ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2082/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG 02 NĂM 2014 - 2015 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ ban hành quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 01/TTr .SVHTTDL ngày 03/07/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014-2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung được giao trong kế hoạch các ngày lễ lớn trong năm 2014-2015 đảm bảo hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức các ngày lễ lớn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTr.TU; TTr.HĐND tỉnh; “b/c”
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh và các đoàn thể;
- BCĐ và BTC các ngày lễ lớn;
- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo BR-VT; Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT-TH;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN 02 NĂM 2014 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về “Đổi mới nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và hình thức khen thưởng cao” và Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ "Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài;

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014 - 2015; Công văn số 2325-CV/TU ngày 06/01/2014 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014 - 2015;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014 - 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh; Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Khẳng định những thành tựu đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khẳng định chủ quyền Biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh nêu cao ý chí và quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, ra sức bảo vệ vững chắc chủ quyền Biển đảo của Tổ quốc.

- Khẳng định những thành tựu phát triển về mọi mặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2010 - 2015; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2015.

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương trong năm 2015; đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập và công tác.

2. Yêu cầu:

- Thông qua hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh không ngừng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, đi vào trọng tâm, trọng điểm; Tránh phô trương, hình thức, bảo đảm an toàn, tiết kiệm ngân sách nhà nước và có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, gắn với các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG 02 NĂM 2014 - 2015:

1. Hoạt động tuyên truyền

1.1. Nội dung:

- Tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930 - 03/02/2015) gắn với kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh (02/1934 - 02/2015), 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước, 129 năm Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015).

- Khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ tỉnh. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng và nhân dân ta, xây dựng lòng tự hào và tự tôn dân tộc, ý chí và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống của con người Việt Nam, nhất là trong thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên.

- Tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trước hết là cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện chuẩn mực đạo đức xã hội và “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực học tập, công tác, lao động, sản xuất, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Phê phán chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, lối sống thực dụng; phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; Tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng; Phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; Cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh chung sức, chung lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

- Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam; Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.

- Đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ và các sự kiện lớn của quê hương, đất nước, chú ý các địa điểm, địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

1.2. Hình thức tuyên truyền:

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh, tổ chức sinh hoạt truyền thống, xem phim tư liệu, tọa đàm, hội thảo; trang trí treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở cơ quan, các trục đường chính của tỉnh, huyện, thành phố; tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Hoạt động Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch:

2.1. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật

- Xây dựng chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; Tổ chức các hội thi, liên hoan nghệ thuật quần chúng.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và tuyên truyền cổ động trực quan, pa-nô, cờ, khẩu hiệu, chỉnh trang các khu lưu niệm, tượng đài gắn với chỉnh trang đô thị các huyện, thành phố.

- Tổ chức Tuần lễ văn hóa nghệ thuật; Tổ chức 4 cuộc thi sáng tác (về tranh cổ động, ảnh nghệ thuật, sáng tác ca khúc, kịch bản thông tin lưu động); In tập sách ảnh về thành tựu về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, củng cố quốc phòng - an ninh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Tổ chức họp mặt truyền thống, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại các huyện, thành phố; Đón tiếp các đoàn cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa.

- Tổ chức triển lãm hình ảnh, tư liệu, sách báo và các ấn phẩm tuyên truyền thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; Tổ chức hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh xưa và nay, những thành tựu của Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tổ chức chiếu phim tư liệu, tuần lễ phim chào mừng các ngày lễ kỷ niệm.

2.2. Hoạt động thể thao, du lịch:

- Tổ chức Hội thao các môn thể dục, thể thao truyền thống.

- Tổ chức các hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian phong phú, đa dạng, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho nhân dân.

- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ du lịch của tỉnh; Tổ chức phố đêm ẩm thực và lễ hội đường phố tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

3. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa:

Thành lập các đoàn của tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một số các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng tiêu biểu.

III. TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG 02 NĂM 2014 - 2015

1. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014):

* Thời gian tổ chức các hoạt động: Từ ngày 22/11/2014 đến ngày 22/12/2014.

1.1. Tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm chiến dịch Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2014):

Nhằm đánh giá lại tầm vóc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng Bình Giã đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta; đồng thời làm rõ những vấn đề về chiến lược quân sự, về lực lượng và bài học kinh nghiệm đối với xây dựng lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh:

- Thời gian: Dự kiến vào lúc 07h00’, ngày 19/12/2014 (thứ sáu),

- Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (TP. Bà Rịa).

- Thành phần tham dự: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa; Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện; Cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thành phố Bà Rịa.

1.3. Tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm;

- Thời gian: Dự kiến 8 giờ 00 ngày 19/12/2014 (thứ sáu)

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

- Số lượng: khoảng 600 người

- Thành phần: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyên là Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Cựu chiến binh tỉnh qua các thời kỳ; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng Vũ trang; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Đại diện Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Lãnh đạo các lực lượng vũ trang của Trung ương, tỉnh và các huyện, thành phố.

- Dự kiến Chương trình lễ mít tinh:

+ Chương trình văn nghệ xen kẽ;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014);

+ Phát biểu của đại diện Hội cựu chiến binh;

+ Phát biểu chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang tỉnh;

+ Đáp từ.

2. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015) mừng Xuân Ất Mùi 2015:

* Thời gian tổ chức các hoạt động: Từ ngày 03/01/2015 đến ngày 28/02/2015.

2.1. Tổ chức Lễ viếng nghĩa trang Liệt sĩ:

- Thời gian: Dự kiến 07h giờ 00’, ngày 02/02/2015 (thứ hai)

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (TP. Bà Rịa)

- Thành phần: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu; Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức thành phố Bà Rịa.

2.2. Tổ chức họp mặt truyền thống:

- Thời gian: Dự kiến 8 giờ 00’, ngày 02/02/2015 (thứ hai)

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Số lượng: 600 người.

- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa V; Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng Vũ trang; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố; Lãnh đạo Đảng ủy xã, phường, thị trấn, đảng viên tiêu biểu, đảng viên 50, 60 ,70 năm tuổi đảng, Đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

- Dự kiến Chương trình họp mặt:

+ Văn nghệ chào mừng;

+ Diễn văn ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam gắn với những thành tựu đạt được của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm qua;

+ Phát biểu của đảng viên lão thành cách mạng;

+ Phát biểu của đảng viên trẻ;

+ Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở: Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

3. Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

* Thời gian tổ chức các hoạt động: Từ ngày 30/3/2015 đến ngày 30/4/2015

3.1. Tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ:

- Thời gian: Dự kiến vào lúc 07h00’, ngày 28/4/2015 (thứ ba)

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (TP. Bà Rịa)

- Thành phần: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu; Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức thành phố Bà Rịa.

3.2. Tổ chức Lễ kỷ niệm:

- Thời gian: Dự kiến 8 giờ 00 ngày 28 tháng 4 năm 2015 (thứ ba).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Số lượng: khoảng 800 đại biểu.

- Thành phần: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo nguyên là Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Lực lượng vũ trang qua các thời kỳ; các Cựu Chiến binh; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng Vũ trang, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đại diện Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Lãnh đạo các lực lượng vũ trang của Trung ương, tỉnh và các địa phương.

- Dự kiến Chương trình:

+ Chương trình văn nghệ xen kẽ;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Diễn văn kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước gắn với 40 năm giải phóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Phát biểu kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

+ Phát biểu 01 hộ dân tiêu biểu;

+ Đáp từ.

4. Kỷ niệm 129 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2015) và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

* Thời gian tổ chức các hoạt động: Từ ngày 01/5/2015 đến ngày 20/5/2015.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực để thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2015) và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

- Tổ chức triển lãm hình ảnh, tư liệu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

5. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015)

* Thời gian tổ chức các hoạt động: Từ ngày 20/6/2015 đến ngày 01/7/2015

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm, gặp gỡ các đồng chí cán bộ lãnh đạo lão thành cách mạng của tỉnh.

- Tổ chức triển lãm tư liệu, hình ảnh về thân thế, sự nghiệp của tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

6. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015):

* Thời gian tổ chức các hoạt động: Từ ngày 01/8/2015 đến ngày 02/9/2015.

6.1. Tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ:

- Thời gian: Dự kiến 07h00’, ngày 01/9/2015 (thứ ba)

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (thành phố Bà Rịa)

- Thành phần: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu; Huyện ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức thành phố Bà Rịa.

6.2. Dự kiến tổ chức lễ họp mặt kỷ niệm:

- Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 01/9/2015 (thứ ba).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Số lượng: 700 đại biểu.

- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa V; Nguyên là Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng Vũ trang; anh hùng lao động; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, thường trực cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Cán bộ lão thành cách mạng tiêu biểu, đại diện các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, Đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

- Dự kiến Chương trình họp mặt:

+ Chương trình nghệ thuật;

+ Diễn văn ôn lại 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015);

+ Chiếu phim tư liệu về cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9;

+ Phát biểu của cán bộ cách mạng lão thành tiêu biểu;

+ Phát biểu của trí thức trẻ tiêu biểu;

+ Đáp từ.

7. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015):

* Thời gian tổ chức các hoạt động: Từ ngày 01/8/2015 đến ngày 19/8/2015.

- Dự kiến tổ chức họp mặt: Giao Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thời gian, nội dung, thành phần dự họp mặt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tham mưu trình UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn; Thành lập các tiểu ban phục vụ các ngày lễ lớn trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Xây dựng, kế hoạch, chương trình chi tiết tổ chức các buổi họp mặt, lễ mít tinh do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong các ngày lễ lớn 02 năm 2014 - 2015.

- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim…. phục vụ nhân dân và du khách trong các ngày lễ lớn, Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm, Chỉ đạo chỉnh trang các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, có kế hoạch tiếp đón, phục vụ du khách chu đáo.

2. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND thành phố Bà Rịa tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước trong 2 năm 2014 - 2015 theo kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt.

