ỦY BAN DÂN TỘC
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*********

Số 208/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG TÁC PHÍA NAM TRỰC THUỘC VĂN PHÒNGỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phòng công tác phía Nam trực thuộc Văn phòngỦy ban Dân tộc (sau đây gọi là Phòng công tác phía Nam).

Phòng công tác phíaNam có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu riêng để giao dịch côngtác với các cơ quan, tổ chức khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phòng công tác phíaNam được mở tài khoản gửi tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận và chi tiêu phầnkinh phí được phân bổ trong kinh phí của Văn phòng Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng công tác phía Nam

1. Chức năng:

Phòng công tác phíaNam có chức năng tham mưu giúp Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc, theo dõi và tổnghợp tình hình công tác dân tộc các tỉnh, thành phố khu vực miền đông Nam bộ,bao gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ ChíMinh.

2. Nhiệm vụ:

a) Nắm tình hình, phốihợp với các cơ quan công tác dân tộc các tỉnh thẩm tra, xác minh một số vụ việcphức tạp liên quan trực tiếp đến dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền đông Nam bộvà thành phố Hồ Chí Minh.

b) Thường xuyên có báocáo định kỳ và đột xuất về Văn phòng Ủy ban.

c) Tổ chức đón tiếp,làm việc với đồng bào là người dân tộc thiểu số đến kiến nghị, khiếu nại, tốcáo... những nội dung liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện các chínhsách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

d) Phối hợp với cácđơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ thuộcphạm vi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ ChíMinh.

đ) Đảm nhiệm công tác hậucần cho Ủy ban Dân tộc khi tổ chức các Hội nghị tại các tỉnh phía Nam. Thiếtlập chương trình công tác phía Nam của lãnh đạo Ủy ban, các Vụ, đơn vị trực thuộcỦy ban Dân tộc.

e) Thực hiện công tác tổnghợp, hành chính, văn thư, lưu trữ và lễ tân.

f) Thực hiện nhữngnhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Phòng công tác phía Nam

1. Lãnh đạo Phòng côngtác phía Nam có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng.

Trưởng phòng do Chánh Vănphòng Ủy ban Dân tộc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệmỦy ban Dân tộc xem xét, bổ nhiệm và miễn nhiệm. Trưởng phòng chịu trách nhiệmtrước Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc về toàn bộ hoạt động của Phòng.

Các Phó trưởng phònglà người giúp việc Trưởng phòng, do Trưởng phòng đề nghị Chánh Văn phòng, Vụ trưởngVụ Tổ chức Cán bộ xem xét để đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban bổ nhiệm vàmiễn nhiệm. Các Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực do Trưởngphòng phân công.

2. Giúp việc Trưởng phòngvà các Phó trưởng phòng là các chuyên viên, nhân viên của Phòng.

Điều 4. Mối quan hệ công tác

Phòng công tác phíaNam được Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc ủy quyền để liên hệ công tác với các cơquan, tổ chức có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởngcác đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Ksor Phước