BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 2075/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2007/QĐ-BNN NGÀY 23/4/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 về việc hướng dẫnthực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ vềCông báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động Công báo ởTrung ương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyếtđịnh số 33/2007/QĐ-BNN như sau:

TT

Tên văn bản

Trang

Đã in là

Sửa lại là

1

Quy định công nhận phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu, người kiểm định phân bón

18

Mục 8.3

Mục 9

Mục 10

Mục 7

Mục 8

Mục 9

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng CụcTrồng trọt, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Bạch Quốc Khang