BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPHỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạncủa Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảohiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng phối hợp phổbiến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội (gọi tắt là Hội đồng) gồm cácông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xãhội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Phan Văn Mến, Trưởng Ban Pháp chế, Phó Chủtịch Hội đồng;

3. Ông Lê Xuân Kỳ, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,Ủy viên Hội đồng;

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Phápchế, Ủy viên Hội đồng;

5. Ông Dương Văn Hào, Phó Chánh Văn Phòng Bảo hiểmxã hội Việt Nam, Ủy viên Hội đồng;

6. Bà Đinh Thị Hằng Nga, Phó Trưởng Ban Thu, Ủyviên Hội đồng;

7. Ông Phạm Thanh Du, Phó Trưởng Ban Chi, Ủy viênHội đồng;

8. Bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Thực hiệnchính sách bảo hiểm xã hội, Ủy viên Hội đồng;

9. Ông Vũ Xuân Bằng, Phó Trưởng Ban Thực hiện chínhsách bảo hiểm xã hội, Ủy viên Hội đồng;

10. Ông Đỗ Mạnh Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền, Ủyviên Hội đồng;

11. Ông Trần Tiến Vỹ, Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tàichính, Ủy viên Hội đồng;

12. Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởngphòng, phụ trách Phòng Tổng hợp và Kiểm soát thủ tục hành chính, Ban Pháp chế,Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Hộiđồng có Tổ giúp việc gồm những ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó TrưởngPhòng Thẩm định văn bản, Ban Pháp chế, Tổ trưởng;

2. Bà Trương Thị Hoài Trang, PhóTrưởng Phòng Tổng hp, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Tổ phó;

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, PhóTrưởng phòng, phụ trách Phòng Tổ chức - Biên chế, Ban Tổ chức cán bộ, Tổ phó;

4. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng PhòngThống kê, Ban Kế hoạch - Tài chính, thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, TrưởngPhòng Bảo hiểm xã hội ngắn hạn, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, thànhviên;

6. Ông Nguyễn Xuân Tư, Phó TrưởngPhòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Thu, thành viên;

7. Bà Tạ Thị Hằng Thu, Phó TrưởngPhòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Chi, thành viên;

8. Bà Mai Thị Kiều Lâm, Phó TrưởngPhòng Chế độ bảo hiểm y tế, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, thành viên;

9. Bà Đinh Thị Lai, Phó Trưởng PhòngThông tin truyền thông, Ban Tuyên truyền, thành viên;

Điều 3. Nhiệmvụ và quyền hạn của Hội đồng

1. Xây dựng chương trình, kế hoạchdài hạn và hàng năm về phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Bảo hiểm xã hội;

2. Đra cácgiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật củaNgành; lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để giải quyết cácvấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật của Ngành;

3. Hướng dẫn về nội dung, hình thứctổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm trongNgành;

4. Đánh giá tổng kết công tác phổbiến, giáo dục pháp luật của Ngành báo cáo lãnh đạo Ngành và Bộ Tư pháp;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác dolãnh đạo Ngành giao.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng

a) Ban hành quy chế hoạt động của Hộiđồng; phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của Hội đồng;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ củaHội đồng và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về hoạt động của Hội đồng;

c) Chỉ đạo chung hoạt động của Hộiđồng; điều hành, phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng;đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao; trong trường hợp Chủtịch Hội đồng vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng giải quyết cáccông việc thuộc thẩm quyền;

d) Triệu tập, chủ trì các phiên họpcủa Hội đồng;

e) Đề xuất người có thẩm quyền quyếtđịnh thành lập Hội đồng bổ sung, thay thế các Ủy viên Hội đồng;

g) Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất,phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng

a) Thực hiện các nhiệm vụ được Chủtịch Hội đồng phân công hoặc được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hộiđồng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công hoặc đượcủy quyền;

b) Đôn đốc các Ủy viên Hội đồng tổchức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình, kếhoạch hoạt động của Hội đồng;

c) Thực hiện các công việc khác doChủ tịch Hội đồng giao.

3. Ủy viên Hội đồng

a) Tham gia đầy đủ các hoạt động củaHội đồng; thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủtịch Hội đồng về việc thực hiện nhiệm vụ;

b) Đxuất cácgiải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đng.

4. Thư ký Hội đồng

a) Tham mưu, giúp Hội đồng trong việcquản lý và điều phối thực hiện các hoạt động trong việc quản lý và điều phốithực hiện các hoạt động theo chỉ đạo của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng;

b) Tham mưu, giúp Hội đồng đôn đốccác đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và theođúng tiến độ đã được đra theo Kếhoạch;

c) Dự thảo các văn bản chỉ đạo điềuhành, các văn bản báo cáo của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng; chuẩn bị tàiliệu cho các phiên họp của Hội đồng;

d) Quản lý kinh phí của Hội đồng vàthực hiện quyết toán theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hộiđồng được sử dụng con dấu của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thành viên Hộiđồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Kinh phí hoạt động của Hội đồng dongân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên củaNgành và sử dụng theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 7. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, ChánhVăn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốcBảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có têntại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lưu: VT, TCCB(3).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng