ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v ban hành quy định của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn hóa

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Thực hiện Chỉ số 27/CTTW ngày 12/1/1998 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc, cưới, việc tang, lễ hội;

Xét đề nghị của Sở văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 102 ngày 03 tháng 12 năm 2001.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn hóa trong tỉnh.

Điều 2: Giao cho Sở Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện cụ thể bằng văn bản. UBND các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng đến nhân dân trong tỉnh.

Điều 3:  Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Ban chỉ đạo của tỉnh về xây dựng nếp sống văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, các Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 7/5/1998 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Tiến Dũng

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN HÓA

Ban hành kèm theo Quyết định số 2080/QĐ-UB ngày 13/12/2001 của UBND tỉnh Thái Bình

_____________________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa là nhiệm vụ của mọi công dân, của các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, xã họi, nhằm xây dựng con người mới, nền văn hóa mới, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Điều 2: Thực hiện nếp sống văn hóa là lựa chọn, kế thừa và phát huy những truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, của làng, xã, kết hợp với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa hiện đại.

Những quy ước về nếp sống văn hóa ở nông thôn, tổ dân phố, của các địa phương, những nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị không được trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước và phải phù hợp với những quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về nếp sống văn hóa.

Điều 3: Nghiêm cấm việc truyền bá tư tưởng - văn hóa phản động, đối trụy, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.

Chương II

NẾP SỐNG CỦA CÁ NHÂN - GIA ĐÌNH - XÃ HỘI

Điều 4: Nếp sống của cá nhân

- Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ nghĩa vụ công dân. Người vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh.

- Công dân làm việc, lao động ở cơ quan, đơn vị phải đúng giờ với năng suất, chất lượng cao và thực hiện đúng nội quy do cơ quan, đơn vị đề ra.

- Mọi người phải có phong cách sống lành mạnh, khiêm tốn, hòa nhã phù hợp với thuần phong mỹ tục, mình vì mọi người, khi giao tiếp phải văn minh lịch sự.

- Cán bộ, công chức trong giờ làm việc, học sinh đi học phải ăn mặc gọn gàng phù hợp; phải nỗ lực nghiên cứ học tập nâng cao trình độ về mọi mặt (văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, khoa học - kỹ thuật, quản lý...)

- Không nói tục, chửi bậy, đánh bạc, say rượu bie, gây gổ đánh nhau, ăn mặc lố lăng càn quấy và có những hành vi thô bạo khác vi phậm nếp sống văn minh, xâm phậm quyền tự do của mọi người.

Điều 5: Nếp sống gia đình:

- Mọi người phải chấp hành đúng các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh Luật hôn nhân gia đình, xây dựng gia định thật sự dân chủ, hòa thuận, hạnh phúc, bền vững, giáo dục con, cháu ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm, biết nghe lời ông, bà, cha mẹ, kính già, yêu trẻ và lễ độ với mọi người.

- Vợ chồng cùng thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, phát triển kinh tế gia đình và làm giàu chính đáng.

Điều 6: Nếp sông trong xã hội

a. Nếp sống ở thôn, làng, tổ dân phố:

- Phải chấp hành đầy đủ mọi chế độ chính sách của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi mình sinh sống.

- Mọi người phải có ý thức đoàn kết giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Mọi tranh chấp xích mích cần được giải quyết trên tình thần hòa giải.

- Việc xây dựng nhà ở, các công trình khác và mọi sinh hoạt lao động sản xuất phải thực hiện đúng các quy hoạch, quy định của Nhà nước không làm ảnh hưởng đến gia đình khác, không làm ô nhiễm môi trường và có ý thức bảo vệ môi trường.

b. Nếp sống ở cơ quan, đơn vị, trường học:

Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động, học tập, nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ tài sản chung, bảo vệ môi trường.

- Hội họp phải đúng giờ, tiết kiệm chi tiêu, chuẩn bị kỹ nội dung để đạt kết quả cao, không hút thuốc lá và nói chuyện riêng.

