ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại sở nội vụ

____________

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003; Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Căn cứ Quyết định số 4021/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định phân công, phân cấp tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, quy định 15 nội dung (có phụ lục kèm theo), thuộc lĩnh vực Tổ chức Nhà nước thực hiện cơ chế “một cửa”. Theo Quyết định số 4021/QĐ-UB ngày 13/12/2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Giám Đốc

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Dũng