BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2076/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA CÁC ĐƠN VỊTRỰC THUỘC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1763/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệmvụ “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa” thựchiện trong kế hoạch năm 2016 của Trường Quản lýkhoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệmvụ “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa” thựchiện trong kế hoạch năm 2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại Công văn số 3980/BKHĐT-PTDN ngày 26/5/2016 về việc thông báo kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2016;

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Khoa họcvà Công nghệ tại Công văn số 2762/BKHCN-KHTH ngày 28/6/2016 về việc lập kếhoạch lịch trình chi tiết triển khai hoạt động trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nhânlực cho DNNVV năm 2016;

Trên cơ sở đề xuất của Vụ Kếhoạch-Tổng hợp tại Công văn số 246/KHTH-P2 ngày 06/7/2016 và Công văn số 249/KHTH-P2 ngày 11/7/2016 về việc điều chỉnh kinh phí đào tạo và điều chỉnhnguồn vốn IDA;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điềuchỉnh tăng dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo (Loại 490-505) để thựchiện nhiệm vụ “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ vàvừa” cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II (Tổng cục Tiêu chuẩnĐo lường Chất lượng) phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trựcthuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 giao đếntừng đơn vị sử dụng ngân sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sáchnhà nước, ghi rõ Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơnvị cấp dưới và gửi báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căncứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị tổchức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo đúng quy địnhcủa Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kếhoạch-Tổng hợp, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

- Như Điều 4;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

ĐIỀUCHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Của:Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

(Kèmtheo Quyết định số: 2076/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa họcvà Công nghệ)

Đơnvị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Mã tính chất nguồn kinh phí

Tổng số

Chi tiết theo đơn vị sử dụng ngân sách

Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL

A

B

C

D=1

1

DỰ TOÁN CHI NSNN

1.300

1.300

A

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

1.300

1.300

1

Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

1.300

1.300

1.1

Đào tạo sau đại học (Loại 490-503)

a

Kinh phí thường xuyên

13

b

Kinh phí không thường xuyên

12

1.2

Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ (Loại 490-504)

a

Kinh phí thường xuyên

13

b

Kinh phí không thường xuyên

12

1.3

Đào tạo khác trong nước (Loại 490-505)

1.300

1.300

a

Kinh phí thường xuyên

13

b

Kinh phí không thường xuyên

12

1.300

1.300

Nhiệm vụ “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa”

1.300

1.300

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

1059288

1059283

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch:

Đơn vị dự toán cấp II

KBNN Cầu Giấy, Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước

0023

ĐIỀUCHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Của:Trường quản lý KH&CN

(Kèmtheo Quyết định số: 2076/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa họcvà Công nghệ)

Đơnvị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung

Mã tính chất nguồn kinh phí

Tổng số

Số tiền điều chỉnh

1

2

3

4

5

DỰ TOÁN CHI NSNN

1.700

1.700

A

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

1.700

1.700

1

Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

1.700

1.700

1.1

Đào tạo sau đại học (Loại 490-503)

a

Kinh phí thường xuyên

13

b

Kinh phí không thường xuyên

12

1.2

Đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ (Loại 490-504)

a

Kinh phí thường xuyên

13

b

Kinh phí không thường xuyên

12

1.3

Đào tạo khác trong nước (Loại 490-505)

1.700

1.700

a

Kinh phí thường xuyên

13

b

Kinh phí không thường xuyên

12

1.700

1.700

Nhiệm vụ “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa” của Trường quản lý KH&CN và Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn

1.700

1.700

MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

1054891

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch:

KBNN Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước

0013