BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------

Số: 2083/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học

giáo dục quốc phòng – an ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng- an ninh;

Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng,

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng – an ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Hội thi.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Bộ Quốc phòng (để phối hợp);

- Lưu VT; Vụ GDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Vinh Hiển

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?