THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh

thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Chuyển Nông trường Phú Lương thành Công ty Chè Phú Lương,

2. Chuyển Lâm trường Võ Nhai thành Công ty lâm nghiệp Võ Nhai; Lâm trường Đại Từ thành Công ty lâm nghiệp Đại Từ.

3. Chuyển Lâm trường Định Hoá thành Ban quản lý rừng phòng hộ Định Hoá.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên :

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh như Điều 1 của Quyết định này.

2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, gianh giới các loại đất giao cho các Công ty lâm nghiệp và Ban quản lý rừng phù hợp với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương và quy hoạch phát triển của từng công ty.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện Phương án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng