BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng thử nghiệm:

Element Materials Technology Seattle - Bothell 120th - US0157

Địa chỉ: 19201, 120th Ave. NE, Suite 104, Bothell, WA 98011 USA

(đã được Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT .

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 30/9/2017 và thay thế Quyết định số 1643/QĐ-BTTTTngày 21/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Các Tổ chức CNHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lê Xuân Công

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(kèm theo Quyết định số ........./QĐ-BTTTT ngày..... tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm

Tên: Element Materials Technology Seattle - Bothell 120th - US0157

Địa chỉ: 19201, 120th Ave. NE, Suite 104, Bothell, WA 98011 USA

Người liên lạc: Mrs. Vicki Albertson

Điện thoại: 503-844-4066

Email: valbertson@nwemc.com

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sản phẩm

Quy định kỹ thuật

1

Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 7189:2009

2

Thiết bị đầu cuối PHS

QCVN 11: 2010/BTTTT

3

Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM

QCVN 12: 2015/BTTTT

4

Máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz

QCVN 13: 2010/BTTTT

5

Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 15: 2015/BTTTT

6

Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 16: 2010/BTTTT

7

Tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

QCVN 18: 2014/BTTTT

8

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

QCVN 54: 2011/BTTTT

9

Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 MHz - 25 MHz

QCVN 55: 2011/BTTTT

10

Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

QCVN 65: 2013/BTTTT