HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 206-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1975

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THI HÀNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÀO CÔNG TÁC Ở MIỀN NAM VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ Ở MIỀN NAM RA MIỀN BẮC

Trong tình hình mới, việc điều động cán bộ, chiến sĩ vào công tác ở miền Nam, cũng như việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ở miền Nam ra miền Bắc để điều trị, điều dưỡng, học tập…đã trở thành việc bình thường;
Vì vậy, theo chủ trương của Bộ chính trị và thông tri của Ban Bí thư trung ương Đảng, Hội đồng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Bãi bỏ các chế độ đã được ban hành theo quy định số 99-CV/TW ngày 14-07-1965, thông tri số 204-TT/TW ngày 15-11-1967 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 01-CP ngày 02-01-1975 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2. – Các gia đình của cán bộ, chiến sĩ vào công tác, chiến đấu ở miền Nam đang hưởng trợ cấp theo quy định số 99-CV/TW ngày 14-07-1965 của Ban bí thư trung ương Đảng được tiếp tục hưởng trợ cấp đó cho đến hết năm 1975, nhưng không tính khoản phụ cấp chiến trường 25%.

Các cán bộ, chiến sĩ, học sinh ở miền Nam ra miền Bắc đang hưởng các chế độ theo quy định số 01-CP ngày 02-01-1975 của Hội đồng Chính phủ, được tiếp tục hưởng các chế độ đó cho đến hết năm 1975.

Điều 3. ­– Các Bộ Lao động, Quốc phòng, Thương binh và xã hội, Tài chính, Y tế, Giáo dục, Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng Công đoàn Việt Nam và các Bộ, các ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và quy định cụ thể việc thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K. T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Duy Trinh