NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐỀ ÁN MỞ RỘNG MÀNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, LuậtCác tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 củaChính phủ về quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Chỉ thị 57-CT/TW ngày 10/10/2000 củaBộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển Quỹ tín dụng nhân dân;

- Căn cứ Quyết định số 135/2000/QĐ-TTg ngày 28/11/2000của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển Quỹtín dụng nhân dân;

- Xét Tờ trình số 15/TTr-QTDTW ngày 9/1/2001 kèmtheo Đề án tổng thể về mở rộng màng lưới hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dânTrung ương;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Tổ chức tíndụng hợp tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Phê duyệt Đề án mở rộng màng lướicủa Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tại Tờ trình số 15/TTr-QTDTW ngày 9/1/2001kèm theo đề án tổng thể mở rộng màng lưới hoạt động của quỹ tín dụng Trung ươngvới những nội dung chủ yếu sau:

1. Sáp nhập 21 Quỹ tín dụng nhân dân khu vực vàoQuỹ tín dụng nhân dân Trung ương để chuyển thành chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dânTrung ương, hoàn thành trước 31/12/2001.

2. Đối với các tỉnh hiện nay không có Quỹ tín dụngnhân dân Khu vực, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố tiếp tụcthực hiện nhiệm vụ điều hoà vốn đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trênđịa bàn đến hết 31/12/2001; Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương nghiên cứu xâydựng phương án thành lập mới chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương hoặc tổđại diện thuộc chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương để thực hiện nhiệm vụnày kể từ 1/1/2002.

3. Việc thành lập sở giao dịch, các Ban trực thuộcHội đồng quản trị, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trình Thống đốc Ngân hàngNhà nước sau khi hoàn thành việc sáp nhập 21 Quỹ tín dụng khu vực vào Quỹ tíndụng nhân dân Trung ương để chuyển thành chi nhánh của Quỹ tín dụng nhân dânTrung ương.

4. Tiến độ cụ thể triển khai thực hiện Đề án theophụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Những tồn tại trong hoạt động tíndụng và các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; Quỹ tín dụng nhândân Trung ương có trách nhiệm báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét,giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ cácTổ chức tín dụng hợp tác, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị,Tổng Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và Chủ tịch Hội đồng Quản trịQuỹ tín dụng nhân dân khu vực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐCTrần Minh Tuấn

TIẾN ĐỘ

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Kèm theo Quyếtđịnh số 207/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 3 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcvề việc phê duyệt đề án mở rộng màng lưới hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dânTrung ương)

Bước 1: tháng 3 và tháng 4/2001

Căn cứ Đề án được duyệt xây dựng và thực hiện thíđiểm sáp nhập QTD Khu vực Hà Tây thành chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trungương và thành lập mới chi nhánh QTDND Trung ương tại tỉnh Nghệ An.

Bước 2: Từ tháng 5/2001 đến 31/12/2001

Sơ kết rút kinh nghiệm làm thí điểm, xây dựng kếhoạch và triển khai Đề án trong phạm vi cả nước:

- Tháng 5 và tháng 6 Quý II/2001: sáp nhập 6 QTDKhu vực thành chi nhánh QTDND Trung ương gồm: QTD Khu vực Hải Dương, Quảng Bình,Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Kiên Giang.

- Quý III/2001: sáp nhập 7 QTD Khu vực thành chinhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương gồm: QTD Khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, TháiBình, Bắc Ninh, ĐăkLăk, Lâm Đồng và Bình Định.

- Quý IV/2001: sáp nhập 7 QTD Khu vực thành chi nhánhQuỹ tín dụng nhân dân Trung ương gồm: QTD Khu vực Nam Định, Long An, Trà Vinh,Bình Thuận, Đồng Nai, Sóc Trăng và An Giang.

- Khi sáp nhập các QTD Khu vực thành chi nhánh củaQTDND Trung ương phải đồng thời thành lập chi nhánh QTDND Trung ương ở nhữngnơi cần thiết hoặc thành lập các tổ đại diện thuộc chi nhánh QTD Trung ương tạicác tỉnh chưa có QTD Khu vực để kịp thời phục vụ các QTDND cơ sở.