THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2064/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH VAY GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ QUỸ Ả RẬP XÊ ÚT CHO DỰ ÁN TẠI CÁC TỈNH LẠNG SƠN, HÀ NAM, HÒA BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãicủa các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại t trình số 10329/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng11 năm 2015, Bộ Tài chính tại các tờ trình: số 14934/BTC-QLN ngày 22 tháng 10 năm 2015, 17105/BTC-QLN ngày 18 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định mới năm 2022 ? Điều kiện kết hôn là gì ?

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tên Dự án Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơnthành “Đường trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn”, tên tiếng Anh là “Center of Tan Yen Commune Road Project”, và các nội dung điều chỉnh khác tại tờ trình nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Thông qua nội dung dự tho Hiệp định vay giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Ả rập Xê út cho các Dự án: Dự án “Đường trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn” của tỉnh Lạng Sơn; Dự án “Đầu tư mở rộng trường Cao đẳng nghề Hà Nam” của tỉnh Hà Nam; và Dự án “Mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình” của tỉnh Hòa Bình tại các tờ trình nêu trên của Bộ Tài chính.

Điều 3. Cơ chế tài chính trong nước đối với vốn vay ODA:

- Đối với Dự án “Đường trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn” của tỉnh Lạng Sơn: Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ để thực hiện Dự án.

- Đối với Dự án “Đầu tư mở rộng trường Cao đẳng nghề Hà Nam” của tỉnh Hà Nam: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vay lại 30% giá trị vốn vay nước ngoài.

- Đối với Dự án “Mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình” của tỉnh Hòa Bình: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vay lại 20% giá trị vốn vay nước ngoài.

Điều 4.y quyền cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung thay mặt Chính phủ ký Hiệp định vay trên với Đại diện Quỹ Ả rập Xê út.

Điều 5. Bộ Ngoại giao thông báo với Quỹ Ả rập Xê út về người được ủy quyền ký Hiệp định vay phía Việt Nam.

Điều 6. Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho Hiệp định vay sau khi ký kết.

Điều 7. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lạng Sơn, Hà Nam, Hòa Bình tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm bố trí vốn đối ứng theo đúng cam kết để thực hiện Dự án đúng tiến độ, hiệu quả và đúng mục đích.

>> Xem thêm:  Phân tích bản chất, đặc trưng, chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực t ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lạng Sơn, Hà Nam, Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- UBND các tnh: Lạng Sơn, Hà Nam, Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). N
Đ

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải