HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
******

Số: 207-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 14/7/1960;
Căn cứ vào Điều lệ về tố chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 172-CP ngày 01/11/1973 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thống kê ban hành kèm theo Nghị định số 72-CP ngày 05/04/1974 của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay sửa đổi tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê như sau:

A. Các vụ, viện và đơn vị trung ương;

1. Vụ thống kê công nghiệp,

2. Vụ thống kê nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy lợi,

3. Vụ thống kê thương nghiệp - đời sống - văn xã,

4. Vụ thống kê xây dựng - giao thông vận tải - bưu điện,

5. Vụ thống kê vật tư - tài sản cố định,

6. Vụ thống kê dân số - lao động - tiền lương,

7. Vụ thống kê cân đối - tài chính - ngân hàng,

8. Vụ phương pháp chế độ thống kê và hạch toán,

9. Vụ thống kê tổng hợp và thông tin kinh tế,

10. Vụ kỹ thuật tính toán,

11. Vụ kế hoạch và tài vụ,

12. Vụ tổ chức cán bộ và đào tạo,

13. Viện nghiên cứu khoa học thống kê và thông tin kinh tế,

14. Văn phòng,

15. Ban thanh tra.

B. Các tổ chức trực thuộc khác thuộc phạm vi Tổng cục trưởng quyết định:

- Nhà xuất bản thống kê,

- Tạp chí thống kê,

- Các trường trung học thống kê I, II, III

- Trường kỹ thuật tính toán,

- Xí nghiệp tính toán thống kê.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị nêu ở Điều 1 trên đây do đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị