CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2073/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔIQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghịquyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ10;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 378/TTr-CP ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với23 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngàyký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAMHIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2073/QĐ-CTN ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Đông, sinh ngày 11/9/1974 tại QuảngNinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Celadonstraat 26, 6216 VK Maastricht

2. Gương Thị Tuyết Nga, sinh ngày 16/10/1972 tại TPHồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Berg Poort straat 50, 7411 CM Deventer

3. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 23/7/1979 tại TP HồChí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kruisheren straat 43, 5042 BG Tilburg

4. Phạm Văn Hậu, sinh ngày 24/4/1975 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Jupiterlaan 11, 5702 HS Helmond

5. Phạm Thị Phương Dung, sinh ngày 22/8/1964 tại TPHồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Willem Bering Splein 75, 5701 ZEHelmond

6. Nguyễn Mai Thảo, sinh ngày 10/02/1981 tại TP HồChí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Adriaan Van Der Horst straat 12, 1065GX Amsterdam

7. Phạm Diệu Trang, sinh ngày 25/9/1975 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kleine Butjes straat 64, 9712 DAGroningen

8. Huỳnh Thị Mai Hoa, sinh ngày 15/7/1972 tại VĩnhLong

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hoffer straat 1, 4301 GH Zierikzee

9. Nguyễn Thanh Tú, sinh ngày 15/12/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Loevestein 127, 1082 XE Amsterdam

10. Tôn Phương, sinh ngày 24/02/1966 tại Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Frans Halslaan 63, 4703 GR Roosendaal

11. Lê Trương Thanh Thủy, sinh ngày 10/12/1978 tạiBà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sinjeur Semeynsweg 111, 2524 ED, DeHaag

12. Hoàng Văn Vương, sinh ngày 26/11/1980 tại HảiPhòng

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hofvan Straatsburg 9, 7007 KGDoetinchem

13. Nguyễn Thị Minh Châm, sinh ngày 31/12/1986 tạiHải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Klipper 21, 8802 NK Franeker

14. Phan Thị Thảo Nguyên, sinh ngày 05/7/1979 tạiĐồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Aquamarin 28, 2403 DV Alphen Aan DenRijn

15. La Gia Nghi, sinh ngày 26/3/2011 tại Hà Lan(con c. Nguyên)

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Aquamarin 28, 2403 DV Alphen Aan DenRijn

16. Đinh Thị Yến Thanh, sinh ngày 20/5/1988 tại TPHồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rembrandtlaan 41, 6717 NP Ede

17. Trần Thị Lưu, sinh ngày 05/12/1961 tại Long An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Martiniquestraat 6, 1448 TH Purmerend

18. Nguyễn Thị Kim Khánh, sinh ngày 10/11/1965 tạiTP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Boeierstraat 60, 8937 BR Leeuwarden

19. Trần Thị Diệu Chi, sinh ngày 10/10/1989 tạiKhánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Dofennen 85, 8918 CD Leeuwarden

20. Nguyễn Thị Như Quỳnh, sinh ngày 21/8/1985 tạiQuảng Ninh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pergola 1, 1628 LK Hoorn

21. Trương Thị Ánh Minh, sinh ngày 01/12/1984 tạiĐồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bordewijkhove 18, 2717 XS Zoetermeer

22. Nguyễn Thị Hân, sinh ngày 13/6/1985 tại Trà Vinh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lingestraat 34, 5704 GN Helmond

23. Đỗ Thị Thu Thủy, sinh ngày 01/02/1978 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: P.A Damen straat 28, 4871 XGEttenleur.