ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 01 năm 2016

QUY T ĐỊNH

VỀ VIC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHI TIẾT CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỂ THANH TOÁN CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN THEO QUY ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 132/STC-TCĐT ngày 15/01/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các công trình, dự án để thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình hoàn thành, tổng số tiền: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn) như Phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện việc thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn v có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết đnh này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K17.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Châu

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHI TIẾT THANH TOÁN PHÍ THẨM TRA QUYẾT TOÁN TỪ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB (Kèm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đvt: đồng

STT

Danh mục công trình

Chủ đu tư

Năm quyết toán

Phí thm tra

1

San nền mặt bằng Khu QH Dân cư D3, TP Quy Nhơn

Ban Qun lý GPMB và Phát triển quỹ đất

2014

500.000

2

Khu neo đậu tàu thuyền phục vụ tái định cư Nhơn Phước

Ban quản lý Khu kinh tế

2015

87.566.000

3

Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh-Mua 03 máy thở và 03 monitor theo dõi bệnh nhân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

2015

7.289.000

4

Ci tạo, nâng cấp hệ thống điện ngoài nhà ca Bệnh viện Đa khoa tnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

2015

5.920.000

5

Văn phòng thường trực tìm kiếm cứu nạn thuộc Chi cục Khai thác và Bo vệ nguồn lợi thủy sản

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sn

2015

12.579.000

6

Sửa chữa nhà làm việc Chi cục kiểm lâm Bình Định

Chi cục Kiểm lâm

2015

5.108.000

7

Trụ slàm việc Trạm Kiểm lâm Tân Phụng

Chi cục Kiểm lâm

2015

12.560.000

8

Hỗ trợ khc phục thiệt hại bão lụt năm 2013

Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão

2015

2.920.000

9

Đầu tư đo lường-thử nghiệm tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bình Định

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

2015

11.346.000

10

Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc ca cơ quan Chi cục bo vệ môi trường và Quỹ bo vệ môi trường

Quỹ bảo vệ môi trường Bình Định

2015

2.443.000

11

Cầu Ngô La (Km13+100) Tuyến đường ĐT 638 (Diêu Trì-Mục Thịnh)

Sở Giao thông vận tải

2014

25.875.000

12

Hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tnh

Sở Giao thông vận tải

2015

8.728.000

13

Cắm biển báo hạn chế tốc độ trên các tuyến đường tnh và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại các nút giao trên địa bàn tnh

Sở Giao thông vận ti

2015

4.391.000

14

Sửa chữa chng thấm Kho lưu trữ hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2015

1.883.000

15

Sa chữa Trụ sở làm việc của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

2015

22.909.000

16

Mở rộng kho lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Sở Nội vụ

2015

9.410.000

17

Sửa chữa nhà tập và dàn dựng chương trình Đoàn ca kịch Bài chòi Bình Định

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2015

760.000

18

Mua sắm xe ô tô cho Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2015

1.512.000

19

Sửa chữa Nhà rông Bana tại Bảo tàng Quang Trung

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2015

1.982.000

20

Di tích Thành Hoàng Đế-Bo tồn, tu bổ, phục hồi Tường bao Tử Cấm Thành và Lăng Võ Tánh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2015

24.882.000

21

Đầu tư mua sm mới thiết bị đèn mổ, bàn mổ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh

Sở Y tế

2015

21.523.000

22

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tnh Bình Định- Mua sắm, lp đt trang thiết bị y tế-truyền thông năm 2013

Sở Y tế

2015

14.800.000

23

Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định-Sàn giao dịch việc làm (Sơn, sửa tường rào, cổng ngõ; nhà làm việc 02 tầng và mua sắm thiết bị)

Trung tâm Giới thiệu việc làm Bình Định

2015

14.670.000

24

Phục vụ nhà làm việc các khoa sư phạm, thuộc Trường Cao đẳng Bình Định-Cứu ha, sân đường, nhà xe

Trường Cao đng Bình Định

2015

20.339.000

25

Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn-Mua sắm thiết bị dạy nghề

Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn

2015

17.914.000

26

Lưới điện thôn 3- thôn 8, xã An Trung, An Lão

UBND huyện An Lão

2015

2.709.000

27

Lưới điện thôn 5 - thôn 3, xã An Hưng, An Lão

UBND huyện An Lão

2015

4.418.000

28

Gia cố kè chng sạt lở đường đến xã ĐakMang

UBND huyện Hoài Ân

2015

27.215.000

29

Nạo vét kênh Đồng Bàu-đoạn từ Qung trường huyện đến giáp cầu Tự Lực, xã Ân Phong

UBND huyện Hoài Ân

2015

2.824.000

30

Sửa chữa tuyến đường tnh lộ ĐT 630

UBND huyện Hoài Ân

2014

28.146.000

31

Kè chống xói lở Nghĩa Điền (đoạn Gò Chè thôn Nghĩa Điền)

UBND huyện Hoài Ân

2015

17.828.000

32

Bê tông xi măng tuyến đường Ân Đức đi thị trấn Tăng Bạt Hổ-đoạn từ Trường Tiểu học số 2 Ân Đc đi cu Bến Bố

