ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2078/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾTCỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 245/TTr-STP ngày 18 tháng 9 năm 2013 vàGiám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1000/SGDĐT-VP ngày 06 tháng 9năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính được sửađổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện theo phạm vi, chức năng;thông báo thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung đến sở, ngành có liên quanvà Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Tư pháp thực hiện việc cập nhật hồ sơ thủ tụchành chính được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc SởTư pháp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VIGIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PhầnI.

DANHMỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦASỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

1

T-BLI-244715-TT

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

PhầnII:

NỘIDUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục: Thành lập trungtâm ngoại ngữ, tin học

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quyđịnh của pháp luật.

- Nộp hồ sơtạiPhòng Tổ chức cán bộ Sở GD và ĐT tỉnh Bạc Liêu (số 6, đường Nguyễn TấtThành, P1, thành phố Bạc Liêu).

+ Côngchức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

.Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơtrao cho người nộp.

.Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồsơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho hợp lệ.

+ Thờigian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7h 30phút đến 11h, buổi chiều từ 13h 30 phút đến 17h; thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễvà ngày tết nghỉ.

- Nhận kết quả tại Phòng Tổ chứccán bộ Sở GD và ĐT tỉnh Bạc Liêu (số 6, đường Nguyễn Tất Thành, P1, thành phốBạc Liêu).

+ Côngchức trả kết quả TTHC chỉ yêu cầu người đến nhận khi đến nhận mang theophiếu tiếp nhận hồ sơ và ký nhận, trao kết quả cho người đến nhận. Trongtrường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có đem theo phiếu tiếp nhận hồsơ.

+ Thờigian trao trả giấy phép: Từ thứ hai đến thứ Sáu hàng tuần buổi sáng từ 7h 30phút đến 11h, buổi chiều từ 13h 30 phút đến 17h; thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễvà ngày tết nghỉ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tạiSở Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình xin thành lập trung tâm.

+ Đề án thành lập trung tâm gồm cácnội dung sau:

. Tên trung tâm, loại hìnhtrung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thànhlập trung tâm.

. Mục tiêu, chức năng, nhiệmvụ của trung tâm.

. Chương trình giảng dạy,quy mô đào tạo.

. Cơ sở vật chất của trungtâm.

. Cơ cấu tổ chức của trungtâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn).

. Sơ yếu lý lịch của ngườidự kiến làm giám đốc trung tâm.

+ Dự thảo nội quy tổ chức hoạt độngcủa trung tâm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từkhi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâmtheo quy định của Quy chế, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có tráchnhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện,người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyếtđịnh thành lập.

Nếu không đủ điều kiện thành lậptrung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượngliên quan biết lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Quyết định hành chính.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

- Phù hợp với quy hoạch phát triểnkinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nướccó thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trung tâm xácđịnh rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đấtđai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực vàtài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính: Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hànhQuy chế tổ chức và hoạt động của trung tâmngoại ngữ, tin học.