ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2070/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHẾ THƯỞNG CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn c Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua- Khen thưởngngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua- Khenthưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Thi đua Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị đnh số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Thi đua Khen thưởng;

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 10/TTr-HĐTĐKT ngày 17/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm củaUBND tỉnh.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 884/QĐ-UB ngày 11/5/2009 của UBND tỉnh.

Điều 3. ÔngChánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố và Trưởng các khối thi đua căn cứ quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Thành viên Hội đồng TĐKT;
-
Các sở: Nội vụ, Tài chính
-
Kho bạc Nhà nước;
-
CV: VP(M);
-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCHNguyễn Văn Thông

QUY CHẾ

THƯỞNG CỜ THI ĐUAXUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Đgóp phần đy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phát trin mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu; nhằm động viên các tập thể, cá nhânnỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng cáccấp và Kế hoạch của tỉnh hàng năm, góp phần tích cực vào tiến trình đẩy mạnhcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy chếthưởng cờ thi đua xuất sắc đối với tập thể dẫn đầu phong trào thi đua hàng nămnhư sau:

I. Đối tượng:

1. Các tập thể trực thuộc sở, ban,ngành, đoàn thể chính trị của tỉnh và UBND các huyện, thành phố như: phòng,ban, chi cục, trung tâm và tương đương;

2. Các sở, ban, ngành, các cơ quannhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xãhội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thànhphần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

II. Tiêu chuẩn:

1. Các tập thể thuộc đối tượng 1 nóitrên hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác được các sở, ban, ngành,đoàn thể chính trị của tỉnh bình chọn, suy tôn.

2. Các tập thể thuộc đối tượng 2 nóitrên do các khối thi đua của tỉnh bình chọn, suy tôn.

3. Các tập thể thuộc đối tượng 1 và 2nói trên khi được các khối thi đua của tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị bình xét, đềnghị tặng cờ hàng năm phải đạt được các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn 1: Là tập thể tiêu biu xuất sắc nhất của sở, ban,ngành, đoàn thtỉnh, huyện, thành phố, khối thi đua củatỉnh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm (kểcả các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành dọc cấp trên giao).

Các cơ quan, đơn vị đề nghị tặng cờhàng năm phải đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệmvụ chính trị; các chỉ tiêu công tác được các cấp, các ngành có thẩm quyền đánhgiá từ khá trở n (không bị ngành dọc hoặc UBND tỉnh cóvăn bản phê bình nhắc nhở); xếp loại tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vịtrong sạch vững mạnh; các tổ chức đoàn thể quần chúng đạt tiên tiến, xuất sắc (dongành dọc hoặc đơn vị chủ quản đánh giá, xếp loại);

- Tiêu chuẩn 2: Có nhân tố mới, mô hình mới đcác tập thể kháchọc tập;

- Tiêu chuẩn 3: Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác, không cócá nhân bị kỷ luật (từ hình thức cảnh cáo trở lên).

Lưu ý:Các tập thể trong các Khối thi đua của tỉnh đượcxét tặng “Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh đượcxét chọn 01 tập th xuất sắc dẫn đầu đề nghị tặng“Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

III. Số lượng:

Tng số 87 cờđược phân bổ cho các lĩnh vực, cơ quan, đơn vị (Có phụ lục kèm theo)

IV. Tổchức thực hiện:

1. Quytrình:

Trong quí I hàngnăm, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố; khối thi đua củatỉnh phải tổ chức đăng ký giao ước thi đua. Cuối năm tiến hành tng kết, bình xét, lựa chọn đơn vị dẫn đầu (trong số các đơn vị đãđăng ký thi đua đầu năm) đạt tiêu chuẩn tại Mục II nêu trên đUBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Việc công nhận là tập thể tiêu biểuxuất sắc để được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh nhất thiết phải thôngqua bình xét, đánh giá bỏ phiếu do các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện,thành phố, khối thi đua của tỉnh tổ chức.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh (trêncơ sở đề nghị của các khối thi đua của tỉnh) tổ chức xét duyệt, suy tôn đềnghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc theo quy định.

2. Thờigian:

Thời gian tiến hành bình xét, suy tôntập thể dẫn đầu phong trào thi đua của đơn vị vào dịp tổng kết năm kế hoạch (từ01/12 năm trước đến 28/02 năm sau). Tuy nhiên do đặc điểm nhiệm vụ riêngcủa từng đơn vị có thể tiến hành bình chọn trước hoặc sau thời gian quy địnhnhưng không được quá 30 ngày (riêng ngành Giáo dục và Đào tạo tiến hành bìnhchọn sau khi kết thúc năm học).

3. Thủ tục và hồ sơ đề nghị:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoànthể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Trưởng các khối thi đua của tỉnh lậphồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh đối với tập thể được suytôn là dẫn đầu gửi về Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ thẩm định và trìnhUBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị gồm:

- Báo cáo thành tích;

- Biên bản bình bầu do các đơnvị thuộc khối thi đua (đã ký giao ước thi đua) tiến hànhbình chọn;

- Biên bản xét duyệt của Hội đồng Thiđua Khen thưởng đơn vị;

- Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơnvị, Chủ tịch UBND huyện, thành phố;

- Văn bản hiệp y (nếu có).

4. Hìnhthức khen và mức thưởng:

Tặng Cờ kèm theo tiền thưởng (mứcthưởng theo quy định của Chính phủ).

5. Tổchức trao cờ và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh:

Tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắccủa UBND tỉnh do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tặng; Chủ tịch UBNDtỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thủtrưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh hoặc cá nhân có thẩm quyền khác khi cầnthiết.

Lễ trao tặng Cờ Thi đua xuất sắc củaUBND tỉnh phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương hình thứcnhằm tạo ra động lực và khí thế thi đua mới để từng đơn vị tiếp tục phấn đấuthực hiện thắng lợi nhiệm vụ thời gian tiếp theo./.

PHỤ LỤC

(Kèmtheo Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

TT

Đơn vị

Slượng cờ

Ghi chú

1

Văn phòng y ban nhân dân tỉnh

01

2

Sở Nội vụ

01

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

01

4

Sở Tài chính

01

5

Sở Xây dựng

01

6

Sở Công Thương

01

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01

8

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

01

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

01

10

Sở Thông tin và Truyền thông

01

11

Sở Khoa học và Công nghệ

01

12

Thanh tra tỉnh

01

13

Sở Tư pháp

01

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02

- 01 cờ Nông nghiệp

- 01 cờ Thủy lợi

15

Sở Giao thông Vận tải

02

- 01 cờ Giao thông

- 01 cờ Vận tải

16

Sở Y tế

02

- Khối Y tế tỉnh

- Khối Y tế huyện

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

03

- Khối Trung học phổ thông

- Khối Giáo dục chuyên nghiệp

- Khối các phòng giáo dục

18

Lực lượng Công an tỉnh

03

- Lực lượng chính quy

- Công an xã, phường, thị trấn

- An ninh trật tự (Doanh nghiệp, trường học...)

19

Lực lượng Quân sự tỉnh

03

- Lực lượng chính quy

- Quân sự địa phương

- Dân quân tự vệ

20

Đài Phát thanh và Truyền hình

01

21

Ngân hàng Nhà nước

01

22

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

01

23

Liên đoàn Lao động tỉnh

01

24

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

01

25

Hội Nông dân tỉnh

01

26

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

01

27

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

01

28

Hội Cựu chiến binh tỉnh

01

29

Mỗi huyện, thành phố

02

- Cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện.

- Các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non

30

Khối thi đua huyện, thành phố

02

10 đơn v

31

Khối thi đua các Ban Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy

02

10 đơn vị

32

Khối thi đua Nội chính

02

11 đơn vị

33

Khối thi đua Văn hóa Xã hội

02

8 đơn vị

34

Khối thi đua Kinh tế tổng hợp

02

7 đơn vị

35

Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành

02

8 đơn vị

36

Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh

02

10 đơn vị

37

Khối thi đua các trường Đại học và Cao đẳng

02

10 đơn vị

38

Khối thi đua xã, phường, thị trấn

10

Mỗi huyện bình chọn 01 đơn vị

39

Khối thi đua doanh nghiệp

04

- 14 doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn: 02 cờ

- Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài: 01 cờ

- Doanh nghiệp khác: 01 cờ

Tng số

87