ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 208/2005/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 10 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứLuật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứLuật Đầu tư nước ngoài lại Việt Nam ngày 12/11/1996; luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài lại Việt Nam ngày19/6/2000;

- Căn cứLuật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20/5/1998;

- Căn cứNghị quyết số 07-NQ/TU ngày 11/4/2002 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về Một sốchính sách, cơ chế thu hút vốn đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng";

- Theo đềnghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tạ; Văn bản số 1274/KH - ĐTNN ngày24/10/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mụcdự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006 -2010.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 127/2002/QĐ-UB ngày16/9/2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành danh mục dự án kêugọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trường các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và các tổchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T.M UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN2006 - 2010( Ban hành kèm theo Quyết định số208/ 2005/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2005 của UBND

I. DỰ ÁN THUỘC LĨNHVCC DU LỊCH - DỊCH VỤ

1. Dự án du lịchsinh thái xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương;

Tên dự án:: Khu dulịch sinh thái kết hợp nông nghiệp công nghệ cao.

Mục tiêu của dựán: Bảo tồn thiên nhiên và kinh doanh du lịch được tán rừng.

Địa điểm: gồm lôsố 4 và lô số 9, khu ấp Lát, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương.

Sản phẩm/Dịch vụ:Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan các mô hình hình diễn nôngnghiệp công nghệ cao.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:Tối thiểu 50 tỷ đồng.

Diện tích đất: Lôsố 4: 22,88 ha: Lô số 9: 55,8 1 ha.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: Tỉnh lộ 723 Đà Lạt - Nha Trang, huyện lộ xã Đạ Sar đếnthị trấn Lạc Dương.

Cơ quan liên hệ: Banquản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao huyện Lạc Dương.

Địa chỉ liên hệ: 14Hùng Vương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:063.540744. Fax: 063.540943.

2. Dự án du lịchhồ chứa nước Đắc Lô

Tên dự án: Khu dulịch sinh thái hồ Đắc Lô, huyện Cát Tiên.

Mục tiêu của dựán: Xây dựng khu du lịch sinh thái.

Địa điểm: xã GiaViễn, huyện Cát Tiên.

Sản phẩm Dịch vụ:Du lịch sinh thái, dã ngoại, vui chơi, giải trí.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:Tối thiểu 50 tỷ đồng.

Quy mô diện tích:219 ha, bao gồm cả diện tích lòng hồ.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: giao thông thuận lợi.

Cơ quan liên hệ: SởKế hoạch - Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ liên hệ:số 4 Trần trưng Đạo. TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Dồng.

Điện thoại: 063.822311. Fax: 063.834806.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

3. Dự án xâydựng Khu công viên vui chơi giải trí

Tên dự án: Công viênvui chơi giải trí đường Bà huyện Thanh Quan.

Mục tiêu của dựán: Xây dựng Khu công viên vui chơi, giải trí.

Địa điểm: đường Bàhuyện Thanh Quan, phường 10, thành phố Đà Lạt

Sản phẩm/dịch vụ:Các loại hình vui chơi, giải trí.

Hình thức đầu tư:Thuê mặt bằng để đầu tư một số hạng mục theo quy hoạch.

Quy mô vốn đầu tư:Khoảng 110 tỷ đồng.

Dicn tích mặt bằng:theo quy hoạch chi tiết Khu công viên Bà Huyện thanh Quan.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: Đáp ứng nhu cầu.

Cơ quan liên hệ: SởKế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ liên hệ:số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.822311. Fax: 063.834806.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

4. Dự án xâydựng Khu du lịch Cam Ly - Măng Ling

Tên dự án: Khu dulịch Cam Ly - Măng Ling

Mục tiêu của dựán: Xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái.

Địa điểm: phường 5và phường 7, thành phố Đà Lạt.

Sản phẩm/Dịch vụ:Nghỉ dưỡng, giải trí.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:Khoảng 830 tỷ đồng.

Diện tích đất: 340ha.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: Giao thông thuận lợi.

Cơ quan liên hệ: SởKế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ liên hệ:số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.822311. Fax: 063.834806.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

5. Dự án xâydựng Khu du lịch Văn hoá - Lễ hội Langbiang

Tên dự án: Khu Vănhoá du lịch Langbiang.

Mục tiêu của dựán: Xây dựng khu văn hoá du lịch nhằm bảo tồn giá trị văn hoá củacác dân tộc, tạo các sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút du khách.

Địa điểm: thị trấnLạc Dương, huyện Lạc Dương.

Sản phẩm/Dịch vụ:Du lịch văn hoá, tham quan lễ hội.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:Khoảng 214 tỷ đồng.

Diện tích đất: 100ha.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: Giao thông thuận lợi.

Cơ quan liên hệ: SởKế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ liên hệ:số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.822311. Fax: 063.834806.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

6. Dự án xây dựng Chợ đầu mối nông sản huyện ĐứcTrọng

Tên dự án: Chợ đầumối nông sản huyện Đức Trọng

Mục tiêu của dựán: Xây dựng một trung tâm triển lãm, trưng bày, giới thiệu đầu mốilưu thông cho cho các loại nông sản và sản phẩm khác của tỉnh.

Địa điểm: Trung tâmthị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Sản phẩm/Dịch vụ:Khu chợ Trung tâm, kho hàng, cửa hàng xăng dầu, bãi đỗ xe, văn phòngcho thuê, khách sạn và một số dịch vụ khác.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:Khoảng 120 tỷ đồng.

Diện tích đất: 15,4ha.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: đang được thi công, hoàn thiện.

Cơ quan liên hệ: SởKế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ liên hệ:số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.822311. Fax: 063.834806.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

7. Dự án xâydựng chợ mới Hà Giang

Tên dự án: Chợtrung tâm Bảo Lộc

Mục tiêu của dựán: Xây dựng khu chợ mới tại trung tâm thị xã Bảo Lộc.

Địa điểm thựchiện: khu Hà Giang, phường 1, thị xã Bảo Lộc.

Sản Phẩm/Dịch vụ:Chợ có quy mô khoảng 24.000 m2 sàn, nhà cấp 1 và toàn bộ hạ tầng kỹthuật (nhà lồng chợ, nhà chợ tự sản - tự tiêu, công trình phụ trợ,công trình hạ tầng kỹ thuật).

Hình thức đầu tư:tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:Khoảng 40 tỷ đồng.

Hiện trạng hạ tầnglại khu vực: Đáp ứng nhu cầu.

Cơ quan liên hệ: UBNDthị xã Bảo Lộc.

Địa chỉ liên hệ:số 02 Hồng Bàng, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.864001, Fax: 063.865464.

8. Dự án xâydựng trạm dừng xe Lộc Sơn

Tên dự án: trạmdừng xe Lộc Sơn.

Mục tiêu của dựán: Xây dựng trạm dừng xe mới đầy đủ cúc dịch vụphục vụ cho các loại phương tiện báo thông đường bộ.

Địa điểm thựchiện: phường Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc.

Sản Phẩm/Dịch vụ: Bếnbãi đậu xe, cửa hàng xăng dầu, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, dịchvụ, đường nội bộ, hệ thống cây xanh.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:Khoảng 52 tỷ đồng.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: Đáp ứng nhu cầu.

Cơ quan liên hệ: SởKế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ liên hệ:số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.822311. Fax: 063.834806.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

9. Dự án xâydựng khách sạn, Văn phòng cho thuê

Tên dự án: Khukhách sạn -Văn phòng cho thuê.

Mục tiêu của dựán: Xây dựng khu khách sạn và văn phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao để chothuê.

Địa điểm thựchiện: Tại khu vực chợ cũ, phường 1, thị xã Bảo Lộc .

Sản phẩm/Dịch vụ:Văn phòng cho thuê, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:Khoảng 40 tỷ đồng.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: Đáp ứng nhu cầu.

Cơ quan liên hệ: UBNDthị xã Bảo Lộc.

Địa chỉ liên hệ:số 02 Hồng Bàng, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.864001, Fax: 063.865464.

