ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2074/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 29 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 78/2004/QĐ-UBBT NGÀY 01/11/2004 CỦA UBND TỈNHQUY ĐỊNH QUY CHẾ THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ VĂN HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Liên Sở Tàichính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 863/TTr-STC-SVHTTDL ngày21/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết địnhsố 78/2004/QĐ-UBBT ngày 01/11/2004 của UBND tỉnh quy định quy chế thành lập,quản lý và sử dụng Quỹ văn hóa.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tàichính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơnvị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương