CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 05/TTr-CP ngày 11/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 207/-CTN ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Trần Thị Cúc, sinh ngày 04/8/1967 tại CHDCND Lào

Hiện trú tại: Bản Thà Luổng, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Sinh, sinh ngày 07/7/1968 tại CHDCND Lào

Hiện trú tại: Bản Thà Luổng, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nam

3.

Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 30/9/1999 tại CHDCND Lào

Hiện trú tại: Bản Thà Luổng, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nữ

4.

Mai Thị Năm, sinh ngày 14/7/1961 tại CHDCND Lào

Hiện trú tại: Bản Phà Bạt, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak

Giới tính: Nữ

5.

Hà Nhật Thi, sinh ngày 20/8/1985 tại CHDCND Lào

Hiện trú tại: Bản Phà Bạt, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak.

Giới tính: Nam