10. Dự án đầu tư vào Khu thể thao văn hoá Đà lạt

Tên dự án: Khu liên hiệp thể thao Đà lạt.

Mục tiêu của dựán: Xây dựng các công trình thi đấu.

Địa điểm: thànhphố Đà Lạt

Sản phẩm/Dịch vụ:Tổ chức thi đấu các giải thể thao thành tích cao cấp quốc gia, khuvực và quốc tế.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:Khoảng 400 tỷ đồng.

Diện tích đất: 65ha.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: Đáp ứng nhu cầu.

Cơ quan liên hệ: SởKế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ liên hệ:số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063. 822311,Fax: 063.834800.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

11. Dự án xâydựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao

Tên dự án: Bệnhviện đa khoa chất lượng cao.

Mục tiêu của dựán: Xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao có quy mô từ 450 đến 500giường

Địa điểm: thị xãBảo Lộc

Sản phẩm/Dịch vụ: Khám, điều trị, điều dưỡng với chất lượng cao.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:. Tốithiểu khoảng 100 tỷ đồng.

Diện tích đất: 4ha.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: đáp ứng nhu cầu.

Cơ quan liên hệ: SởKế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ liên hệ:số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.822311, Fax: 063.834800.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

II. LĨNH VỰC CÔNGNGHIỆP – XÂY DỰNG

1. Dự án xâydựng Khu quy hoạch dân cư đồi thánh Mẫu

Tên dự án: Khu quyhoạch dân cư dồi thánh Mẫu.

Mục tiêu của dựán: Xây dựng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu chung tư phục vụtự định cư. khu biệt thự, các công trình công cộng và dịch vụ

Địa điểm: Khu quyhoạch dân cư đồi thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt.

Sản phẩm/Dịch vụ:Hạ tầng kỹ thuật, 07 khối chung cư, 806 căn biệt thự, các công trìnhcông cộng và dịch vụ.

Hình thức đầu tư:Đối đất lấy hạ tầng, hoặc giao đất cho nhà đầu tư đầu tư hạ tầng,phân lô xây dựng nhà để bán và cho thuê.

Quy mô vốn đầu tư: Khoảng1.010 tỷ đồng.

Diện tích đất: 100ha.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: đất nông nghiệp xen kẽ dân cư.

Phương án đền bù,giải toả: Bố trí tái định cư tại chỗ.

Cơ quan liên hệ: SởKế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ liên hệ:số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.822311, Fax: 063.834800.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

2. Dự án xâydựng công trình hạ tầng kỹ thuật Cụng công nghiệp Phú Hội

Tên dự án: Hạ tầngkỹ thuật Cụm công nghiệp Phú Hội

Mục tiêu của dựán: Xây dựng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp.

Địa điểm:Khu quy hoạch cụm công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Sản phẩm/Dịch vụ:Hạ tầng kỹ thuật.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:88 tỷ đồng.

Diện tích đất quyhoạch giai đoạn l: 93.35 ha.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: Đất nông nghiệp xen kẽ dân cư.

Cơ quan liên hệ: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ liên hệ:số 39 Hùng Vương, thành phố Đà Lạtt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại:063.549103 (549106), Fax: 063.549104

3. Dự án xâydựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Tên dự án: Nhà máychế biến thức ăn gia súc.

Mục tiêu của dựán: Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ, chế biến các loại thức ăncho gia súc, gia cầm.

Địa điểm: Cụm côngnghiệp Phú Hội; Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Đức Trọng, cụm côngnghiệp Đức Phổ, huyện Cát Tiên; cụm công nghiệp thị trấn Madaguôi,huyện Đạ Huoai; cụm công nghiệp huyện Lâm Hà.

Sản phẩm/Dịch vụ:Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:Khoảng 420.000USD/nhà máy.

Công suất dự kiến: Khoảng20.000 tấn/năm/nhà máy.

Cơ quan liên hệ:

+ Ban quản lý cácKhu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng (cụm công nghiệp Phú Hội ).

- Địa chỉ liên hệ: số 39 Hùng Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại:063.549103 (549106). Fax: 063.549104.

+ UBND các huyện:Đức Trọng, Cát Tiên, Đa Huoai, Lâm Hà, các công nghiệp thuộc địa bànhuyện).

4. Dự án xâydựng nhà máy chế biến chè

Tên dự án: Nhà máychế biến chè.

Mục tiêu của dựán: chế biến, xuất khẩu các loại chè chất lượng cao.

Địa điểm: cụm côngnghiệp Lộc Thắng và Lộc An, huyện Bảo Lâm.

Sản phẩm/Dịch vụ:Chè chế biến.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:3.000.000USD/Nhá máy.

Quy mô công suất: 40tấn chè búp tươi/ngày/nhà máy.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: giao thông, điện thuận lợi.

Cơ quan liên hệ:UBND huyện Bảo Lâm.

Địa chỉ liên hệ:thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063. 877027.Fax: 063.877042.

5. Dự án xâydựng nhà máy chế biến sữa:

Tên dự án: Nhà máychế biến sữa.

Mục tiêu của dựán: Sản, xuất các sản phẩm sữa từ nguồn sữa bò tươi của địaphương.

Địa điểm: Khu côngnghiệp Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc.

Sản phẩm/Dịch vụ:Sữa chế biến.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:3.000.000USD/Nhá máy.

Quy mô công suất: 10triệu lít sữa tươi/năm

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: giao thông, điện thuận lợi.

Cơ quan liên hệ: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ liên hệ:số 39 Hùng Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.549103 (549106), Fax: 063.549104.

6. Dự án pháttriển sản xuất dâu tằm tơ

Tên dự án: trồngdâu, nuôi tằm và sản xuất các sản phẩm từ tơ làm.

Mục tiêu của dựán: trồng (lâu, nuôi tằm và sản xuất các sản phẩm từ tơ tằm, sửdụng hiệu quả mặt bằng hiện có.

Địa điểm: các xínghiệp của Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam tại thị xã Bảo Lộc.

Sản phẩm/Dịch vụ:trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa, may mặc các loại các sản phẩmtừ lụa tơ tằm.

Hình thức đầu tư:hợp tác, liên doanh

Quy mô vốn đầu tư:Tuỳ theo thoả thuận

Quy mô công suất:Tuỳ theo thoả thuận.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực nhà máy: thuận lợi.

Diện tích đất:triển khai hợp tác với nông dân tại các huyện.

Đối tác Việt Nam:lông công ty dâu tằm tơ Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ:số 20 Quang Trung, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại:063.863449 (863310, 861 108. 863683), Fax: 063.862093.

Cơ quan liên hệ: SởKế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ liên hệ:số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.822311, Fax: 063.834800.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

7. Dự án xâydựng nhà máy chế biến cà phê

Tên dự án: Nhà máychế biến cà phê.

Mục tiêu của dựán: Nâng cao giá trị cà phê nhân qua chế biến, sản xuất các sản phẩmcà phê cao cấp từ nguồn nguyên liệu của địa phương để phục vụ tiêudùng nội địa và xuất khẩu.

Địa điểm: Cụm côngnghiệp Tân Châu và Gia Hiệp, huyện Di Linh: Khu Công nghiệp Lộc Sơn, thịxã Bảo Lộc.

Sản phẩm/Dịch vụ:Cà phê hoà tan, cà phê bột.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn

Quy mô vốn đầu tư:Khoảng 95 tỷ đồng.

Quy mô công suất:20.000 tấn cà phê nhân/năm.

Hiện trạng hạ tầnglại khu vực: giao thông, điện thuật lợi.

Cơ quan liên hệ:

+ UBND huyện Di Linhcụm công nghiệp Tân Châu và Gia Hiệp

Địa chỉ liên hệ:Trần Hưng Đạo, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.870365. Fax: 063.870365.

Ban quản lý các KhuCông nghiệp tinh Lâm Đồng (Khu công nghiệp Lộc Sơn ).

- Địa chỉ liên hệ:số 39 Hùng vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điệnthoại063.549103 ( 549106), Fax: 063.549104

8. Dự án xâydựng nhà máy sán xuất và chế biến gô tinh chế:

Tên dự án: Sảnxuất đồ mộc tinh chế.

