ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2065/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TỐI THIỂU ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC LÔ ĐẤT,KHU ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LỘC (ĐỢT 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyđịnh giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy bannhân dân huyện Phú Lộc tại Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2013 vàcủa Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2606/TTr-STC ngày 09 tháng 10 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá đấttối thiểu để chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất, khu đất tại các điểmquy hoạch dân cư thuộc huyện Phú Lộc cụ thể như sau:

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Hiện trạng

Giá tối thiểu (đ/m2)

I. Các lô đất còn lại của Khu dân cư xen ghép An Sơn, xã Lộc Sơn

1

Lô số A01

253,8

Mặt đường QH 10,5 mét, hiện trạng đường bê tông, chưa san lấp mặt bằng

800 000

2

Lô số A02

220,2

800 000

3

Lô số A03

202,2

900 000

4

Lô số A04

369,0

500 000

5

Lô số A05

473,5

900 000

6

Lô số E (05-06)

276,0

700 000

7

Lô số A (17-18)

315,4

Mặt đường QH 7,5 mét, hiện trạng đường đất đầm chặc, chưa san lấp mặt bằng

600 000

8

Lô số C8

377,6

400 000

9

Lô số C9

364,0

400 000

10

Lô số C10

342,0

400 000

11

Lô số C11

321,0

400 000

12

Lô số C12

297,3

400 000

13

Lô số C13

276,0

400 000

14

Lô số C14

432,0

600 000

II. Khu dân cư Mội Trong, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc

1

Lô số L01

214,0

Hiện trạng đường đất quy hoạch 6 mét, đã đầu tư hạ tầng, quy hoạch đường đất hiện trạng

800 000

2

Lô số L02

200,0

3

Lô số L03

200,0

4

Lô số L04

197,0

5

Lô số L13

195,0

6

Lô số L16

200,0

Hiện trạng đường đất quy hoạch 6,0 mét, đã đầu tư hạ tầng, hiện trạng đường đất

650 000

7

Lô số L17

200,0

8

Lô số L21

171,0

9

Lô số L22

197,0

10

Lô số L24

176,0

III. Khu dân cư xen ghép Gần chợ Cầu Hai, thị trấn Phú Lộc

1

Lô số L.1

265,5

Mặt đường QH 16,5 mét, hiện trạng đường nhựa

800 000

Mức giá tối thiểu nêu trên đã baogồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định.

Điều 2. Giao trách nhiệm choUBND huyện Phú Lộc căn cứ mức giá đất quy định tại Điều 1 xây dựng Phương ánchuyển nhượng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên vàMôi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBNDhuyện Phú Lộc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, ĐC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu