ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 206/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ PHÂN PHỐI SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Nghị định số 80-HĐBTcủa Hội đồng Bộ trưởng ban hành điều lệ cung ứng và sử dụng điện;

- Sau khi đã bàn bạc nhất trígiữa Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và Thường trực Bộ Điện lực tại thànhphố Hồ Chí Minh (trong cuộc họp ngày 16 tháng 7 năm 1985) về sự cần thiết phảiban hành quy chế về điện nhằm sử dụng hợp lý chỉ tiêu điện của thành phố và kếthợp chặt chẽ hơn nữa giữa ngành điện và chánh quyền địa phương (quận huyện,phường xã) trong việc quản lý phân phối và sử dụng điện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành quyđịnh về quản lý phân phối và sử dụng điện tại thành phố Hồ Chí Minh kèm theoquyết định này.

Điều 2.- Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các banngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện căn cứ chức năngnhiệm vụ đã được quy định để hướng dẫn và tổ chức thực hiện quyết định này.-

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết

QUY ĐỊNH

VỀQUẢN LÝ PHÂN PHỐI SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 206/QĐ-UB ngày 26/10/1985 của Ủy ban nhân dânthành phố).

Điều 1.- Điện năng là vậttư chiến lược có tính chất quyết định đối với sự phát triển kinh tế của thànhphố.

Đặc điểm của điện năng là : sảnxuất và sử dụng xảy ra đồng thời, việc cung ứng và sử dụng điện có quan hệ mậtthiết với nhau, có ảnh hưởng trực tiếp lẫn nhau nên phải thực hiện nghiêm ngặtcác văn bản pháp quy của Nhà nước và các quy định, thể lệ của ngành điện. Ngànhđiện cần phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp và các đoàn thể, thường xuyêngiáo dục cho cán bộ công nhân viên chức và nhân dân ý thức bảo vệ nguồn điện,tiết kiệm điện, phổ biến các quy định về việc thực hiện các biện pháp chốnglãng phí thất thoát điện và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện cácquy định đó, nhằm tập trung điện phục vụ sản xuất, sử dụng điện với hiệu quảkinh tế cao, phân bổ sử dụng hợp lý nhất chỉ tiêu điện đã được Hội đồng Bộtrưởng phân bổ cho thành phố.

Điện năng là loại vật tư đặcbiệt, không thể tích trữ lúc thừa dành cho lúc thiếu, vì vậy điện năng phảiquyết toán đúng đắn hợp lý theo điện kế.

Điều 2.- Chủ nhiệm Ủy banKế hoạch thành phố có trách nhiệm cùng với Giám đốc Sở Điện lực nghiên cứu giúpỦy ban nhân dân thành phố phân bổ chỉ tiêu điện một cách hợp lý cho các ngànhvà quận huyện trong thành phố (không kể chỉ tiêu điện mà Trung ương phân bổ chocác đơn vị của Trung ương).

Điều 3.- Nguyên tắc phânbổ chỉ tiêu sử dụng điện :

a) Bảo đảm chỉ tiêu điện cho cácđơn vị sản xuất theo tỷ lệ tương ứng với chỉ tiêu giá trị sản lượng của kếhoạch sản xuất và định mức tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm.

b) Bảo đảm điện cho các khu vựctrọng điểm cần được cung cấp ưu tiên và liên tục như : bệnh viện, các cơ sở sảnxuất trọng điểm có hiệu quả kinh tế cao (đặc biệt là các cơ sở sản xuất và chếbiến hàng xuất khẩu), các trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm những cơ sở có nhữngthiết bị kỹ thuật đòi hỏi phải vận hành liên tục, các cơ quan lãnh đạo đầu não,các địa điểm cần bảo đảm an toàn tuyệt đối.

c) Chỉ tiêu điện dành cho khuvực sản xuất chỉ được phân bổ cho những cơ sở sản xuất có giấy phép kinh doanhdo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bao gồm : quốc doanh, công tư hợp doanh,các cơ sở hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp và tư nhân và ưu tiên cho cáccơ sở có hợp đồng sản xuất, giao nộp sản phẩm theo quy định hiện hành).

d) Trong tình hình điện năngchưa đáp ứng đầy đủ toàn bộ cho nhu cầu của tất cả các khu vực phi sản xuất,ánh sáng sinh hoạt. Các cơ sở được cung cấp điện ưu tiên phải phối hợp chặt chẽvới ngành điện để bảo đảm các điều kiện kỹ thuật và chỉ dùng điện trong địnhmức, đồng thời thực hành tiết kiệm, sử dụng hợp lý, đúng mục đích của các đốitượng được ưu tiên thì phải thực hành tiết kiệm, hạn chế sử dụng điện ở khuvực.

e) Chỉ tiêu điện phân bổ cho sảnxuất bao gồm : công suất (KW) và sản lượng điện (KWh).

Điều 4.- Việc cung ứngđiện phải ổn định, bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng điện năng theo đúng hợp đồngđã ký kết. Trường hợp mất điện ngoài quy định, ngành điện phải kịp thời thôngbáo cho Ban quản lý phân phối điện quận huyện và ngành có liên quan để có biệnpháp chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm thực hiện kế hoạch sản xuất.

Khi cần phải cắt điện theo lịchhàng tuần hoặc thay đổi giờ cắt điện, ngành điện phải thông báo trên báo, đài,sau khi đã báo cáo xin ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố.

Việc sử dụng điện, nhất là sửdụng trong giờ cao điểm, phải hợp pháp, hợp lý, tiết kiệm, đúng kế hoạch, đúngchế độ và đúng quy định sử dụng điện.

Điều 5.- Thủ trưởng cácngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phân bổ chỉ tiêu điện cho các đơnvị trực thuộc và phường, xã theo các nguyên tắc quy định ở điều 3 và không tráivới các quy định của Trung ương và thành phố. Tổng lượng điện do từng quậnhuyện và từng ngành giao cho các phường xã và các đơn vị trực thuộc không đượcvượt quá tổng định mức mà thành phố đã phân bổ cho quận huyện và ngành.

Điều 6.- Chủ tịch Ủy bannhân dân phường xã chịu trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu điện cho các cơ sở trongphạm vi phường, xã và cũng theo những nguyên tắc đã ghi ở điều 3.

Điều 7.- Những hộ xin cấpđiện mới phải làm đầy đủ thủ tục theo quy định trong nghị định 80-HĐBT của Hộiđồng Bộ trưởng. Sau khi cấp có thẩm quyền duyệt cấp điện; đường dây và điện kếđã được nghiệm thu về mặt kỹ thuật thì mới được cấp định mức điện.

Điều 8.- Để giúp Chủ tịchỦy ban nhân dân quận huyện phường xã quyết định đúng đắn việc phân bổ chỉ tiêuđiện, mỗi quận, huyện, phường xã thành lập một Ban quản lý phân phối điện (choquận, huyện) và Tổ quản lý điện (cho phường xã) có đại diện chi nhánh điện thamgia.

Điều 9.- Thành phần vàchức năng của Ban quản lý phân phối điện ở quận huyện gồm có :

a) Thành phần : Chủ tịch Ủy bannhân dân quận huyện làm Trưởng Ban (có thể Phó Chủ tịch). Trưởng Chi nhánh điệnkhu vực làm Phó Trưởng Ban. Các ủy viên khác do Trưởng Ban quyết định.

b) Chức năng :

1- Thông qua kế hoạch phân bổchỉ tiêu điện cho phường.

2- Tổ chức kiểm tra việc thựchiện chỉ tiêu điện năng đã được phân bổ.

3- Tổ chức vận động tiết kiệmđiện trong các đơn vị và nhân dân nhằm bảo đảm dùng dưới hoặc không vượt quáchỉ tiêu điện được giao.

4- Tham gia với ngành điện trongviệc giải quyết thưởng, phạt, bồi thường theo Nghị định 80-HĐBT của Hội đồng Bộtrưởng.

5- Khen thưởng đối với các đơnvị và cá nhân thực hiện tốt việc tiết kiệm điện và tham gia xử lý những đơn vịvà cá nhân vi phạm các quy định về sử dụng điện.

6- Kiến nghị với ngành điện khenthưởng và thi hành kỷ luật đối với những đơn vị, cán bộ công nhân viên củangành điện trong việc thực hiện quy chế quản lý điện.

Điều 10.- Thành phần vàchức năng của tổ quản lý điện ở phường xã.

a) Thành phần : Chủ tịch Ủy bannhân dân phường xã làm tổ trưởng. Các thành viên còn lại do Tổ trưởng chọn vàTrưởng Ban quản lý phân phối điện quận huyện chuẩn y.

b) Chức năng :

1- Thông qua kế hoạch phân bổchỉ tiêu điện cho các cơ sở sản xuất thuộc phạm vi quản lý của phường xã và đềnghị lên Ban quản lý phân phối điện quận, huyện.

2- Báo cáo hàng tháng lên Banquản lý phân phối điện về tình hình cung ứng và sử dụng điện ở các cơ sở sảnxuất.

3- Giúp đỡ và tạo điều kiệnthuận lợi để Ban quản lý phân phối điện tiến hành kiểm tra định kỳ và bấtthường việc thực hiện chỉ tiêu điện năng đã được phân bổ và việc thực hiện cácquy định của Nhà nước về sử dụng điện.

4- Tham gia, giúp đỡ ngành điệntrong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát điện năng và thi hành các thông tư, chỉthị, nghị định của Nhà nước và thành phố.

5- Tham gia bảo vệ nguồn điện,lưới điện, trạm biến điện nhằm bảo đảm an toàn trong cung ứng và sử dụng điện.

6- Vận động thực hiện các biệnpháp tiết kiệm điện và các biện pháp chống tiêu cực trong cung ứng và sử dụngđiện đến khu phố, tổ dân phố và cơ sở sản xuất. Trên cơ sở đó đề nghị lên Banquản lý phân phối điện khen thưởng và xử lý theo điều 9 (mục b, điểm 4, 5, 6).

Điều 11.- Sau khi kếhoạch phân bổ điện cho các đơn vị cơ sở được Ban quản lý phân phối điện quậnhuyện duyệt y (có sự tham khảo ý kiến với ngành điện) thì mới được tiến hành kýkết hợp đồng, giữa cơ sở sử dụng điện với ngành điện. Các cơ sở sản xuất có tráchnhiệm quyết toán sản phẩm giao nộp tương ứng với lượng điện sử dụng theo quyđịnh. Trường hợp chưa có chỉ tiêu phân bổ điện được duyệt thì tạm ký hợp đồngcung ứng và sử dụng điện theo chỉ tiêu phân bổ năm trước hoặc theo số kiểm trakế hoạch, đến khi có chỉ tiêu chính thức phải điều chỉnh lại hợp đồng ngay.

Điều 12.- Trong quá trìnhthực hiện, những yêu cầu về điều chỉnh tăng giảm định mức điện khác với điều 11phải được Trưởng Ban quản lý phân phối điện duyệt y. Nguyên tắc điều chỉnh làkhông làm thay đổi tổng định mức điện được giao. (Tổng lượng điện tăng cho sốcơ sở này phải bằng tổng lượng điện giảm của số cơ sở khác). Sở Điện lực cótrách nhiệm hướng dẫn làm thủ tục điều chỉnh và thực hiện việc điều chỉnh chậmnhất là một tháng sau khi nhận hồ sơ xin điều chỉnh.

Điều 13.- Giao tráchnhiệm cho ngành điện thành phố nghiên cứu áp dụng các biện pháp quản lý điệnnói chung và quản lý chỉ tiêu điện của thành phố nói riêng.

a) Thường xuyên tìm biện phápchống thất thoát điện, chống sử dụng điện không hợp pháp, bảo đảm thực hiện chỉtiêu điện của thành phố có hiệu quả kinh tế cao. Phải tiến hành đồng thời cảbiện pháp chống thất thu tiền điện và biện pháp chống tiêu cực trong ngành điệnnhằm bảo đảm điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống, bảo đảm doanh thu củangành điện thành phố và bảo đảm cho hoạt động của ngành điện đúng chế độ củaNhà nước, thực hiện tốt sự kết hợp giữa quản lý ngành với quản lý của địaphương trong công tác quản lý điện năng.

b) Thường xuyên cải tiến cách tổchức thu thập, xử lý thông tin trong ngành điện từ việc lấy số liệu ở điện kế,đưa vào chương trình máy tính, việc phân tích, tính giá, in ra hóa đơn, đếnviệc tổ chức thu tiền điện sao cho khoa học nhưng thuận tiện, không làm ảnhhưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống, đồng thời bảo đảm tính chính xáctrong công tác thanh quyết toán về điện.

Điều 14.- Khi có trườnghợp vi phạm hợp đồng cung ứng và sử dụng điện thì ngành điện cùng quận huyệnhoặc ngành chủ quản phối hợp chặt chẽ để xử lý theo nghị định 80-HĐBT của Hộiđồng Bộ trưởng.

Điều 15.- Điều khoản thihành.

a) Bản quy định này áp dụng chocác đơn vị sử dụng chỉ tiêu điện của thành phố Hồ Chí Minh và có hiệu lực từngày ký.

b) Giao trách nhiệm cho Ủy banKế hoạch thành phố, Ủy ban nhân dân quận huyện và Sở Điện lực cùng phối hợpchặt chẽ bàn biện pháp thực hiện bản quy định này.

c) Những điều khoản của các vănbản ban hành trước đây trái với tinh thần và nội dung của bản quy định này đềuđược bãi bỏ.-

ỦYBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