ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2076/QĐĐC-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾTĐỊNH SỐ 1678/QĐ-UBND NGÀY 03/6/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬAĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

Do sơ suất trong khâu soạn thảovăn bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính một số sai sót trong Quyếtđịnh số 1678/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Naivề việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, như sau:

1. Tại Điều 2 của Quyết định:

- Nội dung đã ghi: Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký; trong đó ban hành mới 01 thủ tục; sửa đổi 02 thủtục, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 31/5/2012của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có danh mục đính kèm). Các nội dung khác củaQuyết định số 1465/QĐ-UBND Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 vẫn giữnguyên giá trị pháp lý.

- Nay sửa lại là: Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, trong đó: Ban hành mới 01 thủ tục; sửa đổi02 thủ tục, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 31/5/2012của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có danh mục đính kèm). Các nội dung khác củaQuyết định số 1465/QĐ-UBND Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 vẫn giữnguyên giá trị pháp lý.

2. Quyết định này là một bộ phậncấu thành của Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Trung tâm Công báo tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

(Banhành kèm theo Quyết định số 2076/QĐĐC-UBND ngày 05/7/2013 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai)

PhầnI

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BAN HÀNH MỚI

Số TT

Tên thủ tục hành chính

I. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (Lĩnh vực nông nghiệp)

01

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (số seri 205701)

02

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (số seri 205705)

II. Thủ tục hành chính được ban hành mới (Lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

1

Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP).

III. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (Lĩnh vực nông nghiệp)

2

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chất lượng phân bón.

3

Thủ tục công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi.