ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2070/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 1 năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 29/TTr-SKHCN ngày 31/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016, cụ thể như sau:

Stt

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Thời gian thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

Tổng

Năm 2016

1

Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá trắng Châu âu (Coregonus lavaretus) tại Lâm Đồng.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III.

24 tháng

730

98

Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm