Dung lượng văn bản này rất lớn => Bạn vui lòng "Tải về" để xem Nội dung.
Tải về
Mục lục Văn bản
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
 • Điều 1. Giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 2012 cho các sở,
 • Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, thủ trưởng các sở, ban,
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh;
 • KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, THỦ
 • KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG CÂY TRỒNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2012
 • KẾ HOẠCH CHĂN NUÔI TỈNH HƯNG YÊN N
 • KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN
 • KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XUẤT KHẨU NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN
 • KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN
 • KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2012
 • TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI NĂM 2012 CỦA CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCT THỦ
 • KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
 • TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
 • DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦ
 • KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2012
 • KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 CỦA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