ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2073/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 05 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BỔSUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 208/TTr-STP ngày 16/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Chương trìnhxây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013 được ban hành kèmtheo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, Cụ thể:01 Quyết định, 02 Chỉ thị (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Công an tỉnh,Cục thống kê chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã cókế hoạch tổ chức soạn thảo kịp thời, có chất lượng và hoàn thiện hồ sơ trìnhUBND tỉnh ban hành theo đúng thời gian dự kiến.

Giao Sở Tư pháp đôn đốc, triển khaithực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm2013 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà) ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh, Cục Trưởng Cụcthống kê và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía nam (BTP);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Ρ.NC-NgV;
- Lưu: VT, H11, 29/10.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BỔ SUNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2013 củaChủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời điểm ban hành

01

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Công an tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2013

02

Chỉ thị

Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Cục Thống kê

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Tháng 11/2013

03

Chỉ thị

Về đổi mới và tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Cục Thống kê

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Tháng 12/2013