ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2068/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN, ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆNCÔNG TÁC GIA ĐÌNH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủyban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo,nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm2020;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược pháttriển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 106/TTr-SVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề ánkiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đìnhcác cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, thủ trưởng các sở,ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN, ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNGTÁC GIA ĐÌNH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND, ngày 15/9/2014 củaỦy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Qua hơn 10 năm triển khai thựchiện Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ vềNgày Gia đình Việt Nam; 9 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của cácsở, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã lồng ghép đưa nội dung, chỉ tiêukế hoạch công tác gia đình vào nội dung chương trình hoạt động của ngành, phâncông cán bộ trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai, phối hợp tổ thực hiện kếhoạch công tác gia đình đạt yêu cầu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Tuy nhiên, trong quá trình triểnkhai, tổ chức thực hiện công tác gia đình, kết quả công tác gia đình từng lúc,từng nơi vẫn còn một số hạn chế, chỉ tiêu thực hiện công tác gia đình chưa gắnvới việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa tại cácấp, khu phố một cách đồng bộ; một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả thựchiện nhiệm vụ công tác hiện nay vẫn còn nhiều bất cập đó là do việc phân công, bốtrí cán bộ trực tiếp phụ trách công tác gia đình chưa đáp ứng được với nhu cầuthực tiễn trong việc thực hiện nhiệm vụ hoặc chưa quan tâm đến việc phân côngcán bộ trực tiếp làm công tác gia đình tại cơ sở; đa số cán bộ làm công tác giađình từ tỉnh đến đến cơ sở hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, không đảm bảo đủ sốlượng, nhu cầu phục vụ cho công tác gia đình, vừa phải kiêm nhiệm nhiều nhiệmvụ khác trong cơ quan, đơn vị; đối với lực lượng “Cộng tác viên làm công tácthu thập, xử lý thông tin và phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnhTây Ninh hiện nay là 542 cộng tác viên /542 ấp, khu phố (được quy định tại điểmc, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của Ủy banNhân dân tỉnh Quy định thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) docông tác phân công, quản lý, bố trí công việc còn chồng chéo, nhiệm vụ, chứcnăng của Cộng tác viên chưa được triển khai thực hiện một cách đồng bộ hiệuquả, hoạt động của Cộng tác viên hiện nay chưa cao.

Xuất phát từ thực tiễn trên, đểcông tác cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình từ tỉnh đến cơsở được ổn định, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Namtrên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thực hiệnChương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnhTây Ninh đến năm 2020, nội dung kế hoạch công tác gia đình, phòng, chống bạolực gia đình hàng năm; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo,nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnhTây Ninh từ nay đến năm 2020 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nângcao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp (từtỉnh đến cơ sở); quản lý mạng lưới “Cộng tác viên làm công tác thu thập, xử lýthông tin và phòng, chống bạo lực gia đình” được quy định tại điểm c, khoản 2,Điều 1 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2913 của Ủy ban Nhân dân tỉnhQuy định thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Củng cố, kiện toàn, nâng caochất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình theo hướng: Đủ về sốlượng, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phầnthực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnhTây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Chương trìnhhành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đếnnăm 2020.

2. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

a) Kiện toàn tổ chức, bộ máyquản lý nhà nước về gia đình các cấp và xây dựng mạng lưới Cộng tác viên giađình ở cơ sở:

- Đến năm 2015: Duy trì, củng cố,phân công cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp bảo đảm thựchiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về gia đình; triển khai Hướng dẫn thành lập,chức năng, nhiệm vụ của “Cộng tác viên làm công tác thu thập, xử lý thông tinvà phòng, chống bạo lực gia đình” (sau đây gọi tắt là Cộng tác viên gia đình).

- Đếnnăm 2020: Triển khai thực hiện mô hình cơ quan tham mưu thực hiện chức năngquản lý nhà nước về công tác gia đình các cấp, đảm bảo, đáp ứng được yêu cầuthực hiện công tác gia đình trong tình hình mới.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng caonăng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, cácngành và mạng lưới Cộng tác viên ở cơ sở:

- Đếnnăm 2016: 50% cán bộ công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, các ngànhvà mạng lưới Cộng tác viên gia đình các ấp, khu phố được tham gia các chươngtrình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình.

- Đếnnăm 2020: Đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, cácngành và mạng lưới Cộng tác viên gia đình các ấp, khu phố được nâng cao nănglực thực hiện công tác gia đình thông qua việc tham gia các chương trình đàotạo, đào tạo lại, bồi dưỡng định kỳ.

II.ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng:Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác gia đình, phòng, chốngbạo lực gia đình từ tỉnh đến cơ sở.

2. Phạm vi: Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũcán bộ thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được triển khai, tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở.

III. NHIỆMVỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

a. Củng cố, phát triển đội ngũcán bộ thực hiện công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở:

- Duy trì,phân công cán bộ, công chức trực tiếp theo dõi, tham mưu, phối hợp tổ chức thựchiện công tác gia đình một cách cụ thể, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, vịtrí việc làm của cán bộ công chức trong cơ quan đơn vị.

- Duy trì, ổnđịnh đội ngũ “Cộng tác viên làm công tác thu thập, xử lýthông tin và phòng, chống bạo lực gia đình” (Cộng tác viên gia đình) các ấp, khu phố thực hiện nhiệm vụ được giao.

b. Đào tạo nâng cao năng lựcđội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và đội ngũ Cộngtác viên gia đình các ấp, khu phố.

- Ràsoát, củng cố, phân công cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấpvà đội ngũ Cộng tác viên gia đình ở ấp, khu phố; có kế hoạch đào tạo bồi dưỡngchuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiệncông tác gia đình các cấp.

- Xâydựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn nghiệpvụ, kỹ năng hoạt động về công tác gia đình cho cán bộ, công chức trực tiếp đảmnhận công tác gia đình, Cộng tác viên gia đình các ấp, khu phố hàng năm; theonhu cầu thực tế và thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình của từng cấp(huyện/thành phố, xã, phường, thị trấn, Cộng tác viên gia đình các ấp).

2.Giải pháp

- Xâydựng, bổ sung quy chế hoạt động ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước vềcông tác gia đình; phân công cán bộ, công chức chuyên sâu lĩnh vực công tác giađình phải được ổn định (cấp tỉnh, huyện/thành phố). Đốivới xã, phường, thị trấn có chức danh cán bộ văn hóa xã hội cấp xã phụ tráchcông tác gia đình.

- Xâydựng, quy chế, chức năng, nhiệm vụ Cộng tác viên gia đình ở các ấp, khu phố;định kỳ giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Cộng tác viên gia đình cóhướng thay đổi, bổ sung đáp ứng được nhu cầu hoạt động đối với công tác giađình, phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở.

IV.KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinhphí triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng caonăng lực đội ngũ cán bộ công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninhtrong dự toán kinh phí ngân sách hàng năm củacác sở, ngành, đoàn thể có liên quan và của các địa phương theo phân cấp ngânsách Nhà nước hiện hành.

2.Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các sở, ngành, đoàn thể liên quan và các địaphương chủ động huy động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoàitỉnh tổ chức các hoạt động thực hiện Đề án kiện toàn, đàotạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công tác gia đình các cấp theo quy định của pháp luật.

V. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch

a. Chịu trách nhiệm phối hợp vớiSở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chứctriển khai thực hiện việc kiện toàn, tổ chức bộ máy thực hiện công tác gia đìnhvà quản lý đội ngũ Cộng tác viên gia đình tại các ấp; với các nội dung yêu cầu:

- Hướng dẫn cơ quan thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về công tác gia đình trong việc bảo đảm nguồn nhân lực,phân công cán bộ công chức trực tiếp phụ trách công tác gia đình từ tỉnh đến cơsở.

- Ổn định, đội ngũ Cộng tác viêngia đình các ấp, khu phố thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đối với “Cộngtác viên làm công tác thu thập, xử lý thông tin và phòng, chống bạo lực giađình” được quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Quy định mức thù laocho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

b. Xây dựng kế hoạch tổ chức cáclớp tập huấn chuyên đề công tác gia đình đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cán bộ,công chức đảm nhận công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên địabàn tỉnh Tây Ninh.

c. Tổ chức các lớp tập huấn bồidưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn trong lĩnh vực gia đình cho cánbộ, công chức, Cộng tác viên gia đình ở các ấp, khu phố hàng năm một cách cụthể, thiết thực, hiệu quả.

2. Sở Nội vụ

a. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnhhướng dẫn, cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác gia đìnhtrong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy; bố trí, phân công cán bộ, công chức thựchiện chuyên sâu, ổn định thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình các cấp (từ tỉnhđến cơ sở).

b. Đưa nội dung quản lý nhà nướcvề công tác gia đình vào chương trình học của các lớp bồi dưỡng kiến thức quảnlý nhà nước (ngạch cán sự, chuyên viên) do tỉnh tổ chức.

3. Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng ngân sách vàtình hình thực tế tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai tổchức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lựcđội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninhcho phù hợp và theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; bố trí ngânsách Nhà nước bảo đảm thực hiện các hoạt động của công tác gia đình và kinh phíhỗ trợ đối với lực lượng Cộng tác viên gia đình được quy định tại điểm c, khoản2, Điều 1 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnhvề Quy định thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh

Căn cứchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giaoliênquan đến lĩnh vực công tác gia đình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịchđưa nội dung kế hoạchtriển khai thực hiện công tác gia đìnhvào chương trình kế hoạch, lĩnh vực hoạt động của ngành phụ trách; xây dựng kếhoạch và lồng ghép nội dung liên quan đến nguồn lực của các chương trình, dự ánnhằm thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch công tác gia đình (hàng năm, giai đoạn) gópphần thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nângcao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàntỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

5. Ủy ban Nhân dân các huyện,thành phố

a. Xây dựng kế hoạch triển khai vàhướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp huyện; Ủy ban Nhân dân xã, phường, thịtrấn thuộc phạm vi quản lý có kế hoạch phân công cán bộ công chức đảm nhậnnhiệm vụ, theo dõi hoạt động công tác gia đình.

b. Xây dựng kế hoạch thành lập, ổn định đội ngũ “Cộng tác viên làm công tácthu thập, xử lý thông tin và phòng, chống bạo lực gia đình” tại các ấp, khu phốđược quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày24/4/2013 về việc Quy định mức thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh TâyNinh thực hiện tại các xã phường, thị trấn (Cộng tác viên gia đình) thực hiệnchức năng, nhiệm vụ, quyền lợi của Cộng tác viên gia đình.

c. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã,phường, thị trấn phối hợp với Ban Quản lý ấp, khu phố, Ban Chỉ đạo Phong trào“TDĐKXDĐSVH” và công chức Văn hóa Xã hội xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra,giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Cộng tác viên gia đình tại cácấp, khu phố hàng năm.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy banNhân dân các huyện, thành phố căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được phân công trong Kếhoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lựcđội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninhđến năm 2020, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng (vào ngày 10/6), báo cáonăm (vào ngày 10/12) gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa - Thểthao và Du lịch) tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thủ tướngChính phủ theo quy định.