UBND huyện Hoài Ân

2015

8.271.000

33

Kè chống xói lở thôn Thạnh Xuân Đông (GĐ2)

UBND huyện Hoài Nhơn

2016

9.725.000

34

Trường tiểu học số 01 Hoài Thanh, Hoài Nhơn

UBND huyện Hoài Nhơn

2014

19.433.000

35

Đường từ tỉnh lộ ĐT 634 vào làng dân tộc Sơn Lãnh, xã Cát Sơn

UBND huyện Phù Cát

2015

19.974.000

36

Trường Tiểu học Cát Tiến. Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng

UBND huyện Phù Cát

2015

13.595.000

37

Sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã Cát Sơn, huyện Phù Cát

UBND huyện Phù Cát

2015

7.065.000

38

Trường Mu giáo Mỹ Hiệp-Nhà lớp học 02 phòng

UBND huyện Phù Mỹ

2015

4.544.000

39

Trường Tiu học Mỹ An-Nhà lớp học 02 tng 08 phòng

UBND huyện Phù Mỹ

2015

11.995.000

40

Nâng cấp tuyến đường từ ĐT 639 đến trụ sở thôn Hưng Lạc và đến thôn Vĩnh Lợi 1,2,3

UBND huyện Phù Mỹ

2015

50.043.000

41

Đập dâng cầu sắt, thị trấn Phù Mỹ

UBND huyện Phù Mỹ

2014

42.316.000

42

Cầu thay thế đường tràn tuyến đường Nhà Đá-An Lương

UBND huyện Phù Mỹ

2015

21.373.000

43

Trường Mu giáo Mỹ Lộc-Nhà lớp học 02 phòng

UBND huyện Phù Mỹ

2015

4.547.000

44

Hệ thống đê biển xã Mỹ Thành (giai đoạn 2)

UBND huyện Phù Mỹ

2015

25.740.000

45

Bê tông xi măng tuyến đường liên xã từ ĐT 632 (xã Mỹ Chánh Tây) đến xã Mỹ Tài

UBND huyện Phù Mỹ

2014

22.734.000

46

Sửa chữa cống lấy nước hồ An Tường (Sò Bó)

UBND huyện Phù Mỹ

2014

23.825.000

47

Di dời và tái định cư dân vùng thiên tai thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ. Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư; Hệ thống cấp điện; Đường nội bộ bê tông xi măng

UBND huyện Phù Mỹ

2015

22.815.000

48

Đê sông La Tinh xã Mỹ Tài

UBND huyện Phù Mỹ

2015

9.088.000

49

Nhà làm việc các phòng ban thuộc UBND huyện Tây Sơn

UBND huyện Tây Sơn

2015

24.860.000

50

Trường THCS thị trấn Vân Canh

UBND huyện Vân Canh

2015

12.203.000

51

Kè Đá Huê, xã Canh Thuận

UBND huyện Vân Canh

2015

18.848.000

52

Kè Canh Thành

UBND huyện Vân Canh

2014

21.348.000

53

Kè thôn kinh tế mới xã Canh Vinh

UBND huyện Vân Canh

2015

20.342.000

54

Kè thôn 4 xã Canh Hiệp

UBND huyện Vân Canh

2015

1.980.000

55

Đường ống dẫn nước từ suối nước Tấn xã Vĩnh Hiệp

UBND huyện Vĩnh Thạnh

2015

21.350.000

56

Cấp nước sinh hoạt, sn xuất xã Vĩnh Thuận

UBND huyện Vĩnh Thạnh

2014

48.063.000

57

Đường bao ven sông Kôn khu vực thị trấn Vĩnh Thạnh (từ cầu đường ĐT 637-Sui Cạn)

UBND huyện Vĩnh Thạnh

2015

21.443.000

58

Chống xói ldọc bờ sông Kôn-bờ kè soi Tà Má

UBND huyện Vĩnh Thạnh

2015

20.489.000

59

Định canh-định cư tập trung làng Kon Trú

UBND huyện Vĩnh Thạnh

2015

25.887.000

60

Hệ thống điện chiếu sáng đường từ Quốc lộ 1D vào Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành

UBND thành phố Quy Nhơn

2015

3.292.000

61

Đường Xuân Diệu-Đường Lê Lợi nối dài

UBND thành phố Quy Nhơn

2015

414.000

62

Đưng Xuân Diệu-Đào xúc vận chuyển đất đá xà bần đổ đi đoàn từ cọc C25+27M đến cọc C33

UBND thành ph Quy Nhơn

2015

500.000

63

Đường Xuân Diệu-San ủi mặt bng tạo mỹ quan bãi biển

UBND thành phố Quy Nhơn

2015

500.000

64

Tuyến đường Thiện Đức Hố Tranh tiếp giáp với đường liên xã Tài Lương-Ka Công

UBND xã Hoài Hương

2015

13.749.000

65

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Đoàn đại biu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tnh

2015

4.700.000

Tổng cộng

1.000.000.000