi thức, lễ hội Hát Xoan gắn với tín ngưỡngthờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ";

d) Dự án "Quy hoạch, tu bổ, tôntạo và phục hồi di tích liên quan đến Hát Xoan và tín ngưỡng thờ cúng HùngVương Phú Thọ";

đ) Dự án "Nâng cao năng lực quảnlý cho các phường, câu lạc bộ Xoan; xây dựng chế độ, chính sách liên quan đếnbảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hát Xoan";

e) Dự án "Tuyên truyền, quảng bádi sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp - Hát Xoan Phú Thọ".

5. Thời gian thực hiện:

a) Giai đoạn 2013 - 2015: Sưu tm, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa, số hóa các bài bản, tư liệu về HátXoan; truyn dạy các bài Xoan ctrongcộng đồng các phường Xoan gốc; quy hoạch, tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tíchliên quan đến Hát Xoan và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; phục hồi, bảo tồn cácdiễn xướng Hát Xoan, các tục lệ, nghi thức, lhội HátXoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; nâng caonăng lực quản lý cho các phường, câu lạc bộ Xoan; xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóaHát Xoan.

b) Giai đoạn 2016 - 2020: tiếp tụctriển khai các nội dung còn lại của các dự án Giai đoạn 2013 - 2015; đầu tưkhôi phục, hỗ trợ tu bổ các di tích và các tục lệ Hát Xoan truyền thống tại cácđịa phương có Hát Xoan lan tỏa; tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan; đu tư cơ sở hạ tầng và các công trìnhdịch vụ nhằm phát triển du lịch và nâng cao đời sống cộng đồng Xoan.

6. Kinh phí thực hiện Đ án

a) Dự kiến kinh phí thực hiện: 165 tỷđồng

b) Nguồn kinh phí:

- Nguồn ngân sách Trung ương: nguồnvốn đầu tư phát triển và vốn dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa;

Đối với phần hỗ trợ vốn từ ngân sáchTrung ương, mức hỗ trợ cụ thể cho từng dự án sẽ được xác định căn cứ vào nộidung dự án đầu tư và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, bảo đảm phù hợp vớicác quy định hiện hành;

- Nguồn ngân sách địa phương lồngghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội;

- Nguồn vốn huy động xã hội hóa;

- Các nguồn vốn hp pháp khác.

Điều 2. Tổchức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủtrì, phối hp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụsau:

a) Chđạo cácSở, ngành chuyên môn, các đơn vị có liên quan trên địa bàntriển khai các nội dung, nhiệm vụ của đề án bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ;

b) Chỉ đạo thực hiện khai thác nghiêncứu, sưu tầm tài liệu để xác định, bsung các căn cứ khoahọc làm sáng tỏ hơn nữa giá trị lịch sử - văn hóa di sản Hát Xoan và các di tích liên quan đến Hát Xoan và tín ngưỡng thờcúng Hùng Vương làm cơ sở cho việc lập, tổ chức thẩm định, quyết định đầu tưcác dự án thành phn;

c) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việctổ chức thực hiện đề án theo đúng nội dung đã được phê duyệt và quy định hiệnhành;

d) Trên cơ sở Đán được duyệt triển khai lập và phê duyệt các dự án thành phầntheo từng giai đoạn và tổ chức triển khai thực hiện;

đ) Chủ động cân đối phần vốn thuộctrách nhiệm ngân sách địa phương để thực hiện các dự án thành phần theo tiến độĐán được duyệt; xây dựng các cơ chế, chính sách huy độngcác nguồn lực, các nhà đầu tư, các tổ chức xã hội cùng đầutư thực hiện đề án.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cótrách nhiệm

- Chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhândân các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Đề án bảo đảm đúng tiếnđộ, mục tiêu đề ra;

- Thẩm định, hướng dẫn về chuyên môn đối với các dự án thành phần có liên quan, c dựán bảo tồn, tôn tạo di tích liên quan đến Hát Xoan gắn với tínngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ phù hợp với quy địnhcủa Luật di sản văn hóa và Luật sa đổi bổ sung một sốđiều của Luật di sản văn hóa.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ Tàichính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất lựa chọn danhmục các dự án thành phần phù hợp với khả năng cân đốinguồn vốn hàng năm và theo từng giai đoạn; xác định mức hỗ trợ từ nguồn vốnthuộc ngân sách nhà nước để thực hiện các nhóm dự án thành phần được phê duyệttrong phạm vi Đán này phù hợp với cácquy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạovà hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ sử dụng và thanh quyết toán các nguồnvốn theo quy định hiện hành; nghiên cứu ban hành các cơ chế về tài chính nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội để thực hiện Đềán.

5. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phốihợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy bannhân dân các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước vềdi sản văn hóa Hát Xoan; thực hiện các hoạt động hợp tácquốc tế liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hát Xoan.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo có tráchnhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh:Phú Thọ, Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan thực hiện đưa Hát Xoan vào chươngtrình giảng dạy của các trường đào tạo vvăn hóa - nghệthuật và các trường phthông trênđịa bàn tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

7. Các Bộ, ngành liên quan theo chc năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh; Phú Thọ, Vĩnh Phúc đthựchiện đề án trong phạm vi, thẩm quyn của mình.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộtrưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
Ủy ban UNESCO Việt Nam (Bộ NG);
- Cục DSVH (Bộ VHTTDL);
-
Hội Di sản văn hóa Việt Nam;
- U
BND các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc;
-
Sở VHTTDL các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, V.III, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân