ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về mức thu kiểm dịch y tế đường sắt

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Lào Cai và Cục Thuế tỉnh Lào Cai tại văn bản số: 248/YT-BC ngày 14/9/1996 về mức thu tạm thời đối với kiểm dịch y tế đường sắt,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định tạm thời mức thu phí kiểm dịch y tế đường sắt như sau:

- Phun hóa chất khử trùng toa xe: 15.000đ/toa xe (Mười lăm ngàn đồng/toa xe)

- Kiểm tra hàng hóa trên toa xe:

+ Đối với toa dưới 20 tấn hàng: 25.000đ/toa xe (Hai mươi lăm ngàn đồng/toa xe)

+ Đối với toa trên 20 tấn hàng: 45.000đ/toa xe (Bốn mươi lăm ngàn đồng/toa xe)

Điều 2.Các mức thu khác, lệ phí thu được thực hiện theo đúng Thông tư liên bộ số: 26/TTLBYT .TC ngày 28/3/1994 của Liên bộ Tài chính – Y tế.

Các mức thu tại Điều 1 quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi có quy định mới của các Bộ ngành Trung ương về mức thu lệ phí kiểm dịch này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng