ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về giá bán muối I ốt trên địa bàn tỉnh

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ vào biên bản hội nghị ngày 12/8/1992;

Căn cứ vào tờ trình số 83/TT-VG ngày 15/8/1992 của Sở Tài chính – vật giá về giá bán muối I ốt ở địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất giá bán muối I ốt trên địa bàn toàn tỉnh:

- Giá bán lẻ: 450đ/kg (Bốn trăm năm mươi đồng)

- Giá bán buôn: 370đ/kg (Ba trăm bảy mươi đồng)

(Giá bán buôn giao trên phương tiện tại kho của các công ty thương nghiệp huyện, thị xã).

- Các ngành: Tài chính – Vật giá; Thương mại và Du lịch; Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện thị cùng các ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo nghiêm chỉnh kỷ luật giá và niêm yết giá.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/1992 các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm