BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN HỆ THỐNG QUAN SÁT TÀU CÁ, VÙNG ĐÁNH BẮT VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ VỆ TINH
---------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ các Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Căn cứ các Quyết định số 302/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/02/2010 và số 2520/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh;
Căn cứ Quyết định số 2711/QĐ-BNN-XD ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh;
Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-BNN-KH ngày 07/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt kế hoạch tổng thể Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh;
Xét Tờ trình số 1540/DANN-MOVIMAR ngày 05/8/2011 của Trưởng ban Ban quản lý các dự án Nông nghiệp xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh và hồ sơ kèm theo,
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số: 839/XD-CĐ ngày 25/8/2011),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh có tổng mức đầu tư là: 14.343.000 EURO (Mười bốn triệu, ba trăm bốn mươi ba ngàn Euro) với nội dung chính như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện: 04 gói thầu với giá trị là: 13.995.000 EURO (Mười ba triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn Euro).
2. Phần công việc không áp dụng đấu thầu: Bao gồm Chi phí Ban quản lý dự án; Thẩm tra phê duyệt quyết toán; Dự phòng với tổng giá trị là: 170.000 EURO (Một trăm bảy mươi ngàn Euro).
3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: 11 gói thầu với tổng giá trị là: 201.000 EURO (hai trăm linh một ngàn Euro).

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?

Điều 2. Tên gói thầu, giá dự toán gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng: Xem phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này.
Nguồn vốn: Vay ODA Cộng hòa Pháp và vốn đối ứng (Ngân sách).
Điều 3.Quyết định này điều chỉnh, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 2711/QĐ-BNN-XD ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Trưởng ban Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BQL các dự án Nông nghiệp;
- Vụ TC, KH, HTQT;
- Lưu: VT, XD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

>> Xem thêm:  Tranh chấp sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất xử lý như thế nào ? Khiếu kiện ở đâu ?