- Phải giữ gìn đoàn kết nội bộ, không nói xấu, không xâm phạm đến lợi ích và đời tư của người khác.

c- Nếp sống văn hóa ở đường phố và nơi công cộng:

Có ý thức giữ gìn đường phố sạch đẹp, không thả súc vật ra đường, không phóng uế và vứt rác bừa bãi trên đường phố. Tôn trọng những quy định chung ở nơi công cộng.

- Vỉa hè phải dành cho người đi bộ, không buôn bán lấn chiếm vỉa hè.

- Đi lại đúng luật lệ giao thông, cấm đua xe máy trên đường phố

- Giao tiếp trên đường phố phải lịch sự văn minh.

- Không quảng cáo bằng loa phóng thanh hoặc rao vặt trên đường phố ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Chương III

VIỆC CƯỚI

Điều 7: Hôn nhân gia đình là nhu cầu tự nhiên của con người khi đến tuổi trưởng thành. Gia đình, xã hội có trách nhiệm chăm lo bảo đảm hạnh phúc lứa đôi. Việc kết hôn phải theo đúng quy định của pháp luật và theo quy định của chính quyền địa phương, kế thừa phong tục tốt đẹp, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Điều 8: Trước khi tổ chức lễ cưới, đôi nam nữ phải đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đăng ký kết hôn. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp giấy chứng nhân kết hôn theo quy định của pháp luật. Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn cần được tiến hành trang trọng, lịch sự tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 9: Việc đưa, đón dâu tránh phô trương hình thức, không cản trở đến trật tự an toàn giao thông.

Điều 10: Tổ chức lễ cưới gọn nhẹ, tiết kiệm, vui vẻ, lành mạnh. Nghiêm cấm việc thách hỏi, thách cưới. Lễ cưới có thể tổ chức tại gia định hoặc nơi công cộng.

Điều 11: Trong lễ cưới nếu sử dụng các phương tiện loa đài thì công suất âm thanh chỉ đủ nghe trong hội cưới, không kéo dài vui chơi quá 22 giờ.

Điều 12: Việc tổ chức ăn uống trong lễ cưới phải tiết kiệm và chỉ giới hạn trong họ tộc của gia đình. Gia đình tổ chức lễ cưới phải đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về trật tự trị an và an toàn mọi mặt cho người đến dự.

Điều 13: Để phù hợp nếp sống văn minh của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sau lễ đăng ký kết hôn, khuyến khích hình thức tổ chức tiệc trà và báo hỉ trong việc cưới.

Chương IV

VIỆC TANG

Điều 14: Theo truyền thống của người Việt Nam, việc tổ chức lễ tang, mai táng cho người qua đời là

ngày 8/10/1996 của Tỉnh ủy, Xóa bỏ các hủ tục mê tín dị đoan khi đưa tang.

Điều 19: Người chết phải được mai táng ở nghĩa địa, nghĩa trang theo quy định của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Phải bảo đảm vệ sinh môi trường trong mai táng.

Điều 20: Trong tang lễ chỉ tổ chức ăn cơm cho người nhà, người trực tiếp phục vụ hoặc khách ở xa đến thăm viếng. Không bày cỗ mời thôn làng, tổ dân phố đến ăn uống.

Chương V

VIỆC QUẢN LÝ NGHĨA ĐỊA VÀ XÂY MỘ

Điều 21: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải xây dựng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cho nghĩa địa, nghĩa trang theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Các xã, thị trấn phải cử người quản trang, phải lập sơ đồ mộ chi. Mộ đặt theo hàng, xây dựng quy hoạch trồng cây xanh xung quanh nghĩa trang, bảo đảm cảnh quan nghĩa địa, nghĩa trang khang trang sạch đẹp. Nghiêm cấm việc đắp mộ giả hoặc xây bao nhận phần đất.

Điều 22: Các gia đình có nhu cầu xây mộ phải tuân thủ quy định về địa điểm, quy cách và báo với quản trang. Quản trang có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát các gia đình xây mộ. Mộ xây theo đúng quy cách thống nhất:

- Mộ chôn cất một lần diện tích không quá 3m2

Điều 25:Việc tổ chức hội nghị, sơ kết, tổng kết, lễ đón nhận các danh hiệu anh hùng, danh hiệu thi đua, huân chương, huy chương, lễ kỷ niệm ngày truyền thống ở các ngành, các cấp phải trang trọng, có nội dung chương trình thích hợp, đúng giờ, không kéo dài thời gian quá mức cần thiết, không phô trương hình thức và thực hiện nghiêm túc điều 17 trong “Quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí” ban hành kèm theo Quyết định số 454/1999/QĐ-UB ngày 3/4/1999 của UBND tỉnh.