Mục tiêu của dựán: Sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm gỗ tinh chế.

Địa điểm: Cụm côngnghiệp Tân Châu và Gia Hiệp, huyện Di Linh; xưởng chế biến gỗ Công tyLâm sản thuộc địa bàn xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Sản phẩm/Dịch vụ:Sản phẩm gỗ tinh chế, mộc gia dụng.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn

Quy mô vốn đầu tư:10 - 15 tỷ/nhà máy

Quy mô công suất:1.000- 3.000 m3 gỗ nguyên liệu/ năm/nhà máy

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: Giao thông, điện thuận lợi.

Cơ quan liên hệ:

- UBND huyện Di Linh( Cụm công nghiệp Tân Châu và Gia Hiệp).

- Địa chỉ liên hệ:Trần Hưng Đạo, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 063.87036. Fax: 063.870365.

+ UBND huyện ĐứcTrọng (Xưởng chế biến gỗ Công ty Lâm sản).

- Địa chỉ liên hệ:Km 270, quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh LâmĐồng,

- Điện thoại:063.84l05. Fax: 063844132.

9. Dự án xâydựng nhà máy chế biến trái cây.

Tên dự án: Chếbiến trái cây, nước giải khát, bảo quản trái cây.

Mục tiêu của dựán: Xây dựng nhà máy chế biến các loại hoa quả, đa dạng hoá cácsản phẩm xuất khẩu.

Địa điểm: Cụm côngnghiệp Ka Đô, huyện Đơn Dương; Cụm công nghiệp Hà Lâm, huyện Đạ Huoai.

Sản phẩm/Dịch vụ:Các loại nước củ quả đóng chai, trái cây/ đóng hộp, trái cây tươi

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn

Quy mô vốn đầu tư:20 tỷ/nhà máy.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: Giao thông, điện thuận lợi.

Cơ quan liên hệ:

- UBND huyện ĐơnDương (Cụm công nghiệp Ka Đô).

Địa chỉ liên hệ:Thị trấn Thạnh Nghĩa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh LâmĐồng

- Điện thoại: 063.620.543. Fax: 063.848743.

+ UBND huyện ĐạHuoai ( cụm công nghiệp Hà Lâm)

- Địa chỉ liên hệ:Khu phố 4, thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063.874338. Fax: 063.874238.

10. Dự án nhàmáy sản xuất sản phẩm cơ khí chính xác, sảu phẩm điện thoại.

Tên dự án: sảnxuất, lắp ráp các sản phẩm cơ khí chính xác, sán phẩm điện tử.

Mục tiêu của dựán: Sản xuất, lắp ráp các sản phẩm cơ khí chính xác, sản phẩm điệntử phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.

Địa điểm: cụm côngnghiệp Phát Chi, Thành phố Đà Lạt.

Sản hẩm/Dịch vụ:Sản phẩm cơ khí chính xác, sản phẩm điện tử.

Hình thức đầu tư:Tuỳ chọn

Quy mô vốn đầu tư:5.000.000USD

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực: Giao thông, điện thuận lợi.

Cơ quan liên hệ: UBNDthành phố Đà Lạt.

Địa chỉ liên hệ:số 3 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.822386, Fax: 063.823070.

11. Dự án xâydựng nhà máy sán xuất gốm sứ

Tên dự án: Chếbiến gốm sứ, vật liệu chịu lửa.

Mục tiêu của dựán: Xây dựng nhà máy sán xuất chè sản phẩm gốm sứ, vật liệu chịulửa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Địa điểm: Cụm côngnghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng; Khu công nghiệp Lộc Sơn, thị xã BảoLộc.

Sản Phẩm/Dịch vụ:Sản xuất sành sứ, gốm tinh, vật liệu chịu lửa.

Hình thức đầu tư:tuỳ chọn.

Quy mô vốn đầu tư:25 tỷ/nhà máy.

Hiện trạng hạ tầngtại khu vực giao thông, điện thuận lợi.

Cơ quan liên hệ: Banquản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉ liên hệ:số 39 Hùng Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.549103 (549106), Fax: 063.549104.

12. Dự án dệtlen - may mặc

Tên dựán: Dệt len - May mặc.

Mục tiêucủa dự án: Sản xuất các sản phẩm len và may mặc để xuất khẩu vàtiêu dùng nội địa.

Địa điểm:Trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

S SảnPhẩm/Dịch vụ: các sản phẩm từ len, sản phẩm may mặc.

Hình thứcđầu tư: tự chọn.

Quy mô vốnđầu tư: 5.000.000USD.

Quy mô côngsuất: 01 triệu sán phẩm len/năm. 0,5 triệu sản phẩm may mặc/năm

Quy môdiện tích đất: Khoảng 01 - 02 ha.

Cơ quanliên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉliên hệ: số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điệnthoại: 063. 822311, Fax: 063.834800.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

III.LĨNH VỰC NÔNG – LÂM NGHIỆP

1. Dựán đầu tư phát triển trang trại sản xuất nông - lâm kết hợp gắn vớichăn nuôi bò sữa, bò thịt chất lượng cao

Tên dựán: Trang trại sản xuất nông - lâm gắn với chăn nuôi bò chất lượngcao.

Mục tiêucủa dự án: hình thành các vùng sản xuất tập trung. kết hợp giữasau Xuất nông - lâm nghiệp với chăn nuôi bò sữa, bò thịt chất lượngcao.

Địa điểm:35 điểm trên địa bàn 11 huyện và thị xã ( 10 điểm đã có dự án)

Sản phẩmdịch vụ: Nông - lâm sản, bò sữa, bò thịt chất lượng cao.

Hình thứcđầu tư: Tuỳ chọn

Quy mô vốnđầu tư: Tuỳ theo dự án, nhưng tối thiểu 15 tỷ đồng.

Tổng diệntích đất quy hoạch: 9.147 ha (phân thành 56 trang trại).

Cơ quanliên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉliên hệ: số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điệnthoại: 063. 822311, Fax: 063.834800.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

2. Dựán vùng sản xuất rau hoa công nghệ cao

Tên dự án:Sản xuất rau hoa công nghệ cao.

Mục tiêucủa dự án: Tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị điện tích canh tác.sán xuất rau, hoá chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trườngtrong nước và xuất khẩu.

Địa điểm:thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Đơn Dương.

Sản phẩmdịch vụ: Rau, hoa chất lượng cao.

Hình thứcđầu tư: Hợp tác với nông dân.

Quy mô vốn đầu tư: Tuỳ theo dự án, nhưng tối thiếu 10 tỷđồng.

Diệnltích đất quy hoạch: thành phố Đà lạt. 562 ha, huyện Đức Trọng 571 ha.huyện Dồn Dương 599 ha.

Cơ quanliên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉliên hệ: số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điệnthoại: 063. 822311, Fax: 063.834800.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

+ UBND cáchuyện Đức Trọng, Lâm Hà và UBND thành phố Đà Lạt

3. Dựán trồng chè chất lượng cao.

Tên dựán: Trồng và chế biến chè chất lượng cao.

Mục tiêucủa dự án: Xây dựng vùng chuyên canh chè chất lượng cao. chế biếncác sản phẩm các phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

Địa điểm:huyện Di Linh, huyện Bảo Lâm, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt.

Sảnphẩm/Dịch vụ: Chè chất lượng cao.

Hình thứcđầu tư: Hợp tác với nông dân, hợp tác/liên doanh với Công ty Chè LâmĐồng.

Quy mô vốnđầu tư: Tuỳ theo dự án, nhưng tối thiểu 10 tỷ đồng.

Diện tíchđất quy hoạch: huyện Di Linh 428 há, huyện Báo Làm 2.395 lu thị xãBảo Lộc 1.104 ha. thành phố Đà Lạt 260 ha.

Cơ quanliên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.

Địa chỉliên hệ: số 4 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điệnthoại: 063. 822311, Fax: 063.834800.

Website:www.dalat.gov.vn/xuctiendautien

+ UBND cáchuyện Di Linh, Bảo Lâm và UBND thị xã bảo Lộc và thành phố Đà Lạt ./.