- Kiểm tra công tác tu chỉnh, đoán khách thăm viếng các khu căn cứ cách mạng đã được công nhận di tích, đền liệt sĩ, bia chiến tích, nghĩa trang liệt sĩ các huyện, thành phố.

- Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

- Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch tuyên truyền về ý nghĩa các ngày kỷ niệm lớn trong 02 năm 2014 - 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, có kế hoạch mở chuyên mục, xây dựng phim phóng sự theo chủ đề tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014 - 2015; Truyền hình trực tiếp các ngày lễ lớn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu mở các trang chuyên đề để tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn.

4. Công an tỉnh:

- Phối hợp tỉnh với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh có kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát tình hình an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015).

5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, biên phòng tỉnh có kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014 - 2015.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về 50 năm chiến thắng Bình Giã (02/02/1964-02/2/2014); kế hoạch chi tiết lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014);

- Phát động thi đua trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở, lập thành tích chào mừng, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Sở Giáo dục - Đào tạo và trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh:

- Có Kế hoạch tuyên truyền bằng trực quan sinh động, qua các hoạt động ngoại khóa trong cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh về ý nghĩa các ngày kỷ niệm trong 02 năm 2014 - 2015. Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong lao động, học tập.

7. Sở Tài chính:

- Trên cơ sở dự toán kinh phí của các đơn vị, có trách nhiệm thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp phát kinh phí để các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

8. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thành lập đoàn cán bộ liên ngành có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và quản lý giá cả thị trường, ngăn chặn, xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không có nguồn gốc, thực hiện kế hoạch bình ổn giá trong những ngày lễ; Có kế hoạch tổ chức hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa trình UBND tỉnh.

9. Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với Công an tỉnh có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đúng pháp luật những vụ việc vi phạm giao thông đường bộ, đường thủy …. đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu trong dịp lễ.

10. Sở Y tế:

- Phối hợp với các ngành chức năng, địa phương, có kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Phân công trực đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những ngày nghỉ lễ, họp mặt, mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp các đơn vị liên quan có kế hoạch kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia cầm, gia súc trên địa bàn tỉnh; Phòng ngừa cháy rừng.

12. Sở Tài nguyên Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý các khu du lịch có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vụ vi phạm vệ sinh môi trường, cảnh quan ven biển nhằm bảo đảm môi trường xanh, sạch phục vụ nhân dân và du khách trong những ngày nghỉ lễ.

13. Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh BR-VT, Trung tâm nước sạch nông thôn:

- Có kế hoạch cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong những ngày lễ.

14. Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

Có kế hoạch đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt cho nhân dân trong những ngày lễ.

15. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Căn cứ vào Hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014 - 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014 - 2015.

- Định hướng các cơ quan báo, đài trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động thông tin, cổ động và tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành có kế hoạch tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp gỡ nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), 100 kỷ niệm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015).

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh:

- Có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ra sức lao động sản xuất, kinh doanh chào mừng các ngày lễ kỷ niệm 02 năm 2014 - 2015. Chỉ đạo Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện, thành phố vận động quần chúng nhân dân dọn vệ sinh đường phố, nhà ở, phòng chống cháy nổ, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tuyên truyền trên từng địa bàn khu dân cư.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm, tọa đàm, gặp gỡ, giao lưu giữa cán bộ, các hội viên, thành viên các cấp, nhân các ngày lễ kỷ niệm, ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

17. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm, gặp gỡ giao lưu giữa cán bộ các cấp, tổ chức chương trình về nguồn… nhân các ngày lễ kỷ niệm trong 02 năm 2014 - 2015.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao không khí vui tươi, phấn khởi trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.

18. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Các địa phương, đơn vị trong tỉnh có kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014 - 2015; Tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, như: tổ chức họp mặt truyền thống, nói chuyện chuyên đề, thăm hỏi các gia đình chính sách, cán bộ lão thành tiêu biểu, viếng nghĩa trang liệt sĩ.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; tổ chức tuyên truyền thông tin, cổ động, pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu ở các khu vực trung tâm, đông dân cư.

- Phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn; Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền.

- Thông báo các hộ gia đình, cơ quan, công sở, các cơ sở sản xuất kinh doanh vệ sinh đường làng, ngõ hẻm sạch sẽ, treo cờ Tổ quốc trang nghiêm trong các ngày lễ kỷ niệm.

- Phát động trong cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân ra quân vệ sinh khu vực công cộng, đền thờ liệt sĩ, các khu di tích, các cơ sở kinh doanh du lịch phục vụ du khách tắm biển trong những ngày lễ; Chỉ đạo quản lý các bãi tắm, các hồ bơi trên địa bàn, tăng cường lực lượng cứu hộ, đặt tín hiệu cảnh báo nguy hiểm nhằm ngăn chặn sự cố xảy ra.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh có trách nhiệm phân công cán bộ công chức, viên chức trực 24/24 trong những ngày lễ, đảm bảo tình hình an ninh tại các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014-2015, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện ./.