Các hội nghị sơ kết, tổng kết, kỷ niệm ngày truyền thống ỏ những năm lẻ, đón nhận phần thưởng của cấp trên chỉ tiến hành trong nội bộ, không mời các đơn vị ngoài ngành, không tặng lẵng hoa. Việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống nên găn với việc sơ kết, tổng kết năm. Nếu xét thấy thật cần thiết chỉ mời một đại diện lãnh đạo cấp trên trực tiếp tới dự để phát biểu với hội nghị.

Đối với lễ kỷ niệm ngày truyền thống các năm chẵn 5 năm 1 lần (trừ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 và ngày Quốc phòng toàn dân 22/12) hoặc lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng, danh hiệu thi đua, Huân chương, Huy chương nếu mời các thành phần ngoài cơ quan, ngoài địa phương thì phải được Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý. Khi cần tặng lẵng hoa thì chỉ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng. Các ngành, các

c- Xây dựng quy ước - hương ước và thực hiện tốt lối sống, nếp sống văn minh. Không có tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ 3 trở lên. Có từ 70% số hộ trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

d- Chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định của địa phương. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Đối với cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, lực lượng vũ trang:

a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch lao động sản xuất hàng năm. Bảo đảm ổn định việc làm và đời sống của cán bộ công chức, người lao động. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước.

b. Xây dựng và thực hiện tốt quy ước về nếp sống văn hóa. Có quan hệ mật thiết với nhân dân và chính quyền địa phương. Không có người mắc tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ 3 trở lên. Có từ 80% gia đình cán bộ, công chức, người lao động trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa nơi cơ rú.

c. Có môi trường cảnh quan xanh, sạch đẹp, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động. Có các thiết chế văn hóa, thông tin, thể dục thể thao phù hợp và có phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

d. Nội bộ đoàn kết. Thực hiện tôt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Việc bình xét công nhận đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa được tổ chức vào quý IV hàng năm ở tất cả các cấp.

- Cấp xã, phường, thị trấn: Đối tượng được bình xét là những đơn vị sau khi đã qua 2 năm đăng ký phấn đấu, gia đình 1 năm đăng ký phấn đấu.

- Cấp huyện, thị xã: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lựa chọn những đơn vị gia đình văn hóa tiêu biểu trong số đã được bình xét tại cơ sở để đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã xem xét, công nhận danh hiệu văn hóa cấp huyện, thị xã.

- Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã lập hồ sơ các đơn vị có 2 lần liên tục, các gia đình có 3 năm liên tục đạt, danh hiệu văn hóa cấp huyện, thị xã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, công nhận danh hiệu văn hóa cấp tỉnh.

Điều 29: Hình thức công nhận:

Gia đình, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định này được cấp giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng (hoặc hiện vật). Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ra quyết định cấp giấy chứng nhận các cá nhân, tập thể tiêu biểu thuộc phạm vi địa bàn quản lý của mình.

Điều 30: Chế dộ khen thưởng

Gia đình, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định này được nhận tiền thưởng hoặc hiện vật có giá trị tương đương. Mức thưởng do các địa phương, đơn

Điều 33: Ngành văn hóa thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cơ quan thi đua. Liên đoàn Lao động và thủ trưởng ngành, đoàn thể cung cấp lựa chọn các đơn vị, gia đình có thành tích để đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa.

Đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm một trong những điều trong Quy định này nếu xét không còn xứng đáng thì thu hồi văn bản công nhận đã cấp. Cấp nào cấp giấy chứng nhận thì cấp đó có trách nhiệm ra quyết định thu hồi.

Điều 34: Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề mới phát sinh hoặc không phù hợp, Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét bổ sung, sửa đổi.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Tiến Dũng