HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 208-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI VÀ GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Sau khi cách mạng tháng Tám thành công và cuộckháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi; để biểudương những thành tích đấu tranh cách mạng của nhân dân ta và để tỏ lòng biếtơn đối với những người và gia đình đã có công giúp đỡ cách mạng trước ngày tổngkhởi nghĩa (19-8-1945) và trong kháng chiến chống Pháp, Đảng và Nhà nước ta đãtặng những người và gia đình có công với cách mạng trong các thời kỳ nói trên (ởcác tỉnh phía Bắc) các hình thức khen thưởng như Kỷ niệm chương, Tổ chức ghicông, bằng Có công với nước, huân chương, huy chương Kháng chiến, bằng khen.

Nhưng về chế độ đãi ngộ vật chất đối với nhữngngười và gia đình có công với cách mạng đã được khen thưởng thì Nhà nước chưacó chế độ, chính sách để thi hành thống nhất mà từng địa phương vẫn giải quyếttheo quy định riêng của từng nơi.

Ngày nay sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộccủa nhân dân ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn và vĩnh viễn, Tổ quốc ta đãthật sự độc lập, tự do và thống nhất; để thể hiện sự quan tâm săn sóc của Đảngvà Nhà nước ta đối với những người và gia đình có công với cách mạng. Hội đồngChính phủ căn cứ theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội,quyết định về chế độ đãi ngộ đối với những người và gia đình có công với cách mạng(là nhân dân) như sau.

I. VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾĐỘ ĐÃI NGỘ

Đối tượng được hưởng các chế độ đãi ngộ nóitrong quyết định này là những người và gia đình có công với cách mạng đã được tặngthưởng Kỷ niệm chương, Tổ quốc ghi công, bằng Có công với nước, huân chươngKháng chiến hoặc một hình thức khen thưởng khác tương đương.

II. VỀ NỘI DUNG CHẾ ĐỘ

1. Những người đã già yếu và không còn sức lao độngđược cơ quan lương thực ở địa phương bán theo giá cung cấp mỗi tháng 12kg lươngthực quy ra gạo; hoặc nơi nào có điều kiện, thì do hợp tác xã nông nghiệp phânphối theo giá thu mua của Nhà nước. Trường hợp không có nơi nương tựa, thì đượcthu nhận vào các nhà nuôi dưỡng của Nhà nước (tiêu chuẩn, chế độ như đối với bốmẹ liệt sĩ ở các nhà nuôi dưỡng của Nhà nước). Nếu không vào nhà nuôi dưỡng,thì được trợ cấp mỗi người mỗi tháng 15 đồng (ở nông thôn) hoặc 18 đồng (ởthành phố).

2. Nếu đời sống có khó khăn vì già yếu, bệnh tật,mất sức lao động, hoặc vì tai nạn bất thường thì được xét trợ cấp khó khăn. Mỗingười mỗi lần được trợ cấp từ 40 đồng đến 60 đồng; mỗi gia đình được trợ cấp mỗilần không quá 150 đồng. Số lần trợ cấp cho mỗi người hoặc cho mỗi gia đìnhtrong một năm không quá hai lần.

3. Khi ốm đau, nếu được vào điều trị ở bệnh viện,khi được miễn trả tiền thuốc và tiền ăn, và được hưởng thuốc men và bồi dưỡng(nếu có) như đối với công nhân, viên chức Nhà nước (loại cán bộ sơ cấp).

4. Khi chết, nếu gia đình có khó khăn thì đượctrợ cấp từ 50 đồng đến 150 đồng, và được chính quyền và các đoàn thể địa phươngthăm viếng.

5. Kinh phí về các chế độ nói trên do ngân sáchđịa phương đài thọ.

III. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thương binh và xã hội có nhiệm vụ thống nhấtquản lý việc thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với những người và gia đình cócông với cách mạng.

2. Viện Huân chương có trách nhiệm nghiên cứutrình Chính phủ ban hành những quy định và tiêu chuẩn về việc khen thưởng đối vớinhững người và gia đình có công với cách mạng trong phạm vi cả nước.

3. Những người và gia đình có công với cách mạngtrong cả nước chưa được khen thưởng, nhưng đã có nhiều thành tích và công laorõ rệt, được nhân dân và chính quyền địa phương xác nhận, thì cũng được xét đểhưởng các chế độ đã quy định trong quyết định này.

4. Bộ thương binh và xã hội cùng các ngành có liênquan và Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu tráchnhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Hùng