UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2066/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔIĐIỀU 6, QUYẾT ĐỊNH SỐ 284/QĐ-UBND NGÀY 06/02/2013 CỦA UBND TỈNH SƠN LA VỀ VIỆCQUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TẠO VIỆCLÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI PHƯỜNG QUYẾT TÂM, PHƯỜNG CHIỀNG CƠI VÀXÃ HUA LA THÀNH PHỐ SƠN LA GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003 ;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng12 năm 2006; Luật Phòng chống ma túy sửa đổi, bổ sung năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành LuậtNSNN;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 10tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp,chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2011 -2015; Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghịquyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh về mục tiêu,nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàntỉnh Sơn La năm 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 06tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La vê việc Quy định tạm thời về cơ chế,chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo việc làm cho người sau cai nghiện matuý tại phường Quyết Tâm, phường Chiềng Cơi và xã Hua La thành phố Sơn La giaiđoạn 2013 - 2015; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 512/TTr-STC ngày30 tháng 8 năm 2013, Biên bản họp tư vấn liên ngành ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Sửa đổi Điều 6 Quyết định số284/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La, như sau:

Điều 6: Trách nhiệm các ngành

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với UBND thành phố và các sở, ngànhchức năng liên quan xây dựng Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ngườisau cai nghiện ma túy tại phường Quyết Tâm, phường Chiềng Cơi, xã Hua La.

- Phối hợp, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tácdạy nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành.

2. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liênquan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chínhsách giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.

3. UBND Thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội và các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng, ban hành và tổchức thực hiện Đề án đào tạo nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện thíđiểm tại xã Hua La phường Chiềng Cơi, phường Quyết Tâm.

- Thành lập Ban Chỉ đạo thí điểm của thành Phốđể triển khai Đề án đảm bảo cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm chongười sau cai nghiện ma túy tại phường Quyết Tâm, phường Chiềng Cơi, xã Hua La- thành phố Sơn La giai đoạn 2013 - 2015 được thực hiện có hiệu quả.

- Hàng quý, năm có trách nhiệm báo cáo tình hìnhthực hiện thí điểm chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo việc làm chongười sau cai nghiện ma túy tại các phường Quyết Tâm, phường Chiềng Cơi và xãHua La.

- Kết thúc giai đoạn 2013 - 2015, chủ trì phốihợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan tổ chúc sơkết tổng kết việc thực hiện chính sách thí điểm.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghịcác cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính (Cơ quan tham mưu ban hành Quyếtđịnh), trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung để triển khai thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xãhội; Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND Thành Phố; Chủ tịch UBND xã, phường và cácngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (Để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, Tu 30b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa