ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 206/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP PHÒNG VẬT GIÁ QUẬN GÒ VẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm1983;
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 31-1-1985 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việcquy định về tổ chức và hoạt động của phòng (tổ) vật giá quận, huyện;
Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp, chủ nhiệm Uỷban vật giá thành phố và trưởng ban tổ chức chính quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : - Cho phép thànhlập Phòng vật giá trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp. Phòng vật giá là cơquan chuyên môn, giúp việc cho Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp chịu sự quản lýngành của Uỷ ban vật giá thành phố và có con dấu riêng để giao dịch công tác.

Điều 2 :Nhiệm vụ củaPhòng Vật giá quận Gò Vấp thực hiện theo quyết định số 12/QĐ-UB ngày 31-1-1985của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc quy định tổ chức và hoạt động của phòngvật giá quận, huyện.

Điều 3 : Các đồng chíChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp,Chủ nhiệm Uỷ ban vật giá thành phố và Trưởng ban tổ chức chính quyền thành phốchịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
-Như điều 3
- Sở Tài chính
- Ngân hành NN.TP
-Ban TCCQ.TP (3 bản)
Công an TP(Phòng QLHC-TTXH)
VPUB (NC, TM, TH)
- Lưu

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình