UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2081/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂNCÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN MỘC CHÂU VỀUBND HUYỆN VÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của liên bộ: Giáo dục và Đàotạo - Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức vàbiên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương; phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷvề Đề án tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện VânHồ tại Thông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển các đơn vị sự nghiệp giáodục và đào tạo và 1237 số lượng người làm việc từ trực thuộc UBND huyện MộcChâu về UBND huyện Vân Hồ quản lý, cụ thể như sau:

1. Trường Trung học cơ sở: (gồm 14 trường)

Tổng số: 300 người. Trong đó:

Công chức: 13 người.

Viên chức: 281 người.

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP : 06 người.

2. Trường Phổ thông dân tộc bán trú (gồm 01trường)

Tổng số: 17 người. Trong đó:

Công chức: 1 người.

Viên chức: 16 người.

3. Trường Tiểu học (gồm 14 trường)

Tổng số: 562 người. Trong đó:

Công chức: 15 người.

Viên chức: 540 người.

Lao động hợp đồng theo Nghị định số68/2000/NĐ-CP : 07 người.

4. Trường Mầm non (gồm 14 trường)

Tổng số: 358 người. Trong đó:

Công chức: 14 người.

Viên chức: 317 người.

Lao động hợp đồng theo Nghị định số68/2000/NĐ-CP : 27 người.

(Có Biểu chi tiết gồm 02 trang kèm theo)

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Mộc Châuchủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ xử lý các vấn đề về công táccán bộ, tài chính, tài sản và các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển cácđơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ trực thuộc UBND huyện Mộc Châu về UBNDhuyện Vân Hồ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các sở: Nội vụ; Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủtịch UBND các huyện Mộc Châu, Vân Hồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D50b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNGHỌC THUỘC HUYỆN VÂN HỒ
(Kèm theo Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhSơn La)

STT

Tên Trường

Số người làm việc được giao năm 2013

Tổng biên chế

Công chức

Viên chức

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP

TỔNG

43

1154

40

I

TRƯỜNG MẦM NON

358

14

317

27

1

Trường

Mầm non Chiềng Khoa

26

1

23

2

2

Trường

Mầm non Chiềng Xuân

23

1

20

2

3

Trường

Mầm non Chiềng Yên

21

1

18

2

4

Trường

Mầm non Liên Hoà

27

1

24

2

5

Trường

Mầm non Lóng Luông

29

1

26

2

6

Trường

Mầm non Mường Men

21

1

18

2

7

Trường

Mầm non Mường Tè

21

1

18

2

8

Trường

Mầm non Quang Minh

17

1

15

1

9

Trường

Mầm non Song Khủa

30

1

27

2

10

Trường

Mầm non Suối Bàng

24

1

21

2

11

Trường

Mầm non Tân Xuân

26

1

23

2

12

Trường

Mầm non Tô Múa

29

1

26

2

13

Trường

Mầm non Vân Hồ

43

1

40

2

14

Trường

Mầm non Xuân Nha

21

1

18

2

II

CẤP TIỂU HỌC

562

15

540

7

1

Trường

Tiểu học Chiềng Khoa

37

1

35

1

2

Trường

Tiểu học Chiềng Xuân

37

1

36

3

Trường

Tiểu học Chiềng Yên

37

1

36

4

Trường

Tiểu học Liên Hoà

27

1

25

1

5

Trường

Tiểu học Lóng Luông

54

1

52

1

6

Trường

Tiểu học Mường Men

23

1

22

7

Trường

Tiểu học Mường Tè

36

1

34

1

8

Trường

Tiểu học Quang Minh

18

1

17

9

Trường

Tiểu học Sao Đỏ

36

1

35

10

Trường

Tiểu học Song Khủa

38

1

37

11

Trường

Tiểu học Suối Bàng

42

1

40

1

12

Trường

Tiểu học Tân Xuân

40

1

39

13

Trường

Tiểu học Tô Múa

47

1

46

14

Trường

Tiểu học Vân Hồ

48

1

46

1

15

Trường

Tiểu học Xuân Nha

42

1

40

1

III

CẤP THCS

300

13

281

6

1

Trường

THCS Chiềng Khoa

21

1

19

1

3

Trường

THCS Chiềng Yên

23

1

21

1

4

Trường

THCS Liên Hoà

19

1

18

5

Trường

THCS Lóng Luông

25

1

24

6

Trường

THCS Mường Men

13

1

12

7

Trường

THCS Mường Tè

23

1

21

1

8

Trường

THCS Quang Minh

18

1

17

9

Trường

THCS Song Khủa

28

1

26

1

10

Trường

THCS Suối Bàng

18

1

17

11

Trường

THCS Tân Xuân

19

1

18

12

Trường

THCS Tô Múa

31

1

30

13

Trường

THCS Vân Hồ

32

1

30

1

14

Trường

THCS Xuân Nha

30

1

28

1

IV

TRƯỜNG PTDTBT

17

1

16

1

Trường

PTDT BT THCS Chiềng Xuân

17

1

16