CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2074/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔIQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghịquyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ10;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 377/TTr-CP ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với04 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngàyký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAMHIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2074/QĐ-CTN ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Vày Mai (Mai Vay Rettenmayer), sinh ngày24/5/1985 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Jose J. Dabdoub 10, Kennedy, 84063,Nogales, Sonora, Mexico

2. Phan Thị Lưởng, sinh ngày 10/7/1985 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 1546 Grator Track Charleston, SC 29414

3. Phan Thị Minh Ngọc (Lavendar Minh Phan), sinhngày 04/4/1988 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 7224 Kousa Lane, Springfield, VA 22152

4. Phan Đắc Niên, sinh ngày 24/8/1992 tại TP Hồ ChíMinh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 7506 Andiron Circle, Houston, TX77041.