ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2063/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN HUYỆN PHÚ VANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quảnlý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ vềsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thihành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy địnhvề tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 894/TTr-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập HộiNạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Phú Vang.

Điều 2. Hội Nạn nhân chấtđộc da cam/Dioxin huyện Phú Vang là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theoĐiều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định củapháp luật, chịu sự quản lý của nhà nước của các ngành có liên quan đến lĩnh vựchoạt động của Hội.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxinhuyện Phú Vang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảmkinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vangvà Trưởng ban vận động thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện PhúVang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP; CV: NC, TH, VX;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao