BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÀ, CA NÔ TẠI CÁC BẾN PHÀ THUỘC CỤM PHÀ VÀM CỐNG ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Quản lý tài sn công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 151/2017 NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Xét Tờ trình số 75/TTr-TCĐBVN ngày 01/8/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đề nghị ban hành định mức, nhu cầu sử dụng phương tiện phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống đến năm 2025 (chi tiết theo phụ biểu).

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ định mức, nhu cầu sử dụng phương tiện phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống đến năm 2025 được ban hành tại Điều 1 của Quyết định này và nhu cầu thực tế cần thiết của đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học công nghệ, Tài chính; Kết cấu hạ tầng giao thông; Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam; Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV và các đơn vị khai thác vận hành phà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài Chính (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Kho bạc nhà nước;
- Lưu VT, KHCN (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGLê Đình Thọ

 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÀ, CA NÔ TẠI CÁC BẾN PHÀ THUỘC CỤM PHÀ VÀM CỐNG ĐẾN NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/Q Đ-BGTVT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên bến phà

Đơn vị

Định mức sử dụng

Số lượng

Cấp phương tiện

1

Bến phà Đình Khảo

 

7

 

 

Phà

Phà

6

03 phà 200 tấn; 03 phà 100 tấn

 

Ca nô

Ca nô

1

01 ca nô 425 CV

2

Bến phà Đại Ngãi

9

 

 

Phà

Phà

8

02 phà 200 tấn; 06 phà 100 tấn

 

Ca nô

Ca nô

 

01 ca nô 239 CV

3

Bến phà Kênh Tắt

4

 

 

Phà

Phà

3

03 phà 100 tấn

 

Ca nô

Ca nô

1

01 ca nô 239 CV

4

Bến phà Láng Sắt

5

 

 

Phà

Phà

4

01 phà 100 tấn; 03 phà 60 tấn

 

Ca nô

Ca nô

1

01 ca nô 239 CV

 

Tổng cộng

 

25

21 phà; 04 ca nô