ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2058/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀÁN MỞ RỘNG “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨNTCVN ISO 9001:2008 TẠI SỞ TÀI CHÍNH”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30tháng 09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04tháng 10 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn một số nộidung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnquốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31 tháng 03năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai áp dụng hệthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quanhành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 10 tháng09 năm 2011 về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008 tại Sở Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờtrình số 706/TTr-SKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án mở rộng “Xây dựng vàáp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại SởTài chính”, gồm các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu của Đề án

Đến hết tháng 3/2014 xây dựng, áp dụng thành côngvà được cấp giấy chứng nhận mở rộng xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chấtlượng (HTQLCL) đáp ứng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

II. Phạm vi áp dụng

Đề án được triển khai thực hiện ở Văn phòng và cácphòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính có liên quan đến các quy trình của Đề án.

III. Nội dung thực hiện Đề án

1. Quy trình hóa tất cả các thủ tục hành chínhthuộc Đề án 30 tại đơn vị.

2. Tổ chức triển khai và áp dụng Hệ thống quản lýchất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Văn phòng, phòng chuyênmôn của Sở Tài chính

3. Tiến hành đánh giá nội bộ; tổ chức khắc phục,phòng ngừa các hoạt động không phù hợp.

4. Đánh giá mở rộng, hoàn thành thủ tục đề nghị cấpGiấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

5. Thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lýchất lượng.

IV. Sản phẩm của Đề án

Xây dựng và được cấp giấy chứng nhận mở rộng cácquy trình giải quyết tất cả các thủ tục hành chính, công việc liên quan đếnthẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008.

1. Các quy trình, quy định hệ thống đã xây dựng,đang vận hành:

a) Hệ thống tài liệu chất lượng

- Sổ tay chất lượng;

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Mô tả công việc của các vị trí.

b) Các quy trình bắt buộc khi xây dựng Hệthống:

- Quy trình Kiểm soát tài liệu;

- Quy trình Kiểm soát hồ sơ;

- Quy trình Đánh giá nội bộ;

- Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp;

- Quy trình Khắc phục;

- Quy trình Phòng ngừa;

c) Các quy trình giải quyết thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính:

- Các Quy trình nghiệp vụ (tác nghiệp):

+ Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhànước (điều chỉnh)

+ Phân bổ, thẩm định dự toán, thông báo dự toán vàcấp phát kinh phí (điều chỉnh)

+ Thẩm tra, cấp phát kinh phí từ nguồn thu xử phạtvi phạm hành chính (điều chỉnh)

+ Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thànhcông ty cổ phần (điều chỉnh)

+ Thẩm định các hoạt động mua sắm, sửa chữa tài sảntrong các đơn vị hành chính sự nghiệp (điều chỉnh)

+ Xử lý tài sản công (điều chỉnh)

+ Thẩm định, xác định giá đất, đơn giá cho thuê đất(điều chỉnh)

+ Định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ (điềuchỉnh)

+ Thanh tra và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tốcáo về tài chính (điều chỉnh)

2. Các quy trình xây dựng mới:

- Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùngcho các đơn vị dự toán)

- Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùngcho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)

- Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự ánđầu tư xây dựng cơ bản khi đã đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

- Phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành

- Phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư bịhủy bỏ

- Kê khai giá theo danh mục do Sở Tài chính tiếpnhận

- Đăng ký giá theo danh mục thuộc phạm vi của SởTài chính

- Thẩm định phương án giá - giá do nhà nước quảnlý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước

- Thẩm định phương án giá - giá giao đất cho các hộgia đình chính sách, hộ gia đình giải tỏa được bố trí tái định cư, giá đất tốithiểu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu các dự án có sử dụng đất.

V. Thời gian và tiến độ thực hiện Đề án

1. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện Đề ánlà 05 tháng kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án

2. Tiến độ thực hiện:

- Giai đoạn 1: Xây dựng hệ thống văn bản (01 tháng)

- Giai đoạn 2: Triển khai áp dụng (03 tháng)

- Giai đoạn 3: Đánh giá chứng nhận (01 tháng)

Riêng giai đoạn triển khai áp dụng, xây dựng xongtài liệu cho quy trình nào thì thủ trưởng đơn vị phê duyệt và cho áp dụng ngayquy trình đó.

VI. Kinh phí thực hiện Đề án

Dự toán kinh phí thực hiện xây dựng mở rộng HTQLCLđược lập theo Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tàichính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng HTQLCL theo tiêuchuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước:

Tổng kinh phí Ngân sách tỉnh cấp: 60.000.000 đồng,trong đó:

+ Kinh phí hoạt động tư vấn, đào tạo, hướng dẫn:20.000.000 đồng (Nếu đơn vị tự triển khai thì được giao khoán 85% kinh phí mứcthuê tư vấn).

+ Kinh phí cơ quan triển khai thực hiện: 30.000.000đồng.

+ Kinh phí đánh giá chứng nhận lại: 10.000.000 đồng(đơn vị có Giấy chứng nhận đã hết hiệu lực).

VIII. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính, tỉnh Thừa ThiênHuế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, SởNội vụ, Sở Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhànước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP Hồ Thắng;
- Lưu: VT, DL

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